Меню

КАНДИДАТСТУДЕНТСКА КАМПАНИЯ 2021/2022

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Кандидат-студентите подават онлайн, лично или чрез други лица следните документи:

 1. Попълнено Заявление и Декларация. Документите са по образец, валиден само за Факултета по обществено здраве „проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“ при МУ-София. При подаване на документи на място – заявлението и декларацията се попълват на място.

Онлайн: Попълнено и сканирано Заявление и Декларация за смяна на имената (ако е приложима).

Документите може да изтеглите от тук:   Заявление;   Декларация за смяна на имената

 

 1. Всеки кандидат-студент предоставя оригинал и ксерокопие на дипломата си за  завършено средно образование и съответната диплома за завършена предходна степен на висше образование, в зависимост от изискванията за кандидатстване за съответната специалност. 

  При подаване на документи на място се носят оригиналните дипломи (за сверяване) и ксерокопия от тях. 

 • За специалности: „Медицинска сестра“, „Акушерка“, „Кинезитерапия“, „Лекарски асистент“ и „Обществено здраве и здравен мениджмънт“ – „бакалавър“: оригинална диплома и ксерокопие за завършено средно образование;
 • За специалност „Управление на здравните грижи“- „бакалавър“: оригинална диплома и ксерокопие за завършено полувисше медицинско образование или висше образование „специалист“;
 • За специалност „Управление на здравните грижи“ на ОКС „магистър” – оригинална диплома и ксерокопие за завършена степен „бакалавър“ по специалността „Управление на здравните грижи“;
 • За специалност „Управление на здравните грижи“- „магистър”: оригинална диплома и ксерокопие за завършено полувисше медицинско образование, „професионален бакалавър по…“ и диплома за завършена степен „бакалавър“ по една от специалностите „социални дей­ности“, „социална педагогика“ „социален мениджмънт“, „здравен мениджмънт“, „Акушерка“, „Медицинска сестра“;
 • За специалности: „Медицинска козметика“, „Медицинска рехабилитация и балнеология“ и „Здравословно и диетично хранене“ на ОКС „магистър“* – оригинална диплома и ксерокопие за завършено висше образование „професионален бакалавър“;
 • За специалности: „Обществено здраве и здравен мениджмънт“, „Стратегически мениджмънт на фармацевтичната дейност“ и „Трудова медицина и работоспособност“ на ОКС „магистър“ – оригинална диплома и ксерокопие за завършено висше образование „бакалавър“ или „магистър“;
 • За специалност „Управление на клинични изпитвания“ на ОКС „магистър” – оригинална диплома и ксерокопие за завършено висше образование „магистър“
 • За специалност „Кинезитерапия“ на ОКС „магистър” – оригинална диплома и ксерокопие за завършено висше образование „бакалавър“  и професионална квалификация  „Кинезитерапевт“.

Онлайн: Сканира се и се изпраща дипломата за завършено средно образование и диплома за завършена предходна степен на висше образование, в зависимост от изискванията за кандидатстване за съответната специалност

 1. Платежно нареждане за внесена такса. Таксата за явяване на първи изпит е в размер на 70,00 лв. и 30,00 лв. за всеки следващ, в зависимост от специалността, за която се кандидатства.
  Такса за обработка на документи за специалности, за които се кандидатства без изпит е в размер на 35,00 лв.
  Таксата за изпит се превежда по банков път на сметката на Факултета по обществено здраве „проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“ и се представя в деня на подаване на документите.

Онлайн: Сканирано платежно нареждане за внесена такса.

В платежното нареждане от банката задължително се изписват трите имена по лична карта на кандидат-студента.

 

BG47BPBI79403163982101, BIC: BPBIBGSF,

ЮРОБАНК АД КЛОН ДОНДУКОВ № 4-6

Внесени такси за кандидат-студентски изпити не се връщат!

*Забележка: Канидат- студенти, които желаят да кандидатстват напр. и за специалност „ Медицинска сестра“ и за специалност „ Лекарски асистент“ трябва да заплатят 140,00 лв, тъй като изпитите са различни.

 

 1. За кандидати, желаещи да възстановят студентски права е необходимо уверение от съответното висше училище.

Онлайн: За кандидати, желаещи да възстановят студентски права е необходимо да се приложи сканирано уверение от съответното висше училище.

 1. Документи за кандидат-студенти по чл. 68, ал. 3 от ЗВО:
 • За кръгъл сирак или полусирак – смъртен акт, удостоверение за наследници и ксерокопия от тях;
 • За лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 % – решение на ТЕЛК и ксерокопие от него;
 • За многодетни майки актове за раждане на децата и ксерокопия от тях;
 • За близнаци   актове за раждане и ксерокопия от тях;

Онлайн: Документите, изброени в т.5 се изпращат сканирани.

*Забележка: От такса за кандидатстване се освобождават лица, които са кръгли сираци; лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто; военноинвалиди и военнопострадали; лица, отглеждани до пълнолетието си в домовете за деца,  лишени от родителска грижа (чл. 95 ал. 7, т. 1, 2, 3 и 4 от ЗВО). Полусираците заплащат 50% от таксата за кандидатстване.

При класирането по специалности:

(1) Кандидат-студентите от категория „лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто“ и „майки с три и повече деца“ се състезават помежду си за 6 % от местата за редовен прием.

(2) Кандидат-студентите близнаци се състезават за 2% от местата за редовен прием, ако са заявили желанието си при подаване на документите.

ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ОНЛАЙН И НА МЯСТО:
От 15.06.2021г. до 05.07.2021 г., от 9:00 до 16:00 ч.  (без събота и неделя)


На място документи ще се приемат на територията на УМБАЛ “Царица Йоанна-ИСУЛ”, ул. „Бяло море“ №8,
(в дясно от централния вход на болницата, в двора на Аулата)

Телефони за връзка: 02/9432 вътр.: 304, 292, 267, 205, 372, 216

ИЗДАТЕЛСТВО "ФОЗ"

Военномедицинска академия
 ул. „Св. Георги Софийски“ № 3, вход Болничен блок, ет. 1,  кабинет – срещу Аула 

e-mail:  press@foz.mu-sofia.bg

КОНТАКТИ

гр. София, ул. “Бяло море” №8 УМБАЛ “Царица Йоанна” – ИСУЛ ет. 5, 
тел. 02 9432 127

e-mail:  fph@foz.mu-sofia.bg

© Faculty of Public Health  2019          |            Защита на личните данни (GDPR)