Меню

КАНДИДАТ-СТУДЕНТСКА КАМПАНИЯ 2020/2021

КАНДИДАТ-СТУДЕНТСКА КАМПАНИЯ 2020 НА ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ ПРИ МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-СОФИЯ

 ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021г.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ 

Кандидат-студентите подават онлайн или на място – лично или чрез други лица следните документи:

 1. Попълнено Заявление и Декларация. Документите са по образец, валиден само за ФОЗ при МУ-София. При подаване на документи на място – заявлението и декларацията се попълват на място. 

Онлайн: Попълнено и сканирано Заявление и Декларация за смяна на имената (ако е приложима). 

Документите се изтеглят от прикачените файлове в края на указанията. 

 1. Оригинал и  ксерокопие  на  дипломата,  в зависимост от изискванията за кандидатстване за съответната специалност. Когато се подават документи на място се представя оригинал на дипломата и ксерокопие от нея, като ксерокопието остава при приемащия документите:
 • За специалности: „Медицинска сестра“, „Акушерка“ и „Лекарски асистент“ – „бакалавър“: оригинална диплома и ксерокопие за завършено средно образование;
 • За специалност „Клинични здравни грижи“-„магистър“*: оригинална диплома и ксерокопие за завършено полувисше образование или „специалист“ от медицински колеж с професионална квалификация „Медицинска сестра“;
 • За специалност „Кинезитерапия“ на ОКС „магистър“ оригинална диплома и ксерокопие за завършено висше образование на степен „бакалавър“ по „Кинезитерапия“. (При кандидатстване за тази специалност не се заплаща такса. Класирането е по документи.)

Онлайн: Сканирана оригинална диплома, в зависимост от изискванията за кандидатстване за съответната специалност (описани в т.2).

 1. Платежно нареждане за внесена такса. Таксата за явяване на изпит е в размер на 70,00 лв., превежда се по банков път на сметката на Факултета по обществено здраве и се представя в деня на подаване на документите (на място).

Онлайн: Сканирано платежно нареждане за внесена такса.

В платежното нареждане от банката задължително се изписват трите имена по лична карта на кандидат-студента.

 

BG47BPBI79403163982101, BIC: BPBIBGSF,

ЮРОБАНК АД КЛОН ДОНДУКОВ № 4-6 

Внесени такси за кандидат-студентски изпити не се връщат! 

 1. От заплащане на такса за изпит по чл. 95 ал. 7, т. 1, 2, 3 и 4 от ЗВО се освобождават:
  • лица, които са кръгли сираци;
  • лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто;
  • военноинвалиди и военнопострадали;
  • лица, които към момента на навършване на пълнолетие са с предприета мярка за закрила по реда на Закона за закрила на детето – настаняване в приемно семейство, социална услуга от резидентен тип или специализирана институция; 
 1. При облекчени условия и по ред, определени с правилника за дейността на висшето училище, се приемат кандидатстващи по чл. 68, ал. 3 от ЗВО, успешно участвали в конкурсните изпити:
  • класирани с еднакъв бал;
  • (изм. – ДВ, бр. 17 от 2018 г.) лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто;
  • (доп. – ДВ, бр. 54 от 2014 г., в сила от 01.07.2014 г.) военноинвалиди и военнопострадали;
  • кръгли сираци;
  • майки с три и повече деца;
  • близнаци, когато са кандидатствали едновременно в едно и също професионално направление и висше училище, и единият от тях е приет.

При класирането по специалности:

 • Кандидат-студентите от категория „лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто“ и „майки с три и повече деца“ се състезават помежду си за 6 % от местата за редовен прием.
 • Кандидат-студентите близнаци се състезават за 2% от местата за редовен прием, ако са заявили желанието си при подаване на документите.

