Главно меню

КАНДИДАТ-СТУДЕНТСКА КАМПАНИЯ 2021/2022

КАНДИДАТ-СТУДЕНТСКА КАМПАНИЯ 2021 НА ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ ПРИ МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-СОФИ1

ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ОНЛАЙН И НА МЯСТО:

 от 15.06.2021г. до 05.07.2021 г. от 9,00 до 16,00ч.(вкл.)

На място документи ще се приемат на територията на
УМБАЛ “Царица Йоанна-ИСУЛ”, ул. „Бяло море“ №8,
(в дясно от централния вход на болницата, в двора на Аулата)

 

Телефони за връзка с експертите по специалности: 

   • „Управление на здравни грижи“, „Обществено здраве и здравен мениджмънт“ – бакалавър ,
    „Медицинска козметика“,  „Здравословно и диетично хранене“  –  02/9432 304;
   • “Медицинска сестра”, “Акушерка”, “Трудова медицина и работоспособност”, “Клинични здравни грижи” –   02/9432 292; 
   • “Кинезитерапия”, “Стратегически мениджмънт на фармацевтичната дейност” – 02/9432 267;
   • „Лекарски асистент“,  „Медицинска рехабилитация и балнеология“ – 02/9432 372;
   • “Обществено здраве и здравен мениджмънт” – магистър, “Управление на клинични изпитвания” –  02/9432 216
   • Деловодство – 02/9432 127 

 

Образователно-квалификационна степен "бакалавър" редовна форма на обучение​

За специалност “Медицинска сестра“  се приемат студенти за редовна форма на обучение, след завършено средно образование.

По специалността „Медицинска сестра“ студентите изучават общи и специални сестрински грижи, медико-биологични и клинични дисциплини и хуманитарни науки – медицинска психология, етика, социология, здравно законодателство и др.

Обучението се провежда само в редовна форма с продъл­жителност  4 години, 8 семестъра 240 кредита, съгласно съвременни учебни планове и програми, отговарящи на единните държавни изисквания и евро­пейските стандарти.

Завършилите специалността могат да практикуват при условията на болничната помощ и извън болничните заведения самостоятелно или в екип, в детски ясли и детски градини. Те намират успешна реализация в страната и чужбина.

СЪСТЕЗАТЕЛЕН ИЗПИТ

Кандидат-студентите за специалност „Медицинска сестра“ полагат писмен изпит (тест) по Етика.

Тестът по Етика ще се проведе на 10.07.2021 г. от 10.00 ч. с продължителност 1 часа.

За писмения изпит кандидат-студентът е длъжен:

 • Да носи документ за самоличност (лична карта) и картонче с входящ номер за допускане до писмен изпит.
 • Да заеме мястото си в залата от 9.00 до 9.30 ч.
 • Да се използва само химикалка, пишеща със син цвят.

 

ПРОВЕРКА И ОЦЕНКА НА ТЕСТА

Тестовете по Етика съдържат 40 въпроса.

Всеки правилен отговор осигурява определен брой точки. Приравняването на точките към шестобалната система се извършва по критерии, които се определят и обявяват в деня на изпита. Резултатите от теста не подлежат на преразглеждане и преоценяване.

*Забележка: Примерният тест по Етика е в Приложение № 6 на стр. 26. Указанията и начинът за попълване на фиша са в Приложения №4 и №5 на стр. 25 от справочника.

 

ОБРАЗУВАНЕ НА ОКОНЧАТЕЛНИЯ БАЛ И КЛАСИРАНЕ

Класирането се извършва по низходящ бал. Окончателният бал се образува от удвоената оценка от писмения изпит. Максимален бал 12.

За специалност „Акушерка“ се приемат студенти за редовна форма на обучение, след завършено средно образование.

По специалността „Акушерка“ студентите се обучават по съвременен учебен план, който включва общомедицински, клинични, специални и хуманитарни дисциплини. Основна задача на обучението е формирането на знания, навици и умения в областта на първичната профилактика, общите и специалните акушерски грижи за бременните, раждащите, родилките и новородените, за жените с гинекологични заболявания, семейното планиране и др.

Обучението се провежда само в редовна форма с продължителност 4 години, 8 семестъра 240 кредита.

