Меню

КАНДИДАТСТУДЕНТСКА КАМПАНИЯ 2022/2023

УСЛОВИЯ ЗА ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 г. ВЪВ ФАКУЛТЕТА ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ "ПРОФ. Д-Р ЦЕКОМИР ВОДЕНИЧАРОВ, ДМН" ПРИ МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ

Приемът на студенти във Факултета по обществено здраве  „проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“ (ФОЗ) при Медицински университет-София се извършва в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, по две професионални направления –  7.4. Обществено здраве и 7.5. Здравни грижи,  на  основание  Наредбата за държавните изисквания за прием на студенти на Министерството на образованието и науката. Броят на местата за прием на студенти се утвърждава от Министерски съвет.

Факултет по обществено здраве “проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн” при МУ-София ще се съобрази с всички промени, произтичащи от нормативни актове, влезли в сила след публикуването на настоящата информация.

Класирането за специалностите във ФОЗ се извършва по първата желана специалност, посочена в заявлението и по низходящ бал. За дадена специалност се класират по низходящ бал само лица, посочили тази специалност на първо място.

Факултет по обществено здраве “проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн” при МУ-София провежда обучение по различни специалности. Студентите изпълнили задълженията си по учебния план получават диплома за завършено висше образование по специалности на образователно-квалификационни степени, както следва:

СПЕЦИАЛНОСТИ НА ОКС „БАКАЛАВЪР“:

 • Специалности: “Медицинска сестра“, „Акушерка“, „Лекарски асистент“ и „Кинезитерапия“, редовна форма на обучение, приемат се студенти след завършено средно образование.
 • Специалност „Обществено здраве и здравен мениджмънт“, редовна и задочна форма на обучение, приемат се студенти след завършено средно образование.
 • Специалност „Управление на здравните грижи“, редовна и задочна форма на обучение, приемат се студенти, които имат придобита специалност от професионално направление „Здравни грижи“ на степен “специалист“ или „професионален бакалавър“ от медицински колежи.

СПЕЦИАЛНОСТИ НА ОКС „МАГИСТЪР“:

 • „Обществено здраве и здравен мениджмънт“, „Трудова медицина и работоспособност“, „Стратегически мениджмънт на фармацевтичната дейност“, задочна форма на обучение, приемат се студенти след завършена степен „бакалавър“ или „магистър“.
 • „Управление на здравните грижи“, задочна форма на обучение, приемат се студенти, които имат:
 • завършено висше образование на степен „бакалавър“ по специалности: „Управление на здравните грижи“,  „Акушерка“  или  „Медицинска сестра“

или

 • лица с придобита специалност от професионално направление „Здравни грижи“ – „професионален бакалавър по…“ и  висше  образование „бакалавър“ по една от специалностите: „социални дейности“, „социална педагогика“, „социален мениджмънт“ или „здравен мениджмънт“
 • „Управление на клинични изпитвания“, задочна форма на обучение, приемат се студенти след завършена степен „магистър“.
 • За „Обществено здраве и здравен мениджмънт“, „Трудова медицина и работоспособност“ и “Стратегически мениджмънт на фармацевтичната дейност” в дистанционна форма на обучение се приемат студенти след завършена степен „магистър“.
 • За „Медицинска журналистика“, задочна форма на обучение, се приемат студенти със завършена степен „бакалавър“ или „магистър“ по специалностите „журналистика“ или „връзки с обществеността“.

Специалности на ОКС „Магистър“*  на основание чл. 42, ал. 1, т.1  буква «а» от ЗВО и Решения на АС на МУ-София от 01.07.2014г. и 11.02.2016г., редовна форма на обучение:

(1) „Медицинска рехабилитация и балнеология“ – приемат се студенти след завършена степен „професионален бакалавър“ с професионална квалификация  „рехабилитатор“

(2) „Медицинска козметика“- приемат се студенти  след завършена степен „професионален бакалавър“ с професионална квалификация  „медицинска козметика“ 

(3) „Здравословно и диетично хранене“ – приемат се студенти след завършена степен „професионален бакалавър“ с професионална квалификация „инспектор по обществено здраве“ или „инструктор диетично хранене“

(4) „Клинични здравни грижи“ – приемат се студенти след завършено полувисше образование или „специалист“ от медицински колеж с професионална квалификация „медицинска сестра“

Чл.7 За обучение във Факултет по обществено здраве „проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“ могат да кандидатстват  и  лица, които са:

 • чужденци, постоянно пребиваващи в страната;
 • имат двойно гражданство (едното, от които е българско), постоянно пребиваващи в страната;
 • не изтърпяват присъди към началото на учебната година;
 • правоимащи по чл. 68, ал. 3, (т. 1, 2, 3, 4, 5 и 6) от Закона за висше образование;
 • студенти по „Управление на здравните грижи“, „Обществено здраве и здравен мениджмънт“, „Медицинска сестра“, „Акушерка“, „Лекарски асистент“, „Кинезитерапия“, в други висши медицински училища в страната и желаят прехвърляне в София;
 • студенти, които кандидатстват за възстановяване на студентски права.

 

ИЗДАТЕЛСТВО "ФОЗ"

e-mail:  press@foz.mu-sofia.bg

КОНТАКТИ

гр. София, ул. “Бяло море” №8 УМБАЛ “Царица Йоанна” – ИСУЛ ет. 5, 
тел. 02 9432 127

e-mail:  fph@foz.mu-sofia.bg

© Faculty of Public Health  2019          |            Защита на личните данни (GDPR)