При подаване на документи за кандидат-студенти по чл. 68, ал. 3 от ЗВО на място се носят оригиналите на необходимите документи изброени по-долу, а при подаване онлайн – те се изпращат сканирани:

 • За кръгли сираци – смъртен акт, удостоверение за наследници и ксерокопия от тях;
 • За лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто – решение на ТЕЛК и ксерокопие от него;
 • Военноинвалиди и военнопострадали – съответен удостоверяващ документ;
 • За майки с три и повече деца актове за раждане на децата и ксерокопия от тях;
 • За близнаци актове за раждане и ксерокопия от тях.

 

ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ОНЛАЙН И НА МЯСТО:

от 01.09.2020г. до 18.09.2020 г. (вкл.)

На място документите ще се подават само в работни дни от 10,00 до 16,00ч.

УМБАЛ “Царица Йоанна-ИСУЛ”, ул. „Бяло море“ №8

Телефони за връзка: +359 2 9432  вътрешни: 304, 292, 267, 372, 216, 127

Очаквайте допълнителна информация!

Внесени такси не се връщат!

Телефони за връзка с експертите по специалности: 

   • „Управление на здравни грижи“, „Обществено здраве и здравен мениджмънт“ – бакалавър ,
    „Медицинска козметика“,  „Здравословно и диетично хранене“  –  02/9432 304;
   • “Медицинска сестра”, “Акушерка”, “Трудова медицина и работоспособност”, “Клинични здравни грижи” –   02/9432 292; 
   • “Кинезитерапия”, “Стратегически мениджмънт на фармацевтичната дейност” – 02/9432 267;
   • „Лекарски асистент“,  „Медицинска рехабилитация и балнеология“ – 02/9432 372;
   • “Обществено здраве и здравен мениджмънт” – магистър, “Управление на клинични изпитвания” –  02/9432 216
   • Деловодство – 02/9432 127

 

 

Образователно-квалификационна степен "бакалавър" - редовна и задочна форма на обучение

Приемът на студенти във Факултета по обществено здраве при Медицински университет-София се извършва на основание “Наредба за Държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Република България” на Министерството на образованието и науката.

Студентите изпълнили задълженията си по учебния план получават диплома за завършено висше образование на образователно-квалификационна степен:

 • „Бакалавър“ – редовна форма на обучение по специалностите: „Медицинска сестра“, „Акушерка“, „Лекарски асистент“ и „Кинезитерапия“;
 • „Бакалавър“ – редовна и задочна форма на обучение по специалностите: „Управление на здравните грижи“ и „Обществено здраве и здравен мениджмънт“.
 • „Магистър“ – задочна  форма на  обучение по специалностите: „Обществено здраве и здравен мениджмънт“, Стратегически   мениджмънт   на   фармацевтичната дейност“, „Управление на клинични изпитвания“, „Трудова медицина и работоспособност“ и „Управление на здравните грижи“;
 • „Магистър“ – редовна  форма на  обучение по специалност „Кинезитерапия“;
 • „Магистър“* (на основание чл. 42, ал. 1, т. 1 буква «а» от ЗВО и Решения на АС на МУ-София от 01.07.2014г. и 11.02.2016 г.)- редовна форма на обучение по специалностите: Клинични здравни грижи“, „Медицинска рехабилитация и балнеология“, „Медицинска козметика“ и „Здравословно и диетично хранене“;
 • „Магистър“ – дистанционна форма на обучение по специалностите: „Обществено здраве и здравен мениджмънт“, „Стратегически   мениджмънт   на   фармацевтичната дейност“ и „Трудова медицина и работоспособност“.

ИЗДАТЕЛСТВО "ФОЗ"

Военномедицинска академия
 ул. „Св. Георги Софийски“ № 3, вход Болничен блок, ет. 1,  кабинет – срещу Аула 

e-mail:  press@foz.mu-sofia.bg

КОНТАКТИ

гр. София, ул. “Бяло море” №8 УМБАЛ “Царица Йоанна” – ИСУЛ ет. 5, 
тел. 02 9432 127

e-mail:  fph@foz.mu-sofia.bg

© Faculty of Public Health  2019          |            Защита на личните данни (GDPR)