Главно меню

НОВИНИ

ЕРАЗЪМ+ “Изграждане на инструменти и цели, касаещи медицинското (здравно) образование” ПОСВЕТЕН НА УНИВЕРСИТЕТСКОТО ЗДРАВЕ, МЕДИЦИНСКА КАЧЕСТВЕНА ОЦЕНКА НА ИЗСЛЕДВАНИЯТА

Европейският съюз продължава да се фокусира върху сътрудничество в областта на висшето образование с трети страни и страните от Източното партньорство. През 2019 г. стартира проектът по Програма KA2 Еразъм + за Изграждане на Капацитет във Висшето Образование „Изграждане на инструменти и цели, касаещи медицинското (здравно) образование”(SETTING PEER REVIEW INSTRUMENTS AND GOALS FOR MEDICAL (HEALTH) EDUCATION (SPRING-4-MED) в рамките на програмата ЕРАЗЪМ+ KA2 – Cooperation for innovation and the exchange of good practices – Capacity building in the field of Higher Education. Консорциумът по проекта събра партньори от страни членки на ЕС -България и Литва заедно с пет държави от Източното партньорство – Грузия, Молдова, Беларус, Казахстан и Таджикистан. В проекта участват 14 здравни и медицински университетски от гореизброените 7 държави. Координатор и водещ партньор на този проект е Международният университет в Батуми (Сакартвело), Грузия, представляван от ръководителя на проекта, професор Леван Метревели. Той има богат опит в международната професионална (като декан на Медицинския факултет) и политическа дейност (работи като дипломат в редица страни).

Целта на проекта е да се подобри качеството на медицинското образование в участващите страни-партньори. Създаден е Мултинационален ревизионен борд (МНРБ), който е ключов за успешното изпълнение на всички компоненти на проекта, осигуряване на дългосрочна устойчивост. Проектът предвижда създаване на ежегодно ревизионно списание относно медицинското образование за Източна Европа и Централна Азия.

Проектът от българска страна се координира от проф. Антония Янакиева, дм, Ръководител на Катедрата по Оценка на здравните технологии във Факултета по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“. Зам. Председател на МНРБ е проф. д-р Каролина Любомирова, дм.

Началото на проекта съвпадна с началото на пандемията от COVID-19 и предизвикателствата пред ръководителите на проекта бяха големи. Преразгледаха се планираните дейности и се отмениха присъствените срещи. Обученията и семинарите се проведоха по план въпреки международните ограничения за пътуване и дейностите по проекта не се прекратиха.

Огромна роля в този международен проект е отредена на университетите от страните членки на Европейския съюз – Факултетът по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“ към Медицински университет – София и Университетът за здравни науки в Каунас, Литва. Те организираха и проведоха обученията за повишаване на професионалната квалификация в областта на подобряване на качеството на обучение за академичните и административни служители на Университетите от петте държави извън ЕС. Разработена е методология за оценяване на качеството на обучение. От Факултета по обществено здраве „Проф. Д-р Цекомир Воденичаров, дмн“ участват още проф. д-р Анжелика Велкова, дмн – дългогодишен експерт към НАОА, Ръководител на Катедрата по Социална медицина, проф. д-р Каролина Любомирова, дм – Член на борда на Асоциацията на училищата по обществено здраве в Европа (ASPHER) и зам-ректор на Медицински Университет – София и доц. Александрина Воденичарова, дм – Зам. Декан по учебната дейност.

В периода между юли и ноември месец 2020 г. се организираха 5 встъпителни семинара (всеки от които с 36 участника) за всички университети в Грузия, Молдова, Беларус, Казахстан и Таджикистан. Обученията се проведоха в онлайн платформа за дистанционно обучение Moodle и Zoom, като записите на тези срещи се съхраняват при координатора на проекта. Водещите преподаватели бяха проф. Анжелика Велкова, проф. Каролина Любомирова, проф. Антония Янакиева, доц. Александрина Воденичарова, проф. Алгимантас Тамелис, проф. Миндаугас Станкунас, проф. Линас Шумкас, които споделиха своя опит в подготовката за акредитация и оценяване на учебни програми. Някои от темите бяха „Резултати от обучение на медицина и компетенции на лекари, Значение на лидерството в медицинските науки и здравеопазването, Болонският процес и оценяване на качеството на обучението.

Вземайки предвид плана на проекта и желанията на партньорите, в средата на декември 2020 г. и януари 2021 г. бяха проведени още два практически, интерактивни, специализирани семинара – обучения за академичния и административен персонал на 12-те университета, които участват в процеса на външно оценяване и самооценка на качеството на обучението в тези университети.

Предстои следващата фаза на проекта, през която 12-те университета от петте държави ще подготвят Доклад самооценка на университетите.

ИЗДАТЕЛСТВО "ФОЗ"

e-mail:  press@foz.mu-sofia.bg

КОНТАКТИ

гр. София, ул. “Бяло море” №8 УМБАЛ “Царица Йоанна” – ИСУЛ ет. 5, 
тел. 02 9432 127

e-mail:  fph@foz.mu-sofia.bg

© Faculty of Public Health  2024          |            Защита на личните данни (GDPR)