Главно меню

УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ЗА ПОДГОТОВКА ЗА КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ИЗПИТ ПО СОЦИАЛНА МЕДИЦИНА

Уважаеми кандидат-студенти,

Пред Вас е сборник с материали за подготовка за кандидат-студентския изпит по социална медицина. Материалите са изготвени в електронен вариант по основните раздели от социалната медицина, които сте изучавали в медицинските колежи.

В съставянето на материалите сме използвали подготвените от нас лекционни презентации на катедра „Социална медицина“ и обобщени материали от учебници и учебни пособия по социална медицина, издадени от различни авторски колективи в последните 10 години. Тези учебници може да ползвате при подготовката си.

Учебните материали са структурирани по теми, които ще намерите в съдържанието. Всяка тема има съдържание, изложение на основните тези и заключителни слайдове с примерни въпроси за самоподготовка за теста и за устния изпит.

Обърнете внимание на основните понятия, тенденциите на индикаторите за обществено здраве в света и в България, основни организационни принципи, класификации, характеристики, номенклатури.

Указания за теста и устния изпит са представени в Справочник на кандидат-студента

2023/2024 на интернет-страницата на ФОЗ „Проф. д-р Ц. Воденичаров, дмн“.

Желаем успешна подготовка и най-добро представяне на изпитите!

Съдържание

Литература за подготовка

  1. Социална медицина, Цекомир Воденичаров, Сашка Попова, Маргарета Мутафова, Елена Шипковенска, София, Горекс Прес, 2013
  2. Социална медицина, Цекомир Воденичаров, Сашка Попова, София, Еко Принт, 2010
  3. Социална медицина: Практически подходи, Маргарета Мутафова, Пешка Пешева, Елиа Георгиева, Николай Христов, Мария Правчанска, 2 изд., София, Арсо, 2011
  4. Социална медицина: Учебник за студенти по направление “Здравни грижи”, образователно-квалификационна степен “Бакалавър” , Стоянка Попова, Албена Керековска . – прераб. и доп. изд. . – Варна : Стено, 2015

ИЗДАТЕЛСТВО "ФОЗ"

e-mail:  press@foz.mu-sofia.bg

КОНТАКТИ

гр. София, ул. “Бяло море” №8 УМБАЛ “Царица Йоанна” – ИСУЛ ет. 5, 
тел. 02 9432 127

e-mail:  fph@foz.mu-sofia.bg

© Faculty of Public Health  2024          |            Защита на личните данни (GDPR)