Главно меню

КАТЕДРА "ТРУДОВА МЕДИЦИНА"

Академично обучение, Научно-изследователска и приложно-методична дейност, обществено полезна дейност за да:

 • Отговори на предизвикателствата към Република България като член на ЕС за развитие на националната здравна система в посокаопазване здравето, работоспособ-ността и възпроизводството на работната сила, за осъзнато и целенасочено изграждане на добра и хуманна фирмена политика, предотвратяваща професионалните рискове и подобряваща условията на труд;
 • Спазват изискванията на Генерална Дирекция “Обучение, здраве и безопасност” на ЕВРОСТАТ и групата “Здраве и безопасност при работа” за промяна в методологията и обучението при анализа на консолидирани данни за общественото здраве;И
 • Итегрира обучението, провеждано от Катедрата по „Трудова медицина” при ФОЗ, МУ София успешно в европейското пространство за висше образование и в стратегическата насоченост на изискванията на Европейската системата за натрупване и трансфер на кредити (ЕСТS) при едно- или двуцикълна организация на висшето образование при по-тясна връзка при второто образователно ниво (магистър) и ефективна връзка между образователно ниво „бакалавър” и „магистър” чрез:
  • научните изследвания, новите технологии,
  • потребностите за висока лична отговорност,
  • участието на работодателските организации,
  • консолидиране на информацията за “прицелните групи при работещите”-младите работещи, жените във фертилна възраст, работещите с увреждания,  “новите епидемии при работещите”, детерминирани от стрес на работното място, от агресивни рискове на средата и трудовия процес,
  • съобразяване с многообразието на пазарните изисквания.

Създаване на адекватно обучение и практически подготвени висококвалифицирани специалисти, със съвременна визия за опазване и промоция на здравето на работната сила на България, в синхрон с Европейските критерии на висшето академично образование и Европейските Директиви за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

АКАДЕМИЧНО ОБУЧЕНИЕ – системно, задълбочено, квалифицирано и продължаващо на студенти – бакалаври и магистри, на докторанти, на специализанти и на медицински и немедицински кадри по учебните дисциплини за опазване, укрепване, възстановяване на професионалното здраве, за предотвратяване на продължителната временна неработоспособност, първична инвалидност по трудовопричинна връзка, по трудово-медицинска експертиза на работоспособността и безопасност на работната сила;

За тази задача ФОЗ и катедрата разполагат и с:

Модерната база на “Националния регистър на професионалната заболяемост 2001-2008 г.”

Лабораторен център за изследвания и обучение по оценка на риска, условията на труд и експертиза на работоспособността,

Договори с водещи акредитирани лаборатории за измерване на факторите на работната среда и оценката на трудовия процес.

Ръководител катедра

KLubomirova

Проф. д-р Каролина Любомирова, дм

 • Образования;
 • Специалности;
 • Интереси

Състав на катедрата

ИЗДАТЕЛСТВО "ФОЗ"

e-mail:  press@foz.mu-sofia.bg

КОНТАКТИ

гр. София, ул. “Бяло море” №8 УМБАЛ “Царица Йоанна” – ИСУЛ ет. 5, 
тел. 02 9432 127

e-mail:  fph@foz.mu-sofia.bg

© Faculty of Public Health  2024          |            Защита на личните данни (GDPR)