Меню

НАУЧНА ДЕЙНОСТ - ПРОЕКТИ

ПРОЕКТИ

„ЕПСИЛОН – Европейски Партньорства за Превенция и Социални Иновации за Лекари чрез Обучения и Наука

Проект ЕПСИЛОН, съвременен модел за обучение и наука за лекари с приложение в практиката по трудова медицина, Проектът е финансиран от Европейския социален фонд по ОП „Развитие на човешките ресурси“

ВРЪЗКА МЕЖДУ ИЗМЕРВАНИЯ НА ФИНИ ПРАХОВИ ЧАСТИЦИ И ЗДРАВНИ ИНДИКАТОРИ ЗА ОСТРА ЗАБОЛЯЕМОСТ В СОФИЯ

НАЦИОНАЛНА НАУЧНА ПРОГРАМА „ЕЛЕКТРОННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ В БЪЛГАРИЯ“

Програмата следва насоките на Европейския план за действие при въвеждане на електронно здравеопазване до 2020 г. и се създава в изпълнение на Националната стратегия за развитие на научните изследвания (НСРНИ) 2030. Общата цел на Програмата е подобряване качеството и своевременността на медицинската помощ при оптимизиране на разходите за информатизираните дейности и намаляване на натоварването на медицинския персонал с технически и с административни задачи.

НАЦИОНАЛНА НАУЧНА ПРОГРАМА „ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ЕДИНЕН ЦИФРОВ ПАЗАР В НАУКАТА, ОБРАЗОВАНИЕТО И СИГУРНОСTTA"

Национална научна програма "Информационни и комуникационни технологии за единен цифров пазар в науката, образованието и сигурността" включва три основни направления, в които са разпределени свързаните с нея дейности. Обхватът ѝ позволява ефективно изпълнение на поставените цели и цялостно подобряване на електронната инфраструктура за отворена наука, приложението на цифрови технологии в обучението и информационната сигурност.

ИЗДАТЕЛСТВО "ФОЗ"

Военномедицинска академия
 ул. „Св. Георги Софийски“ № 3, вход Болничен блок, ет. 1,  кабинет – срещу Аула 

e-mail:  press@foz.mu-sofia.bg

КОНТАКТИ

гр. София, ул. “Бяло море” №8 УМБАЛ “Царица Йоанна” – ИСУЛ ет. 5, 
тел. 02 9432 127

e-mail:  fph@foz.mu-sofia.bg

© Faculty of Public Health  2019          |            Защита на личните данни (GDPR)