Меню

КАНДИДАТСТУДЕНТСКА КАМПАНИЯ 2020/2021

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Кандидат-студентите подават в деня на записване онлайн, лично или чрез други лица следните документи:

 1. Попълнено Заявление и Декларация. Документите са по образец, валиден само за ФОЗ при МУ-София. При подаване на документи на място – заявлението и декларацията се попълват на място.

Онлайн: Попълнено и сканирано Заявление и Декларация за смяна на имената (ако е приложима).

Документите може да изтеглите от тук:   Заявление;   Декларация за смяна на имената

 

 1. Оригинал и  ксерокопие  на  дипломата,  в зависимост от изискванията за кандидатстване за съответната специалност. Когато се подават документи на място се представя диплома- оригинал и ксерокопие от нея, като ксерокопието остава при приемащия документи:
 • За специалности: „Медицинска сестра“, „Акушерка“, „Кинезитерапия“, „Лекарски асистент“ и „Обществено здраве и здравен мениджмънт“ – „бакалавър“: оригинална диплома и ксерокопие за завършено средно образование;
 • За специалност „Управление на здравните грижи“- „бакалавър“: оригинална диплома и ксерокопие за завършено полувисше медицинско образование или висше образование „специалист“;
 • За специалност „Управление на здравните грижи“ на ОКС „магистър” – оригинална диплома и ксерокопие за завършена степен „бакалавър“ по специалността „Управление на здравните грижи“;
 • За специалност „Управление на здравните грижи“- „магистър”: оригинална диплома и ксерокопие за завършено полувисше медицинско образование, „професионален бакалавър по…“ и диплома за завършена степен „бакалавър“ по една от специалностите „социални дей­ности“, „социална педагогика“ „социален мениджмънт“, „здравен мениджмънт“, „Акушерка“, „Медицинска сестра“;
 • За специалност „Клинични здравни грижи“-„магистър“*: оригинална диплома и ксерокопие за завършено полувисше образование или „специалист“ от медицински колеж с професионална квалификация „Медицинска сестра“;
 • За специалности: „Медицинска козметика“, „Медицинска рехабилитация и балнеология“ и „Здравословно и диетично хранене“ на ОКС „магистър“* – оригинална диплома и ксерокопие за завършено висше образование „професионален бакалавър“;
 • За специалности: „Обществено здраве и здравен мениджмънт“, „Стратегически мениджмънт на фармацевтичната дейност“ и „Трудова медицина и работоспособност“ на ОКС „магистър“ – оригинална диплома и ксерокопие за завършено висше образование „бакалавър“ или „магистър“;
 • За специалност „Кинезитерапия“ на ОКС „магистър“ оригинална диплома и ксерокопие от нея за завършено висше образование „бакалавър“ по „Кинезитерапия“;
 • За специалност „Управление на клинични изпитвания“ на ОКС „магистър” – оригинална диплома и ксерокопие за завършено висше образование „магистър“.

Онлайн: Сканирано и нотариално заверено копие на дипломата, в зависимост от изискванията за кандидатстване за съответната специалност (описани в т.2)

 1. Платежно нареждане за внесена такса. Таксата за явяване на изпит е в размер на 70,00 лв., превежда се по банков път на сметката на Факултета по обществено здраве и се представя в деня на подаване на документите (на място).

Онлайн: Сканирано платежно нареждане за внесена такса.

В платежното нареждане от банката задължително се изписват трите имена по лична карта на кандидат-студента.

 

BG47BPBI79403163982101, BIC: BPBIBGSF,

ЮРОБАНК АД КЛОН ДОНДУКОВ № 4-6

Внесени такси за кандидат-студентски изпити не се връщат!

*Забележка: Канидат- студенти, които желаят да кандидатстват напр. и за специалност „ Медицинска сестра“ и за специалност „ Лекарски асистент“ трябва да заплатят 140,00 лв, тъй като изпитите са различни.

 

 1. За кандидати, желаещи да възстановят студентски права е необходимо уверение от съответното висше училище.

Онлайн: За кандидати, желаещи да възстановят студентски права е необходимо да се приложи сканирано уверение от съответното висше училище.

 1. От заплащане на такса за изпит по чл. 95 ал. 7, т. 1, 2, 3 и 4 от ЗВО се освобождават:
 • лица, които са кръгли сираци;
 • лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто;
 • военноинвалиди и военнопострадали;
 • лица, които към момента на навършване на пълнолетие са с предприета мярка за закрила по реда на Закона за закрила на детето – настаняване в приемно семейство, социална услуга от резидентен тип или специализирана институция; 
 1. При облекчени условия и по ред, определени с правилника за дейността на висшето училище, се приемат кандидатстващи по чл. 68, ал. 3 от ЗВО, успешно участвали в конкурсните изпити:
 • класирани с еднакъв бал;
 • (изм. – ДВ, бр. 17 от 2018 г.) лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто;
 • (доп. – ДВ, бр. 54 от 2014 г., в сила от 01.07.2014 г.) военноинвалиди и военнопострадали;
 • кръгли сираци;
 • майки с три и повече деца;
 • близнаци, когато са кандидатствали едновременно в едно и също професионално направление и висше училище, и единият от тях е приет.

При класирането по специалности:

(1) Кандидат-студентите от категория „лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто“ и „майки с три и повече деца“ се състезават помежду си за 6 % от местата за редовен прием.

(2) Кандидат-студентите близнаци се състезават за 2% от местата за редовен прием, ако са заявили желанието си при подаване на документите.

При подаване на документи за кандидат-студенти по чл. 68, ал. 3 от ЗВО на място се носят оригиналите на необходимите документи изброени по-долу, а при подаване онлайн – те се изпращат сканирани:

 • За кръгли сираци – смъртен акт, удостоверение за наследници и ксерокопия от тях;
 • За лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто – решение на ТЕЛК и ксерокопие от него;
 • Военноинвалиди и военнопострадали – съответен удостоверяващ документ;
 • За майки с три и повече деца актове за раждане на децата и ксерокопия от тях;
 • За близнаци актове за раждане и ксерокопия от тях.

ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ОНЛАЙН И НА МЯСТО:

 от 01.09.2020г. до 18.09.2020 г. (вкл.)

На място документите ще се подават само в работни дни от 9,00 до 16,00ч.

УМБАЛ “Царица Йоанна-ИСУЛ”, ул. „Бяло море“ №8

Телефони за връзка: +359 2 9432  вътрешни: 304, 292, 267, 372, 216, 127

ИЗДАТЕЛСТВО "ФОЗ"

Военномедицинска академия
 ул. „Св. Георги Софийски“ № 3, вход Болничен блок, ет. 1,  кабинет – срещу Аула 

e-mail:  press@foz.mu-sofia.bg

КОНТАКТИ

гр. София, ул. “Бяло море” №8 УМБАЛ “Царица Йоанна” – ИСУЛ ет. 5, 
тел. 02 9432 127

e-mail:  fph@foz.mu-sofia.bg

© Faculty of Public Health  2019          |            Защита на личните данни (GDPR)