Главно меню

Проф. д-р Красимир Визев, дмн

Krasimir Vizev

Заместник декан по СДО

Ръководител катедра "Превантивна медицина"

Ръководител Катедра  „Превантивна медицина“  при ФОЗ –  „ проф. Д-р Ц. Воденичаров, дмн“,  Заместник декан по СДО ,  с академичната длъжност “Професор” и научна степен „доктор на науките“. Национален консултант по специалността „Гериатрична Медицина“, придобита по линия на British Consil, UK и International Institute of Aging, WHO, UN, Маlta, както и други три признати специалности: „Вътрешни болести“ , „Ендокринология и болести на обмяната“, „Социална медицина и здравен мениджмънт“ ; множество квалификационни курсове и специализации /в различни европейски и световни университетски научни бази, както и по линия на програма Еразмус, Темпус ; квалификация по „Клинична епидемиология“ в Department of Epidemiology and Biostatics, Erasmus University; професионална квалификация по „Клинична ендокринология“ и др. Автор и съавтор на 2 монографии, ръководство „Превантивна медицина“ с над 200 научни публикации с многократни цитирания в над 250  научни списания, автор на учебни програми и научни проекти в т. ч. и международни към МУ-София, МЗ, БАН, МОН.  Членува в над 14 национални, международни и световни научни организации. Носител на множество национални, международни престижни награди и признания. За особени приноси при реализацията на преподаването, научноизследователската и експертна дейност е награден  с “Панацея“-  2020г. от Академичния съвет  на МУ-София. Владее три чуждестранни езика.

Проф. д-р Красимир Визев, дмн е роден на 25.02.1962 г.

Образование:

През 1988 г. придобива образователно-квалификационна степен „Магистър” по специалността „Медицина” във Висшия медицински институт – София на Медицинска академия.

Профеционално развитие:

1988 г. – ординатор в Бърза и неотложна медицинска помощ при Първостепенна окръжна болница, гр. Кърджали.

1989 – 2009 г. – след конкурс и избор последователно е асистент, старши асистент и главен асистент в Клиничния Център по ендокринология и геронтология на Научния институт по ендокринология, геронтология и гериатрия при Министерството на здравеопазването.

От 2009г. – републикански консултант по Гериатрична медицина.

От 2010 г. – доцент в Катедра “Превантивна медицина” на Факултета по обществено здраве при Медицинския Университет – София.

 От 2014 г. – професор в Катедра “Превантивна медицина” на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София. 

Специализации и квалификации:

Специалност по „Вътрешни болести“ в Медицинския университет – София.

Специалност по „Ендокринология и болести на обмяната“ в Медицинския университет – София.

2001 г. – специалност по „Социална геронтология и гериатрична медицина“ по линия на Британския съвет, International Networking Events, United Nations, United Kingdom, Belfast.

1992 г. – квалификация по „Социална геронтология“ с диплом от Международния институт по стареене – Малта, Post-Graduate Diploma of Social Gerontology, International Institute of Aging, WHO, United Nations.

1995 г. – квалификация по „Клинична епидемиология“ в Department of Epidemiology and Biostatics, Erasmus University.

2000 г. – професионална квалификация по „Клинична ендокринология“ в European Federation of Endocrine Societes.

Академично развитие:

2006 г. – придобита образователна и научна степен ”Доктор” по научната специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията” след защита на дисертационен труд на тема: „Биологичната възраст като медико-социален проблем и нейното повлияване от някои ендокринни фактори”.

2010 г. – след конкурс и избор, заема академична длъжност „Доцент“ във Факултета по обществено здраве на Медицинския университет – София.

2013 г. – избран за заместник Декан по международно сътрудничество и международни проекти на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София.

2014 г. – след конкурс и избор, заема академичната длъжност “Професор” във Факултета по обществено здраве на Медицински университет – София. 

2017 г. – придобита образователна и научна степен ”Доктор на медицинските науките” по научната специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията” .

Учебна дейност:

Проф. д-р Красимир Визев, дм преподава на бакалаври по специалностите: „Обществено здраве и здравен мениджмънт”, „Медицинска сестра”, „Акушерка”.

Тематичната насоченост на учебната дейност на проф. д-р Красимир Визев, дмн обхваща: социалните аспекти на геронтологията, социалната гериатрия; социално-значимите заболявания с ендокринни и други фактори на рисковата констелация на българското население и преди всичко на медико-социалните аспекти на стареенето и проблеми на старите хора; психосоматичния статус на възрастовата патология; наблюденията върху късните онтогенетични изменения в реактивността при стареенето; грижите за инвалидите и старите хора.

Проф. д-р Красимир Визев, дмн е научен ръководител на над 40 дипломанти и специализанти.

Общата годишна учебна натовареност на проф. д-р Красимир Визев, дмн е над 780 учебни часа.

Научнучноизследователска дейност:

Проф. д-р Красимир Визев, дмн е автор и съавтор с многократни цитирания на над 200 научни публикации в областта на: Превенцията на преждевременното (акцелерирано) остаряване на българското население; Проблема за биологичната възраст в онтогенетичен аспект; Превенцията на самотата, социално слабите и инвалидите в България; Социалната геронтология; Превенцията и многофакторната профилактика на социално-значимите заболявания и свързаните с тях рискови фактори; Здравното състояние на населението и Промоцията на здравето; Профилактиката на болестите; Здравната политика и други.

Той е автор на научната монография “Биологичната възраст като медико-социален проблем и нейното повлияване от някои ендокринни фактори“.

Проф. д-р Красимир Визев, дмн е съавтор на учебна програма за специализация по „Социална геронтология и гериатрична медицина” за следдипломна квалификацията на социалните и здравните професионалисти.

Съавтор на национални мултифакторни профилактични програми за профилактика на социално значимите заболявания, преждевременното стареене и промоцията на общественото здраве.

Проф. д-р Красимир Визев, дмн участва с научни доклади и постери в множество национални и международни академични форуми и научни мероприятия.

 Членство в академични и научни организации:

Научен секретар и член наблюдател към Научния център по медицина на Българската академия на науките и изкуствата.

Членува в над 14 национални, международни и световни научни организации, включително и като национален експерт.

 Научните интереси на проф. д-р Красимир Визев, дмн са главно в областта на: превенцията на преждевременното остаряване; биологичната възраст в онтогенетичен аспект; превенцията на самотата, социално слабите и инвалидите; социалната геронтология; социално-значими заболявания; здравното състояние на населението; промоцията на здравето; профилактиката на болестите; здравната политика.

Езикова квалификация:

Английски и руски език.

ИЗДАТЕЛСТВО "ФОЗ"

e-mail:  press@foz.mu-sofia.bg

КОНТАКТИ

гр. София, ул. “Бяло море” №8 УМБАЛ “Царица Йоанна” – ИСУЛ ет. 5, 
тел. 02 9432 127

e-mail:  fph@foz.mu-sofia.bg

© Faculty of Public Health  2024          |            Защита на личните данни (GDPR)