Завършилите за акушерки могат да работят в държавните, общинските и частните здравни заведения. В условията на преход от държавно здравеопазване към здравно-осигурителна система общественият престиж на професията непрекъснато се повишава.

 СЪСТЕЗАТЕЛЕН ИЗПИТ

Кандидат-студентите за специалност „Акушерка“ полагат писмен изпит (тест) по Етика.

Тестът по Етика ще се проведе на 10.07.2021 г. от 10.00 ч. с продължителност 1 часа.

За писмения изпит кандидат-студентът е длъжен:

 • Да носи документ за самоличност (лична карта) и картонче с входящ номер за допускане до писмен изпит.
 • Да заеме мястото си в залата от 9.00 до 9.30 ч.
 • Да се използва само химикалка, пишеща със син цвят.

 

ПРОВЕРКА И ОЦЕНКА НА ТЕСТА

Тестовете по Етика съдържат 40 въпроса.

Всеки правилен отговор осигурява определен брой точки. Приравняването на точките към шестобалната система се извършва по критерии, които се определят и обявяват в деня на изпита. Резултатите от теста не подлежат на преразглеждане и преоценяване.

*Забележка: Примерният тест по Етика е в Приложение № 6 на стр. 26. Указанията и начинът за попълване на фиша са в Приложения №4 и №5 на стр. 25 от справочника.

 

ОБРАЗУВАНЕ НА ОКОНЧАТЕЛНИЯ БАЛ И КЛАСИРАНЕ

Класирането се извършва по низходящ бал. Окончателният бал се образува от удвоената оценка от писмения изпит. Максимален бал 12.

 • За специалност „Лекарски асистентсе приемат студенти за редовна форма на обучение, след завършено средно образование.

Специалността „Лекарски асистент“ на ОКС „бакалавър“ е нова, уникална медицинска професия, приемник и наследник на професията „фелдшер”.

Обучението се провежда по направление Здравни грижи, само в редовна форма с продължителност 4 години, 8 семестъра 240 кредита.

В процеса на обучение се формират определени компетенции за самостоятелна профилактика, диагностика и лечение на заболявания при отсъствие на лекар.

Студентите завършили тази специалност могат да се реализират в Спешна помощ, в местата за лишаване от свобода, МВР, Пожарна и аварийна безопасност, в отдалечени малки населени места и райони при недостиг на лекари, в училища и детски градини.

 СЪСТЕЗАТЕЛЕН ИЗПИТ

Кандидат-студентите полагат писмен изпит (тест) по Биология.  

Тестът по Биология ще се проведе на 10.07.2021г. от 14.00ч., с продължителност 1 часа. 

За писмения изпит кандидат-студентът е длъжен:

 • Да носи документ за самоличност (лична карта) и картонче с входящ номер за допускане до писмен изпит.
 • Да заеме мястото си в залата от 13:00 до 13.30 ч.
 • Да се използва само химикалка, пишеща със син цвят.

ПРОВЕРКА И ОЦЕНКА НА ТЕСТА

Тестовете по Биология съдържат 40 въпроса.

Всеки правилен отговор осигурява определен брой точки. Приравняването на точките към шестобалната система се извършва по критерии, които се определят и обявяват в деня на изпита. Резултатите от теста не подлежат на преразглеждане и преоценяване.

*Забележка: Примерният тест по биология и програмата за подготовка са в Приложение № 7 на стр.32. Указанията и начинът за попълване на фиша са в Приложения №4 и №5
на стр. 25

ОБРАЗУВАНЕ НА ОКОНЧАТЕЛНИЯ БАЛ И КЛАСИРАНЕ

Класирането се извършва по низходящ бал. Състезателният бал се образува от удвоената оценка от писмения изпит – тест по Биология. Максимален бал 12

За специалност „Кинезитерапия“ се приемат студенти за редовна форма на обучение, след завършено средно образование.

Специалността „Кинезитерапия“ на ОКС „бакалавър“ включва фундаментални, медико-биологични и специални дисциплини. Практическата подготовка се осъществява чрез учебно-клинична практика и преддипломен стаж. В компетенциите им е разработването и провеждането на кинезитерапевтични програми за клинично диагностицирани от лекар заболявания.

Обучението се провежда в редовна форма с продължителност 4 години, 8 семестъра 240 кредита.

