Меню

КАТЕДРА "МЕДИЦИНСКА ПЕДАГОГИКА"

Катедрата е база за следдипломно обучение по медицинска педагогика.

Научно-изследователската дейност на сътрудниците е в областта на вузовската педагогика, психология и методика, здравно образование, приложна психология, андрагогика и др. 

Катедрата осъществява учебна, научно-изследователска, консултативна и методична дейност по педагогическите, психологическите и методически проблеми в областта на медицината, здравеопазването, здравното и медицинското образование.

Академичният състав е ориентиран към изграждащото се общоевропейско пространство и новите икономически реалности, които се поставят пред висшите медицински училища и възможността да гарантират професионална подготовка на специалисти способни да мислят глобално, съобразно конкретните условия.

Новите предизвикателства, пред които сме изправени обуславят необходимостта от комплексен подход при подготовката на нова генерация здравни специалисти.

Качеството на подготовка на здравни кадри днес изисква високо ефективна подготовка на студентите, на преподавателите и изследователските кадри. Преподавателите  анализират и непрекъснато обновят учебните планове, програми и съдържание, разработват и въведат нови интерактивни методи на подготовка.

Реформата на медицинското образование като ключов елемент от цялата реформа на здравеопазването цели формирането на здравни специалисти, способни да отговорят на предизвикателствата на ХХІ столетие.

Ръководител катедра

Доц. Евгени Иванов, дм

  • Образования;
  • Специалности;
  • Интереси

Състав на катедрата

ИЗДАТЕЛСТВО "ФОЗ"

Военномедицинска академия
 ул. „Св. Георги Софийски“ № 3, вход Болничен блок, ет. 1,  кабинет – срещу Аула 

e-mail:  press@foz.mu-sofia.bg

КОНТАКТИ

гр. София, ул. “Бяло море” №8 УМБАЛ “Царица Йоанна” – ИСУЛ ет. 5, 
тел. 02 9432 127

e-mail:  fph@foz.mu-sofia.bg

© Faculty of Public Health  2019          |            Защита на личните данни (GDPR)