Главно меню

КАТЕДРА "МЕДИЦИНСКА ПЕДАГОГИКА"

Проф. Захарина Савова, дм

Проф. Захарина Савова, дм

e-mail: z.savova@foz.mu-sofia.bg

Проф. Захарина Савова, дм е родена на 04. 10. 1961 г. в гр. Перник.

Образование:

 През 1979 г. проф. Захарина Савова, дм завършва средното си образование в Природо-математическата гимназия „Христо Смирненски”, гр.Перник.

1985 – 1988 г. – придобива образователно-квалификационна степен „Магистър“ по специалността „Предучилищна педагогика“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

2002 – 2004 г. – завършва второ висше образование с образователно-квалификационна степен „Магистър“ по специалността „Клинична психология“ във Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“.

2005 – 2007 г. – получава трето висше образование с образователно-квалификационна степен „Магистър“ по специалността „Обществено здраве и здравен мениджмънт“ във Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София.

Професионално развитие:

1981 – 1989 г. – детска учителка в „Обединено детско заведение-25“ – София.

1990 – 2002 г. – след конкурс, последователно е научен сътрудник III, II, I-ва степен в секция ”Геронтология и гериатрия” на Специализираната болница за активно лечение по ендокринология и гериатрия „Акад. Иван Пенчев“ ЕАД.

От 2002 г. е на академична длъжност „Главен асистент“, от 2008 г. – „Доцент“, а от 2013 г. – “Професор” в Катедрата “Медицинска педагогика” на Факултета по обществено здраве” при Медицинския университет – София.

Специализации и квалификации:

1988 – 1990 г. – придобива специалност по „Управление и организация” в Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

1998 – 2003 г. – втора специалност по „Аналитична психотерапия“ във Westdeutche Akademie, Германия.

2000 – 2001 г. – получава диплом за „Акредитиран терапевт и консултант“ по „Основи на когнитивно-поведенческата психотерапия“ в Българската асоциация по когнитивно-поведенческа психотерапия.

2005 – 2007 г. – придобива трета специалност по „Медицинска педагогика” в Медицинския университет – София.

Проф. Захарина Савова, дм е преминала тематични квалификационни курсове по различни краткосрочни терапии в Обществото на краткосрочните терапевти в България.

Академично развитие:

1990 – 2002 г. – след конкурс, последователно заема длъжността „Научен сътрудник“ III, II, I-ва степен в Секция ”Геронтология и гериатрия” на Научния институт по ендокринология и гериатрия при Медицинския университет – София.

2006 г. – придобива образователна и научна степен „Доктор“ по специалността „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ след защита на дисертационен труд на тема „Социално-медицински проблеми и подходи за превенция на анорексия и булимия”.

От 2008 г. – след конкурс и избор заема академичната длъжност „Доцент“ по специалността „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ във Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София.

От 2012 г. проф. Захарина Савова, дм е избрана за Заместник Председател на Общото събрание на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София.

От 2013 г. след конкурс и избор заема академична длъжност “Професор” по специалността “Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията” във Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София.

Учебна дейност:

Проф. Захарина Савова, дм преподава на бакалаври и магистри по специалностите „Обществено здраве и здравен мениджмънт“ и „Здравни грижи“ във Факултета по обществено здраве, на магистри по специалността „Дентална медицина“ във Факултета по дентална медицина, на професионални бакалаври в Медицинския колеж при Медицинския университет – София и на медицински и немедицински кадри в курсове за следдипломно обучение.

Тематичният профил на проф. Захарина Савова, дм включва: Обща психология, Медицинска психология; Приложна психология, Психология на управлението; Медицинска педагогика, Методика на здравното обучение и възпитание; Актуални проблеми на стареенето и старостта, Превенция на професионалния стрес, Сексология и репродуктивно здраве.

Проф. Захарина Савова, дм осигурява научно ръководство на над 20 дипломанти и 6 специализанти по специалността „Медицинска педагогика“.

Проф. Захарина Савова, дм е научен ръководител на един докторант.

Общата годишна учебна натовареност на проф. Захарина Савова, дм е над 850 учебни часа.

Научноизследователска дейност: 

Участие в научно-приложни проекти и програми:

2000 – 2004 г. – проф. Захарина Савова, дм участва като изпълнител в Изследователския международен проект по 5-та програма на Европейската комисия „TSFEPS“ (Projet SERD/2000 – 00240): „Развитие на социалната политика за отглеждане на децата в предучилищна възраст и трансформациите на семейните структури в Европа като форми на социалната кохезия”.

2003 – 2006 г. – тя е изпълнител в Проекта на Министерството на труда и социалната политика – „Възстановяване на психическото, емоционалното и физическото здраве на жени, заболели от рак на млечната жлеза”.

2011 – 2012 г. – изпълнител в Проекта на Министерството на образованието, младежта и науката – „Участвам и променям”.

 Проф. Захарина Савова, дм има над 90 научни публикации в български и чуждестранни периодични научни издания по проблемите на: социалната медицина, превенцията на здравето, здравния мениджмънт; психологическите и педагогическите проблеми на здравните грижи; медико-психологичните и социално-медицинските проблеми на геронтологията и гериатрията; здравословния стил на живот; психотерапията, психологичните методи, поведенческите техники и умения, приложими в здравната практика за подобряване на качеството на здравните дейности, услуги и грижи; комуникацията, мотивацията, удовлетвореността и Burnout в професията; учебно-преподавателската дейност.

Проф. Захарина Савова, дм участва с научни доклади в над 30 академични форуми и научни мероприятия по проблемите на социалната медицина, превенцията на здравето, здравния мениджмънт, геронтологията, психологията.

Проф. Захарина Савова, дм е автор и съавтор в 2 научни монографии и над 5 учебника и учебни пособия.

Членство в академични и научни организации:

Член на Съвета по медицинска наука при Медицинския университет – София.

Член на Научното дружество по медицинско образование.

Научните интереси на проф. Захарина Савова, дм са главно в областта наСоциалната медицина, Превенцията на здравето, Психологията и психотерапията, Здравния мениджмънт, Геронтологията и гериатрията, Педагогическите и психологически аспекти на здравните грижи.

Езикова квалификация:

Английски, италиански и руски език

Обществена дейност:

Член на Балканското медицинско дружество.

Член на Националното сдружение за здравна политика и мениджмънт.

Индивидуален член на Европейската асоциация по телесна психотерапия (European Association for Body Psychotherapy).

Председател на Етичната комисия на Българското Неорайхианско дружество.

Член на Българската асоциация на психотерапевтите.

Участие в тематични масмедийни предавания по профила на квалификациите си.

Други интереси, умения и квалификации: 

Преподавател и супервайзор в Института по психотелесна психотерапия-София по следните учебни дисциплини: Увод в телесната психотерапия; Неорайхиански модел; Еволютивна психология; Клинична психология и психопатология; Психосоматична медицина. 

За повече информация относно личността на проф. Захарина Савова, дм и линкове към полезни връзки по профила на нейната квалификация:

http://www.z-savova.com/about.html

 

ИЗДАТЕЛСТВО "ФОЗ"

e-mail:  press@foz.mu-sofia.bg

КОНТАКТИ

гр. София, ул. “Бяло море” №8 УМБАЛ “Царица Йоанна” – ИСУЛ ет. 5, 
тел. 02 9432 127

e-mail:  fph@foz.mu-sofia.bg

© Faculty of Public Health  2024          |            Защита на личните данни (GDPR)