Главно меню

КАТЕДРА "БИОЕТИКА"

Мисията на Катедрата е да спомага преди всичко за формирането у студентите на нравствените качества, необходими за професията. Във всяка ситуация на общуване в професионалните взаимоотношения има морален аспект, към която участващите трябва да имат съответната чувствителност. Именно формирането на такава чувствителност и холистичен подход към пациента е основната задача на обучението в Катедрата. Сътрудниците се стремят да гарантират такава професионална подготовка на бъдещите специалисти, че те да са способни да мислят глобално, но и да бъдат нравствено извисени и духовно богати личности, недопускащи компромис с човечността, справедливостта и честността.

Социалномедицинските, етичните и правни познания са значим компонент за качеството на подготовка на здравни специалисти – не само на студентите, но и на преподавателите и изследователските кадри. На преподавателите е отредена задачата да подготвят и обновяват учебните планове, програми и съдържание, да разработят и въведат нови интерактивни методи на подготовка. Реформата на медицинското образование като ключов елемент от цялата реформа на здравеопазването всъщност цели формирането на здравни специалисти, способни да отговорят на предизвикателствата на ХХІ столетие.

  1. Разработка на съвременни програми за обучение в областта на здравната политика, здравния мениджмънт и организацията на здравеопазването.
  2. Повишаване ефективността на учебния процес с използване на интерактивни педагогически методи.
  3. Предоставяне на съвременни мениджърски, организационни и икономически знания и умения, приложими  в националната система на здравеопазване;
  4. Запознаване с актуалното състояние и проблемите на системите на здравеопазване в света.
  5. Запознаване с методите на социално-медицинските, организационни и здравно-политически анализи и  оценката на дейността на социално ориентираните и пазарно регулирани системи и структурни елементи;
  6. Изучаване на социално-медицински и здравно-политическа методи и технологии, приложими на макро- и микро ниво на здравната система;

Ръководител катедра

Проф. Александрина Воденичарова, дм

Проф. Александрина Воденичарова, дмн, ФОЗ-София

Състав на катедрата

ИЗДАТЕЛСТВО "ФОЗ"

e-mail:  press@foz.mu-sofia.bg

КОНТАКТИ

гр. София, ул. “Бяло море” №8 УМБАЛ “Царица Йоанна” – ИСУЛ ет. 5, 
тел. 02 9432 127

e-mail:  fph@foz.mu-sofia.bg

© Faculty of Public Health  2024          |            Защита на личните данни (GDPR)