Меню

КАТЕДРА "ИКОНОМИКА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО"

Мисията на Катедрата е чрез разработване на нови подходи и методи, специфични за здравеопазването, и чрез разнообразни форми на обучение да разпространява и затвърждава основните водещи и съвременни научни постановки в областта на здравната икономика, да създава условия за задълбочено разбиране и осъзнаване на икономическата значимост на здравеопазването, за неговата тясна връзка с икономиката на страната.

Основната цел на Катедрата е запознаване на възможно най-голям брой специалисти от различни медицински и немедицински области на познанието с основите на икономическата наука, тяхното приложение в сферата на здравеопазването, ролята им за успешен и ефективен мениджмънт на основните процеси и осигуряване на необходимите парични средства за финансиране на дейността му.

Основните задачи на Катедрата са посветени на нейната мисия и цел:

  1. Създаване на висококвалифицирани специалисти в областта на Икономиката на здравеопазването.
  2. Организиране на курсове за СДО и ПМО.
  3. Създаване на екипи за научноизследователски проекти и проучвания на актуални здравно-икономически проблеми и явления.

Ръководител катедра

Проф. Николай Попов, дм

Състав на катедрата

ИЗДАТЕЛСТВО "ФОЗ"

Военномедицинска академия
 ул. „Св. Георги Софийски“ № 3, вход Болничен блок, ет. 1,  кабинет – срещу Аула 

e-mail:  press@foz.mu-sofia.bg

КОНТАКТИ

гр. София, ул. “Бяло море” №8 УМБАЛ “Царица Йоанна” – ИСУЛ ет. 5, 
тел. 02 9432 127

e-mail:  fph@foz.mu-sofia.bg

© Faculty of Public Health  2019          |            Защита на личните данни (GDPR)