СЪСТЕЗАТЕЛЕН ИЗПИТ

Кандидат-студентите полагат писмен изпит (тест) по Биология.  

Тестът по Биология ще се проведе на 11.07.2020г. от 14.00ч., с продължителност 2 часа. 

За писмения изпит кандидат-студентът е длъжен:

 • Да носи документ за самоличност (лична карта) и входящ номер получен при подаване на документи за допускане до писмен изпит.

Да заеме мястото си в залата от 13.00 до 13.30 ч.

 • Да се използва само химикалка, пишеща със син цвят.

ПРОВЕРКА И ОЦЕНКА НА ТЕСТА

Тестовете по Биология съдържат 40 въпроса.

Всеки правилен отговор осигурява определен брой точки. Приравняването на точките към шестобалната система се извършва по критерии, които се определят и обявяват в деня на изпита. Резултатите от теста не подлежат на преразглеждане и преоценяване.

 

*Забележка: Примерният тест по биология и литература за подготовка можете да намерите в Приложения.

 

ОБРАЗУВАНЕ НА ОКОНЧАТЕЛНИЯ БАЛ И КЛАСИРАНЕ

Окончателният    бал    по    специалност „Кинезитерапия“ се образува като сбор от оценката от писмения изпит и средния успех от дипломата за средно образование. Класирането се извършва по низходящ бал. Максимален бал 12.

„Медицинска сестра“, „Акушерка“, „Лекарски асистент“ „Кинезитерапия“

Образователно-квалификационна степен "бакалавър" - редовна и задочна форма на обучение

„Обществено здраве и здравен мениджмънт" и „Управление на здравните грижи“

Образователно-квалификационна степен "магистър" - задочна форма на обучение

"Обществено здраве и здравен мениджмънт", "Стратегически мениджмънт за лекарствена дейност", "Управление на клинични изпитвания", "Трудова медицина и работоспособност", "Управление на здрави грижи".

Образователно-квалификационна степен "магистър" - редовна форма на обучение

"Кинезитерапия", "Клинични здравни грижи", "Медицинска козметика" и "Здравословно и диетично хранене".

Образователно-квалификационна степен "магистър" - дистанционна форма на обучение

„Обществено здраве и здравен мениджмънт“ и „Трудова медицина и работоспособност“.

Приемът на студенти във Факултета по обществено здраве при Медицински университет-София се извършва на основание “Наредба за Държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Република България” на Министерството на образованието и науката.

Студентите изпълнили задълженията си по учебния план получават диплома за завършено висше образование на образователно-квалификационна степен:

 • „Бакалавър“ – редовна форма на обучение по специалностите: „Медицинска сестра“, „Акушерка“, „Лекарски асистент“ и „Кинезитерапия“;
 • „Бакалавър“ – редовна и задочна форма на обучение по специалностите: „Управление на здравните грижи“ и „Обществено здраве и здравен мениджмънт“.
 • „Магистър“ – задочна  форма на  обучение по специалностите: „Обществено здраве и здравен мениджмънт“, „Стратегически   мениджмънт   на   фармацевтичната дейност“,
  „Управление на клинични изпитвания“, „Трудова медицина и работоспособност“ и „Управление на здравните грижи“;
 • „Магистър“ – редовна  форма на  обучение по специалност „Кинезитерапия“;
 • „Магистър“* (на основание § 5 и § 32, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби и чл. 42, ал. 1, т. 1 буква «а» от ЗВО и Решения на АС на МУ-София от 01.07.2014г. и 11.02.2016 г.)- редовна форма на обучение по специалностите: Клинични здравни грижи“, „Медицинска рехабилитация и балнеология“, „Медицинска козметика“ и „Здравословно и диетично хранене“;
 • „Магистър“ – дистанционна форма на обучение по специалностите: „Обществено здраве и здравен мениджмънт“ и „Трудова медицина и работоспособност“.

ИЗДАТЕЛСТВО "ФОЗ"

e-mail:  press@foz.mu-sofia.bg

КОНТАКТИ

гр. София, ул. “Бяло море” №8 УМБАЛ “Царица Йоанна” – ИСУЛ ет. 5, 
тел. 02 9432 127

e-mail:  fph@foz.mu-sofia.bg

© Faculty of Public Health  2024          |            Защита на личните данни (GDPR)