Главно меню

КАТЕДРА "ЗДРАВНИ ГРИЖИ"

Доц. Анушка Нишан Димитрова, дм

Доц. Анушка Нишан Димитрова, дм

e-mail: a.n.dimitrova@foz.mu-sofia.bg

Родена в град София. Завършва Полувисш медицински институт, София със специалност „медицинска сестра”. През 2004 г. придобива образователно-квалификационна степен “Бакалавър“ по Специална педагогика, с професионална квалификация „Педагог и учител в специални училища”, СУ “Св. Кл. Охридски“. През 2007 г. придобива специалност по Управление на здравните грижи, ОКС “Бакалавър“ с професионална квалификация “Ръководител на здравните грижи и преподавател по медицинска практика“от ФОЗ, МУ-София, а през 2009 г. – степен “Магистър“ по Управление на здравните грижи, с професионална квалификация “Мениджър на здравните грижи“. През 2018 г. защитава образователна и научна степен ”Доктор” по Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията. От 2011 г. има специалност по Анестезиология и интензивни грижи. Участва в над 100 квалификационни курса за СДО.  Защитава дисертационен труд на тема „Качество на здравните грижи при пациенти с изгаряне”.

През 1978 г. започва работа, като медицинска сестра в съдова хирургия на Трета градска болница. От 1980 г. до 2015 г. работи в УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов”, като: реанимационна медицинска сестра в Централна реанимация; анестезиологична сестра в ОАИЛ към клиника по Изгаряне и пластична хирургия; старша медицинска сестра на реанимация за деца и възрастни с изгаряния. От 2008 г. до 2015 г. е Главна медицинска сестра на болницата. От 2015 г. е преподавател по практика в катедра по Здравни грижи на ФОЗ, МУ – София. От 2018 г. заема длъжността Асистент, 2019 г. Главен асистент, от 2021 г. доцент към катедрата. Участва в национални изследователски проекти и международен образователен проект: Създаване на симулациона лаборатотия по интравенозна терапия – „ГРАНТ 2017”; Мобилност на персонала с цел обучение по програмата на ЕС по ERASMUS + International communication and promotion: “local to global”as outline in the agreed Mobility Agreement for Training; Информираност и обучение на медицинските сестри и студентите от специалност „медицинска сестра” относно агресията и насилието в здравните грижи – „ГРАНТ 2018”; Здравните грижи при лечение на изгарянията – професионална компетентност на специалистите по здравни грижи, Участие на специалистите по здравни грижи в мултидисциплинарния подход при превенция и лечение на травмите от изгаряне – промоция, профилактика, ефективност и качество на грижите, Организация и управление на интензивните грижи при лечение на изгаряния – Националната програма „Млади учени и постдокторанти” в периода 2019-2021 г.

Членува в Научното дружество по медицинско образование, Българско научно дружество по обществено здраве и Българската асоциация на професионалистите по здравни.  Председател на Регионална колегия – София в периода 2005-2009 г., след което зам.- председател.                                                          

Има издадени две монографии „Мениджмънт на грижите при изгаряне”(2019) и „Организация и управление на интензивните грижи”(2020).  Автор и съавтор на над 110 публикации в български и международни научни списания и сборници. Участва в национални и международни научни форуми с над 90 доклада. Притежава два сертификата за професионална квалификация. Отличена с над 15 награди и отличия за изявени професионални качества, за принос в развитието и утвърждаването на УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов”, първо място на регионално и национално ниво в конкурси „Професионалист на годината”, почетна грамота за професионализъм и принос към хуманитарните дейности в полза на обществото от БЧК.

ИЗДАТЕЛСТВО "ФОЗ"

e-mail:  press@foz.mu-sofia.bg

КОНТАКТИ

гр. София, ул. “Бяло море” №8 УМБАЛ “Царица Йоанна” – ИСУЛ ет. 5, 
тел. 02 9432 127

e-mail:  fph@foz.mu-sofia.bg

© Faculty of Public Health  2024          |            Защита на личните данни (GDPR)