Главно меню

Проф. д-р Каролина Любомирова, дм

Заместник декан по международна дейност и проекти

Ръководител катедра "Трудова медицина"

Проф. Д-р Каролина Любомирова е родена на 13.07.1974 г. в гр. Шумен.

  Образование:

1988 – 1991 – английска езикова гимназия – гр. Шумен;

1991 – 1998 – завършва висше образование по Медицина, магистър по Медицина при Медицински Университет – София, Медицински Факултет

Професионално развитие:

1999- 2001 – Докторант по токсикология в Национален център по хигиена, медицинска екология и хранене

2002- 2007 – Научен сътрудник в НЦХМЕХ с участие в разработването на научно-изследователски  проекти , нормотворческа и експертна дейност

2007- 2013- доцент във факултет по обществено здраве, МУ-София

2012 – до настоящия момент, Заместник ректор по учебна дейност, Организиране на учебната дейност в медицински университет София

2013 – до настоящия момент, професор, Преподаване на студенти по различни дисциплини от трудовата и превантивна медицина , участие в научни проекти

Специализации и квалификации:

2000 – Национален Институт по Обществено Здраве, Осло, Норвегия;

2000 – Нофер Институт по Трудова медицина, Лодз, Полша;

2002 – специалност по Токсикология;

2004 – втора магистратура по Здравен Мениджмънт – ФОЗ, МУ – София;

2006 – “Политика по безопасност и здраве”, Токио, Япония;

2007 – Лектор в международни програми по обучение в областта на общественото здраве: the Stability Pact, “Academic Programs for Training and Research in Public Health in South Eastern Europe” (FPH-SEE),

2008 – INTERREG III – Creation of cross border network for research, education and training in public health of Bulgaria and Greece cross border region

2009 – специалност по Трудова Медицина;

Над 30 участия в български и международни курсове в областта на трудовата медицина и оценката на риска

Академично развитие:

2002 – Придобива образователно-научна степен „кандидат на медицинските науки” по „ Токсикология/”

2007 – 2008 Доцент в катедра „Превантивна медицина“ във Факултет по обществено здраве, МУ-София.

2009 – 2013 доцент в катедра „Трудова медицина“

2013 – и понастоящем  професор в катедра „Трудова медицина”

2014 – ръководител секция „Токсикология” в катедрата към ФОЗ, МУ-София

Учебна дейност:

Участва в създаването на учебните план – програми за бакалаври и магистри по ТРУДОВА МЕДИЦИНА И РАБОТОСПОСОБНОСТ

От 2009г. е преподавател в първата в историята на висшето медицинско образование в България Катедра по „Трудова медицина”, обучава студенти, специализанти – лекари и докторанти по  трудова медицина и токсикология в ФОЗ, Медицински университет – София.

– Обучение на студенти – бакалаври, магистри и дипломанти по специалност „Трудова медицина”, „Трудова медицина и работоспособност” – по тематичните направления здраве, безопасност, работоспособност, профилактика на професионални и свързани с труда и работното място увреждания, промоция на здравето при работа, епидемиология на социалнозначимите заболявания и оценка на здравния риск, здравни анализи и прогнози за възпроизводство на работната сила, медицина, базирана на доказателствата, токсикология. Модерна визия на трудовата медицина и европейските измерения на държавната и фирмената политика за здраве и безопасност при работа – основи и предизвикателства.

– Обучение на медицински и немедицински кадри и експерти от служби по трудова медицина – от ТЕЛК, от регионалните здравни инспекции, от инспекторатите по труда и поделенията на НОИ от цялата страна по проблемите на проучването, анализа и оценката на професионалното здраве, производствената безопасност, устойчивата работоспособност, трудовомедицинския мениджмънт, здравните последици от трудови злополуки и професионални болести – алгоритъм и осигуряване, токсикология.

– Член на държавна изпитна комисия по специалността „Трудова медицина”.

–  Ръководи и докторанти по трудова медицина и дипломанти по трудова медицина и работоспособност.

