Главно меню

СПЕЦИАЛНОСТ „ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ” - ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН „БАКАЛАВЪР”

Специалността „Обществено здраве и здравен мениджмънт” на образователно-квалификационна степен „бакалавър” предлага обучение с интердисциплинарен характер и осигурява възможност на студентите да придобият обща и специализирана подготовка по здравни, медицински, икономически, юридически, управленски и социално-поведенчески науки. Обучението е редовно и задочно 4 години – 240 кредита.

СПЕЦИАЛНОСТ „ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ” - ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН „МАГИСТЪР”

Специалността „Обществено здраве и здравен мениджмънт” на образователно-квалификационна степен „магистър” предлага обучение с интердисциплинарен характер и осигурява възможност на студентите да придобият обща и специализирана подготовка по социална медицина, епидемиология, информатика и биостатистика, здравен мениджмънт и здравна политика, икономика на здравеопазването, здравно законодателство, етика на здравната политика и др. Обучението е само задочно, с продължителност 4 семестъра и завършва със защита на дипломна работа.

СПЕЦИАЛНОСТ „УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ” - ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН „БАКАЛАВЪР”

По тази специалност се подготвят ръководители на здравните грижи и преподаватели по практика. Те трябва да притежават знания и умения, които им позволяват да планират и въвеждат квалифицирани здравни грижи във всички области на здравеопазната практика и да осъществяват адаптиране на здравните дейности към здравните потребности на населението. 

Обучението е с продължителност 2,5 години 5 семестъра за редовно обучение и 3 години 6 семестъра задочно обучение.