Главно меню

КАНДИДАТСТУДЕНТСКА КАМПАНИЯ 2024/2025

УСЛОВИЯ ЗА ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 г.

2024/2025 Приемът на студенти във Факултета по обществено здраве  „проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“ (ФОЗ) при МУ-София се извършва в област на висше образование   7. Здравеопазване и спорт, по две професионални направления –  7.4. Обществено здраве и 7.5. Здравни грижи,  на  основание  Наредбата за държавните изисквания за прием на студенти на Министерството на образованието и науката. Броят на местата за прием на студенти се утвърждава от Министерски съвет.

Факултет по обществено здраве “проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн” при МУ-София ще се съобрази с всички промени, произтичащи от нормативни актове, влезли в сила след публикуването на настоящата информация.

Класирането се извършва по посочената на първо място в заявлението специалност и по низходящ бал.

СПЕЦИАЛНОСТИ НА ОКС „БАКАЛАВЪР“:

 • Медицинска сестра“, „Акушерка“, „Лекарски асистент“ и „Кинезитерапия“ – редовна форма на обучение. Приемат се лица след завършено средно образование.

 • Обществено здраве и здравен мениджмънт“ – редовна и задочна форма на обучение. Приемат се лица със завършено средно образование.

 • Управление на здравните грижи“ – редовна и задочна форма на обучение. Приемат се лица, с вече  придобита специалност от професионално направление 7.5. „Здравни грижи“ на степен  “специалист“  или „професионален бакалавър“ от медицински колежи.

 СПЕЦИАЛНОСТИ НА ОКС „МАГИСТЪР“:

 • Обществено здраве и здравен мениджмънт“, „Трудова медицина и работоспособност“, „Стратегически мениджмънт на фармацевтичната дейност“, задочна форма на обучение. Приемат се лица със завършена степен „бакалавър“ или „магистър“.

 • Управление на здравните грижи“, задочна форма на обучение. Приемат се лица, които имат – завършено висше образование на степен  „бакалавър“ по специалности: „Управление на здравните грижи“,  „Акушерка“,  „Медицинска сестра“, „Лекарски асистент“ или лица с придобита специалност от професионално направление 7.5. „Здравни грижи“– „професионален бакалавър по…“  и  висше  образование  „бакалавър“  по: „социални дейности“, „социална педагогика“, „социален мениджмънт“ или „здравен мениджмънт“

 • Управление на клинични изпитвания“, задочна форма на обучение. Приемат се лица само със завършена степен „магистър“.

 • Обществено здраве и здравен мениджмънт“, „Трудова медицина и работоспособност“ и “Стратегически мениджмънт на фармацевтичната дейност” в дистанционна форма на обучение се приемат студенти само със завършена степен „магистър“.

СПЕЦИАЛНОСТИ НА ОКС „МАГИСТЪР“ на основание чл. 42, ал. 1, т.1  буква «а» от ЗВО и Решения на АС на МУ-София от 01.07.2014г. и 11.02.2016г., редовна форма на обучение:

 • Медицинска рехабилитация и балнеология“ – за лица, завършили степен  „професионален бакалавър“ от медицински колежи с професионална квалификация  „рехабилитатор“.

 • Медицинска козметика“ – за лица, завършили степен  „професионален бакалавър“  от медицински колежи с професионална квалификация  „медицинска козметика“. 

За обучение във Факултета по обществено здраве „проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“ могат да кандидатстват  и  лица, които са:

 • чужденци, постоянно пребиваващи в страната;

 • имат двойно гражданство (едното, от които е българско), постоянно пребиваващи в страната;

 • не изтърпяват присъди към началото на учебната година;

 • правоимащи по чл. 68, ал. 3, (т. 1, 2, 3, 4, 5 и 6) от Закона за висше образование;

 • студенти по „Управление на здравните грижи“, „Обществено здраве и здравен мениджмънт“, „Медицинска сестра“, „Акушерка“, „Лекарски асистент“, „Кинезитерапия“, в други висши медицински училища в страната и желаят прехвърляне в София;

 • студенти, които кандидатстват за възстановяване на студентски права.

ИЗДАТЕЛСТВО "ФОЗ"

e-mail:  press@foz.mu-sofia.bg

КОНТАКТИ

гр. София, ул. “Бяло море” №8 УМБАЛ “Царица Йоанна” – ИСУЛ ет. 5, 
тел. 02 9432 127

e-mail:  fph@foz.mu-sofia.bg

© Faculty of Public Health  2024          |            Защита на личните данни (GDPR)