Главно меню

Проф. д-р Ралица Златанова-Великова, дм

RZlatanova

Заместник декан по научна дейност

Ръководител катедра "Здравна политика и мениджмънт"

Завършва Медицински Университет – София през 2000 г. Работи като лекар-ординатор в ЦСМП гр. Перник от 2001 г до 2005г., след което в служба трудова медицина в гр. София. В периода 2006г. – 2013г. след конкурс е назначена последователно за асистент и главен асистент в Катедра „Здравна политика и мениджмънт” при Факултета по обществено здраве, Медицински Университет – София. През 2006 г. придобива образователна и научна степен „доктор” по научната специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията” въз основа на защитена дисертация на тема „Организационни проблеми в дейността на общопрактикуващите лекари”. С призната специалност по „Социална медицина и здравен мениджмънт” през 2006 г. От 2013г. придобива научното звание доцент, а от 2015г. – професор. От месец юли 2015г. до декември 2016г. заема длъжността Заместник Декан по европейските проекти при ФОЗ, МУ-София. От декември 2016г. е ръководител катедра “Здравна политика и мениджмънт”

Участва в преподавателската дейност на студенти от ФОЗ по следните дисциплини – „Въведение в специалността здравен мениджмънт”, „Стратегически мениджмънт в здравеопазването”, „Организация на извънболничната помощ”, „Организация на спешната медицинска помощ”, „Управление на времето”.

Научен ръководител на трима докторанти на самостоятелно разработване на дисертационен труд. Научен ръководител е на 38 успешно защитили дипломанта във ФОЗ, МУ – София и рецензент на 33 дипломни работи в магистърски програми по “Обществено здраве и здравен мениджмънт” и “Управление на здравните грижи” от 2009 до 2015 години.

Участник в изследователските екипи при разработването на пет проекта, от които три проекта  „ГРАНТ -2011”, един проект „ГРАНТ -2012” и един проект „ГРАНТ-2014” в Медицински университет – София, финансирани от Съвета по медицинска наука: за изследване на медицинския патронаж, организацията на работата на ОПЛ, обучението в медицински колеж, управлението на лечебни заведения в Република България и проучване върху съвременните превантивни подходи при екзацербация на хронична обструктивна белодробна болест.

 

Публикации и научни интереси:

Автор на над 100 публикации в областта на първичната извънболнична медицинска помощ, здравния мениджмънт, социално-икономически проблеми, икономика на здравеопазването, доброволното здравно осигуряване, образование, обучение и информационни технологии в здравеопазването и др., в т.ч. три монографии в съавторство и 15 участия в научни форуми.

 

Членство в организации:

Член на Български Лекарски Съюз. Член на Националното Сдружение по Здравна политика и мениджмънт. Член на общото събрание на МУ- София, Член на факултетен съвет на ФОЗ, МУ-София

ИЗДАТЕЛСТВО "ФОЗ"

e-mail:  press@foz.mu-sofia.bg

КОНТАКТИ

гр. София, ул. “Бяло море” №8 УМБАЛ “Царица Йоанна” – ИСУЛ ет. 5, 
тел. 02 9432 127

e-mail:  fph@foz.mu-sofia.bg

© Faculty of Public Health  2024          |            Защита на личните данни (GDPR)