Научнучноизследователска дейност:

Координатор на проект „Въвеждане на дистанционно обучение по обществено здраве”одобрен и финансиран от Европейски социален фонд и Оперативна програма „Развитие на човешките  ресурси”2007-2013 към Министерство на образованието, младежта и науката по СхемаBG051PO001-4.3.04 „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование”.

Участие в проект „Изграждане на интегрирана информационна система в МУ-София BG051PO001-3.1.08-0036”, одобрен и финансиран от Европейски социален фонд и Оперативна програма „Развитие на човешките  ресурси”2007-2013 към Министерство на образованието, младежта и науката по Схема: BG051PO001-3.1.08

“Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища”

Национален координатор на проект по програмаPUBLIC HEALTH EU Public Health Outcome Researchand Indicator Collection – EUPHORIC”, “EUPHORIC”- 2003- OJ 2003/C62/04.  

Ръководител на научни проекти:

“Оценка на риска за здравето и възможности за подобряване качеството на живот на населението от райони, разположени в близост до рафинерии и нефтохимични комбинати” МУ- Л-1000-1 , спечилил първо място в конкурс “Млади учени”. Грамота от фонд “Научни изследвания” и присъденапърва награда за постигнати съществени резултати при разработката на проекта, МОН 2000г.

„Епидемиология и профилактика на кожните заболявания детска възраст”, МУ-София, грант 2011

Проучване и анализ на тенденцията за инвалидизация от трудови злополуки на работещотото население в България ”, МУ-София, ГРАНТ 2012

Участие в научни проекти:

Международен проект по 5та Рамковапрограма на ЕС, топик Quality of life andManagement of Living Resources” –  “Effects of PAHs in environmental pollution  on exogenous and endogenous DNA damage (EXPAH)”.

“Оценка на риска при експозиция на въглероден дисулфид , с оглед ревизия на действащата в България гранична стойност за работна среда” No МУ—732/31.03.2005г., МОН.

Актуализиране с изчерпателни данни за 2007 – 2008 г. на Националния регистър на професионалната заболяемост. Проучване на трудово-медицинските характеристики на професионално-болните в РБългария” МУ-София, грант  2009- проект спечилил първа награда за високи научни постижения Signumlaudis pro scientific merits” на МУ-София

75 презентации на национални и международни форуми по токсикикология, трудова медицина, оценка на риска и здравен мениджмънт

Над 100 публикации в български и международни научни издания.

 Езикова квалификация:

Владее английски и руски език. Ползва италиански и немски език..  

Членство в академични и научни организации:

Национален консултант по трудова медицина

Национален координатор по приоритетни области на сътрудничество Между МЗ и СЗО

Член на Експертен съвет по биоциди към МЗ

Член на Експертен съвет на БНАЕМПК (Българска национална асоциация по козметика, етерични масла и парфюми)

Призната за Европейски Регистриран Токсиколог (ERT)

Европейска и Международна организации по Токсикология (EUROTOX, IUTOX)- от 1999 ;

Член на борда на Българското Научно Дружество по Токсикология към Съюза на Научни Дружества в България – от създаването му прз  2004 г. ;

Национален секретар за България  към Международна комисия по трудова медицина (ICOH) ;

Член на MEDICHEM (Организация на лекари, участващи в оценката на здравния риск при работа и призводство на химични вещества) от 1999 и член на борда в периода 2010-2013.

Член на борда на Българско Академично дружество по Трудова медицина към Съюза на Научни Дружества в България – от 2012 г.

Член на национално  сдружение  по здравна политика и мениджмънт.

Колективно членство в Европейската асоциация по здравен мениджмънт (EHMA);в Европейската асоциация на висшите училища по обществено здраве (ASPHER) в Европейската асоциация по здравен мениджмънт (EUPHA).

ИЗДАТЕЛСТВО "ФОЗ"

e-mail:  press@foz.mu-sofia.bg

КОНТАКТИ

гр. София, ул. “Бяло море” №8 УМБАЛ “Царица Йоанна” – ИСУЛ ет. 5, 
тел. 02 9432 127

e-mail:  fph@foz.mu-sofia.bg

© Faculty of Public Health  2024          |            Защита на личните данни (GDPR)