Главно меню

КАТЕДРА "ЗДРАВНИ ГРИЖИ"

Ръководител катедра

Доц. Камелия Костадинова Богданова, дм

Доц. Камелия Костадинова Богданова, дм

e-mail: k.bogdanova@foz.mu-sofia.bg

Мисия:

Да осигурява обучението в специалностите „Медицинска сестра”, „Акушерка” и „Управление на здравните грижи” на образователно-квалификационните степени „Бакалавър” и „Магистър”. 
Участие в обучението по специалността  „Обществено здраве и здравен мениджмънт” на образователно-квалификационните степени „Бакалавър” и „Магистър”.
Организира курсове за следдипломно обучение на специалисти по здравни грижи.
Поддържа и развива научния потенциал на акaдемичния  състав в Катедрата.

Дисциплини, преподавани от преподаватели в Катедрата:

За специалностите ”Управление на здравните грижи” и „Обществено здраве и здравен мениджмънт”

 • Задължителни
  • Теория на здравните грижи;
  • Управление на здравните грижи;
  • Здравни проекти;
  • История на здравеопазването и здравните грижи
 • Свободно избираеми
  • Измерения на сестринската практика;
  • Здравни потребности на  населението;
  • Качество на информационно-документалната дейност
  • Връзки с обществеността 

За специалностите „Медицинска сестра„ и „Акушерка”

  • Философия и въведение в сестринските грижи;
  • Философия и въведение в акушерските грижи;
  • Практически основи на сестринските грижи;
  • Практически основи на акушерските грижи;
  • Социална медицина и промоция на здравето

Научно-изследователска работа

Защитени дисертации за образователна и научна степен „Доктор по медицина”

  • “Организация на спешната медицинска помощ в България” – Колечка Шопова ,1980 г.;
  • “Хирургични и ортопедични методи и средства за лечение в Югоизточна България” -Пенка Иванова, 1987 г.;
  • “Стратегии и технологии в непрекъснатото обучение на медицинските сестри” – Магдалена Александрова, 2006 г.;
  • “Организационни и етични аспекти на здравните грижи в първичната медицинска помощ” – Иванка Стамболова, 2006 г.;
  • “Качество на сестринските грижи в болницата” – Галина Чанева, 2006 г.

 Участие в проекти

  • Проект на програма ФАР „Домашни грижи” на БЧК – Ив.Стамболова, Г.Чанева;
  • Проект на Световната банка”Промоция на здравето” – Ив. Стамболова, Г. Чанева;
  • Проект на програма ФАР „Преструктуриране на парамедицинския сектор в България” – Ив. Стамболова, Г. Чанева;
  • Програма „Темпус”, ”Специализация за полувисши медицински специалисти” – Ив. Стамболова, Г. Чанева;
  • Проект ”Образователна програма Проктър/Гембъл” – Надка Василева;
  • Българо-швейцарска програма „Хигия” – А. Терзиева, Ек. Будинова, П. Бикова, Ил. Алексиева.;
  • Проект по Програма „Матра” – Ем. Кикарина 

Издадени монографии и учебници

  • Съвременни тенденции в обучението на медицинските сестри – М. Александрова;
  • Управление на здравните грижи /Практическо ръководство/ – Г. Чанева, Ив. Стамболова;
  • Наръчник за качеството на здравните грижи – Г. Чанева;
  • Технически фишове и протоколи за здравни грижи – Ив. Стамболова, Г. Чанева;
  • Основи на сестринските и акушерските грижи Ив. Стамболова, Г. Чанева и кол.;
  • Домашни грижи – Ив. Стамболова, Г. Чанева и кол.;
  • Връзки с обществеността – П. Иванова;
  • Етно-медицина и обществено здраве – П. Иванова;
  • История на медицината и здравеопазването и социалното  дело – П. Иванова, М. Апостолов;
  • Христоматия по истори на медицината – П. Иванова, М. Апостолов;
  • Музейно дело в медицината и развитието на здравеопазването – П. Иванова;
  • История на медицината и сестринството – П. Иванов

Състав на катедрата

Гл. ас. Петя Симеонова Кантарева, дм

Гл. ас. Петя Симеонова Кантарева, дм

e-mail: p.kantareva@foz. mu-sofia.bg

Гл. ас. Стефка Миткова Георгиева-Гърбева, дм

Гл. ас. Стефка Миткова Георгиева-Гърбева, дм

e-mail: s.georgieva@foz.mu-sofia.bg

Гл. ас. Таня Веселинова Ангелова, дм

Гл. ас. Таня Веселинова Ангелова, дм

e-mail: t.angelova@foz.mu-sofia.bg

Гл. ас. Боряна Трайчева Симеонова, дм

Гл. ас. Боряна Трайчева Симеонова, дм

e-mail: b.simeonova@foz.mu-sofia.bg

Гл. ас. Милослава Дончева Илиева, дм

Гл. ас. Милослава Дончева Илиева, дм

e-mail: m.ilieva@foz.mu-sofia.bg

ИЗДАТЕЛСТВО "ФОЗ"

e-mail:  press@foz.mu-sofia.bg

КОНТАКТИ

гр. София, ул. “Бяло море” №8 УМБАЛ “Царица Йоанна” – ИСУЛ ет. 5, 
тел. 02 9432 127

e-mail:  fph@foz.mu-sofia.bg

© Faculty of Public Health  2024          |            Защита на личните данни (GDPR)