Главно меню

КАТЕДРА "МЕДИЦИНСКА ПЕДАГОГИКА"

Проф. Полина Балканска - Георгиева, дм

Проф. Полина Балканска - Георгиева, дм

e-mail: p.balkanska@foz.mu-sofia.bg

Биография:

Полина Балканскa завършва Софийски университет “Св. Климент Охридски” през 1980 г. След дипломирането си е хоноруван асистент във Философски факултет на университета.  Професионалното й развитие в Медицински университет – София бележи началото си от 1984 г., когато е назначена като психолог в Клиничен център по ендокринология и геронтология. До 2001 г. последователно е научен сътрудник III, II, I-ва степен. През 1999 г. придобива образователна и научна степен „Доктор” по научната специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията”. Притежава признати специалности по клинична психология и по медицинска педагогика, придобити в Медицински университет – София. Участва в краткосрочни специализации у нас и в чужбина. В периода 2002 г. – 2014 г. заема академичните длъжности: „Главен асистент“; „Доцент“ и „Професор” в Катедра ”Медицинска педагогика” на Факултета по обществено здраве към Медицински университет – София. Водещ преподавател е по психология, приложна психология, комуникативен тренинг, управленски комуникативни техники и умения. Научен ръководител е на докторанти, специализанти и дипломанти. Член е на Държавна изпитна комисия за придобиване на специалност по Медицинска педагогика. активно участва в разработването на изследователски проекти по актуални теми от сферата на общественото здраве и медицинското образование. От 1995 г., когато реализира като ръководител първия си проект, с който печели конкурс за финансиране от Фондация „Отворено общество”, до настоящия момент има участия и/или ръководство в 14 национални и европейски изследователски проекта в сферата на общественото здраве. Ръководител е на 2 научни проекта, финансирани от Съвета по медицинска наука и спечелили Грант с висока оценка. Експерт е към Европейско поле на изследователите в областта на стареенето. Консултант на Фондация „ Състрадание Алцхаймер България“, член на Световната Alzheimer’s Disease International и Европейската Алцхаймер организации. От 2016 г. е експерт в сектор „Акредитация“ на отдел „Наука и акредитация“ към Ректората на МУ – София.

 С решение на Академичен съвет от 23.07.2019 г. е избрана за директор на Департамент по езиково обучение и спорт към Медицински университет – София.

Публикации и научни интереси:

Автор е на учебниците „Въведение в психологията”, „Приложна психология в медицинската практика”, „Психологични подходи в здравния мениджмънт” и на монографиите „Здравният мениджър като лидер” /на CD/ и „Възрастният човек като пациент. Клинична геронтопсихология”. Съавтор е в 6 учебника и ръководства. Общият брой на научните й трудове и изяви в национални и чуждестранни форуми е над 340 /публикации  и научни съобщения /. Основни области на професионалните й интереси са: медицинска психология, геронтопсихология, психология на общуването, организационно поведение, здравен мениджмънт, психологично консултиране и терапия.  

Членство в организации:

Национално сдружение за здравна политика и мениджмънт, Научно дружество по медицинско образование, Интердисциплинна Гражданска Академия, Национална Асоциация Социална Геронтология.

ИЗДАТЕЛСТВО "ФОЗ"

e-mail:  press@foz.mu-sofia.bg

КОНТАКТИ

гр. София, ул. “Бяло море” №8 УМБАЛ “Царица Йоанна” – ИСУЛ ет. 5, 
тел. 02 9432 127

e-mail:  fph@foz.mu-sofia.bg

© Faculty of Public Health  2024          |            Защита на личните данни (GDPR)