Меню

КАНДИДАТСТУДЕНТСКА КАМПАНИЯ 2021/2022

УСЛОВИЯ ЗА ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 г. ВЪВ ФАКУЛТЕТА ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ "ПРОФ. Д-Р ЦЕКОМИР ВОДЕНИЧАРОВ, ДМН" ПРИ МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ

Приемът на студенти във Факултета по обществено здраве “проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн” при Медицински университет-София се извършва на основание Наредба за държавните изисквания за прием на студенти на Министерството на образованието и науката. Броят на местата за прием на студенти се утвърждава от Министерски съвет. Факултетът по обществено здраве “проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн” при МУ-София ще се съобрази с всички промени, произтичащи от нормативни актове, влезли в сила след публикуването на настоящата информация.

Факултетът по обществено здраве при Медицински университет-София провежда обучение по различни специалности. Студентите изпълнили задълженията си по учебния план получават диплома за завършено висше образование на образователно-квалификационна степен:

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН „БАКАЛАВЪР“, за специалностите:

 • „Акушерка“, „Медицинска сестра“, „Кинезитерапия“ и „Лекарски асистент“ могат да кандидатстват лица, които имат завършено средно образование. Обучението е само в редовна форма.
 • „Обществено здраве и здравен мениджмънт“ могат да кандидатстват лица, които имат завършено средно образование. Обучението е в редовна и задочна форма.
 • „Управление на здравните грижи“ могат да кандидатстват лица, които имат завършено полувисше медицинско или висше образование на степен “специалист“, „професионален бакалавър“ от медицински колежи. Обучението е в редовна и задочна форма.

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН „МАГИСТЪР“, за специалностите:

 • „Обществено здраве и здравен мениджмънт“, „Стратегически мениджмънт на фармацевтичната дейност“ и „Трудова медицина и работоспособност“, могат да кандидатстват лица, които имат завършено висше образование „бакалавър“ или „магистър“. Обучението е в задочна форма.
 • „Управление на клинични изпитвания“, могат да кандидатстват лица, които имат завършено висше образование „магистър“. Обучението е в задочна форма.
 • „Кинезитерапия“, могат да кандидатстват лица, които имат завършено висше образование „бакалавър“ и професионална квалификация  „Кинезитерапевт“
 • „Управление на здравните грижи“, могат да кандидатстват лица, които имат завършено висше образование „бакалавър“ по  специалностите „Управление на здравните грижи”,  „Акушерка“  или  „Медицинска сестра“, както и лица, които имат завършено висше образование „професионален бакалавър по…“ и една от специалностите: „социални дейности“, „социална педагогика“, „социален мениджмънт“ или „здравен мениджмънт“. Обучението е в задочна форма.

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН „МАГИСТЪР“* (на основание чл. 42, ал. 1, т.1 (а), т.2 (б) и ал. 6 от ЗВО, Решения на АС на МУ-София от 01.07.2014г. и 11.02.2016 г.). Обучението е в редовна форма:

 • За специалност „Медицинска рехабилитация и балнеология” могат да кандидатстват лица, със завършено висше образование “професионален бакалавър” с професионална квалификация „Рехабилитатор”;
 • За специалност „Медицинска козметика“ могат да кандидатстват лица със завършено висше образование „професионален бакалавър“ с професионална квалификация  „Медицинска козметика“;
 • За специалност „Здравословно и диетично хранене“ могат да кандидатстват лица със завършено висше образование „професионален бакалавър“ с професионална квалификация „Инспектор по обществено здраве“.

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН „МАГИСТЪР“, дистанционна форма на обучение по специалностите: „Обществено здраве и здравен мениджмънт“, „Стратегически  мениджмънт на фармацевтичната дейност“ и „Трудова медицина и работоспособност“.

За обучение във Факултета по обществено здраве могат да кандидатстват лица, които:

 • са чужденци, постоянно пребиваващи в страната;
 • имат двойно гражданство (едното, от които е българско), постоянно пребиваващи в страната;
 • не изтърпяват присъди към началото на учебната година;
 • са правоимащи по чл. 68, ал. 3, от ЗВО;
 • са студенти по „Управление на здравните грижи“, „Обществено здраве и здравен мениджмънт“, „Медицинска сестра“, „Акушерка”, „Лекарски асистент”, „Кинезитерапия“, в други висши медицински училища в страната и желаят прехвърляне в София;
 • са отстранени студенти, които кандидатстват за възстановяване на студентски права.

Факултет по обществено здраве при МУ-София се намира на адрес:

УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ”  гр. София 1527, ул. „Бяло море” № 8, ет. 5

тел. +359 2 9432 вътр. 304; 292; 267; 372; 216

е-mail: fph@foz.mu-sofia.bg

ИЗДАТЕЛСТВО "ФОЗ"

Военномедицинска академия
 ул. „Св. Георги Софийски“ № 3, вход Болничен блок, ет. 1,  кабинет – срещу Аула 

e-mail:  press@foz.mu-sofia.bg

КОНТАКТИ

гр. София, ул. “Бяло море” №8 УМБАЛ “Царица Йоанна” – ИСУЛ ет. 5, 
тел. 02 9432 127

e-mail:  fph@foz.mu-sofia.bg

© Faculty of Public Health  2019          |            Защита на личните данни (GDPR)