Главно меню

КАТЕДРА "ОЦЕНКА НА ЗДРАВНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ"

Доц. д-р Борислав Николаев Борисов дмн

Доц. д-р Борислав Николаев Борисов дмн

e-mail: b.borisov@foz.mu-sofia.bg

Д-р Борислав Борисов завършва медицина във ВМИ – София. До 1998 г. работи като анестезиолог във ВМИ – София и La Pitie Salpetrier, Париж. Специализира и в Addenbrooks, Кембридж. Придобива специалност по анестезиология и интензивно лечение през 1995 г. а през 1997г. защитава докторска степен в областта на парентералното хранене и нутритивния статус. Включва се в създаването на  Изпълнителната агенция по лекарствата и работи в нея до 2004 г. след което започва международна консултантска дейност в областта на лекарствената регулация и оценката на здравни технологии. От 2010 ръководи международни медицински центрове за клинични изпитвания.

Притежава магистърски степени по бизнес администрация и по здравен мениджмънт. През 2018 г. придобива образователна и научна степен „Доктор на науките“ а от януари 2020 г. е доцент в катедра „Оценка на здравни технологии“ към ФОЗ, МУ – София.

Автор на 2 монографии, съавтор на 3 учебника и 2 студии.  Автор и съавтор в >50 публикации, повечето от които са в международни индексирани и реферирани издания. Цитиран е над 300 пъти в Scopus и Web of Science.

От 2016 до 2019 г. е избран за Член на УС на Българска асоциация по клинични проучвания, БАКП. От 2019 г. е Председател на УС на БАКП.

ИЗДАТЕЛСТВО "ФОЗ"

e-mail:  press@foz.mu-sofia.bg

КОНТАКТИ

гр. София, ул. “Бяло море” №8 УМБАЛ “Царица Йоанна” – ИСУЛ ет. 5, 
тел. 02 9432 127

e-mail:  fph@foz.mu-sofia.bg

© Faculty of Public Health  2024          |            Защита на личните данни (GDPR)