Главно меню

КАНДИДАТСТУДЕНТСКА КАМПАНИЯ 2020/2021

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ В МУ-СОФИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

Чл.1.  Приемане на студенти в Медицинския университет – София се основава на основание Наредба за държавните съществуващи Изисквания за прием на студенти в Министерството на образованието и науката и съществуващите по правилата правила.

Забележка:  МУ-София ще се промени с всички промени, произведени от всички останали актове, влезли в сила след издаването на този справочник .

Чл.2.  Обучение за всички специалности в Медицинския университет – София е в редовна форма, за специален избор „Обществено здраве и здравен мениджмънт“, „Стратегически мениджмънт на лекарствените дейности“, „Управление на здрави грижи“, „Управление на клинични изпитвания“, „Трудова медицина и работоспособност ”и„ Медицинска козметика ”във Факултета по обществено здраве и в задочна форма.

Чл.3. Броят на места за приемане на студенти по държавни поръчки и такси за кандидатстване и обучение се използва ежегодно с Постоянни съобщения на Министерски съвет.

Чл.4.  В Медицински факултет при Медицински университет – София се обучава студенти по специалност „Медицина” – за достъп до образователно-качествена степен „Магистър”.

Чл.5.  Във Факултет по дентална медицина при Медицинския университет – София се обучава по специалности „Дентална медицина” за изследване на образователно-квалификационна степен „Магистър”.

Чл.6 . Във Фармацевтичен факултет при Медицинския университет – София се обучава по специалности „Фармация” за образователно-квалификационна степен „Магистър”.

Чл.7.  Във Факултета по обществено здраве в Медицинския университет – София се обучава на следните курсове:

Чл.7.1 Задължително  на образователно – квалификационна степен „Бакалавър” (след завършване на средно образование) по специалности:

            „Обществено здраве и здравен мениджмънт” – редовна и задочна форма на обучение;

„Управление на здрави грижи” – редовна и задочна форма на обучение;

„Трудова медицина и работоспособност” – редовна форма на обучение;

„Кинезитерапия” – редовна форма на обучение;

„Лекарски асистент” – редовна форма на обучение;

 „Акушерка” – редовна форма на обучение;

 „Медицинска сестра” – редовна форма на обучение.

Чл.7.2.  Задължително на образователно – квалификационна степен „Магистър“ (след завършване на ОКС „Бакалавър“ или „Магистър“) по специални възможности:

„Обществено здраве и здравен мениджмънт” – задочна форма на обучение;

„Стратегически мениджмънт на професионалната дейност” – задочна форма на обучение;

 „Трудова медицина и работоспособност” – задочна форма на обучение;

 „Управление на здрави грижи” – задочна форма на обучение.

 „Управление на клинични изпитвания“ – задочна форма на обучение

       „Медицинска козметика” – задочна форма на обучение.

          Чл.7.3.  Забележете за образователно – квалификационен етап „Магистър“  (по основание на част от & 5 и 32, ал. 2 от Преходните и заключителни членове и членове.42, ал.1, т.1 буква а “  от ЗВО и Решения на АС на МУ-София от 01.07.2014 г. и от 11.02.2016 г.)  по специални възможности:

            „Клинични здравни грижи” – редовна форма на обучение

     „Медицинска рехабилитация и балнеология” – редовна форма на обучение

     „Медицинска козметика” – редовна форма на обучение

            / За справки – Справочник на Факултета по обществено здраве /.

Чл.8. Във Филиал “Проф.д-р Иван Митев” – Медицински университет- ЗИС Враца София СЕ обучават студенти  з а придобиване на английски образователно – квалификационна степен “Бакалавър” (след завършено средно образование) по специалностите:

           „Акушерка”, „Медицинска сестра”,

           „Лекарски асистент” и „Трудотерапия”.

 / За справки Справочник на Филиал  „Проф.д-р Ив. Митев “  – Враца /.

Чл.9.  В Медицински колеж „Йорданка Филаретова” – София към Медицински университет – София   за образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър по…” (след завършване на средно образование) се обучава успешно по специалности:

 „Медицински лаборант”

 „Рентгенов лаборант”

 “Зъботехник”

 “Рехабилитатор”

 „Помощник- фармацевт”

 „Инспектор по обществено здраве“

 „Медицинска козметика” 

           „Масажист” (  за лица със задържано зрение )

Чл. 10.  Медицински университет – София приема прием на студенти за обучение срещу заплащане на основни членове. 21, ал. 2 от ЗВО в образователно –квалификационната степен „бакалавър“ и образователно –квалификационна степен „магистър“ следват средното образование по специалности от професионални направления и от регулиране на професиите в съответствие с капацитета на съответната специалност и със сравнително между студентите и Медицинския университет – София.

Чл. 11.  Броят на местата за прием на студенти за обучение срещу заплащане и такси за кандидатстване и обучение се провежда от академичния съвет на Медицински университет – София.

Чл. 12 . Кандидат-студентите могат да кандидатстват за кандидат-студенти и в други висши училища и колежи, като те могат да се запознаят с обявления от тези графики за проверка на конкурсните изпити.

І аз УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

Чл.13.  За обучение в Медицински университет – София можете да кандидатствате лица, които могат да:

13.1. Български граждани, завършили средното образование, дадоха им право да подкрепят обучението си във висшите учебни заведения, които са оценени по биология и химия в дипломата за специални медицина, Дентална медицина и Фармация. 

За специални възможности в Медицински колеж „Й. Филаретова „трябва да се оценят по биология и на български език в диплома за завършено средно образование;  

– за специалност „Рехабилитатор” – с оценка или „издържал” по физическо възпитание в дипломата за средно образование;

– за специалност „Масажист”, със защитено зрение, удостоверено с Решение на ТЕЛК за лица с трайни нещаждания и намалена работоспособност.

    13.2. Чужденци, постоянно пребиваващи в чужбина;

    13.3. Лица с двойно гражданство, единствено от което е българско;

    13.4. Граждани на Съюза и Европейското икономическо пространство / по редакция и прието за приемане на български граждани /;

     13.5. Не изтърпявайте винаги към началото на учебната година;

     13.6. Правоимащи по член. 68, ал.3 от ЗВО и член.33 от този Правилник и Приложение № 1;

      13.7. Загубили студентски права над 5 години от датата на изпитанието им.  

      13.8. Лауреати на национални и международни олимпиади по биология и химия (с оценка Отличен 6.00).

   ІІІ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

Чл. 14.  Във срока, посочен в Приложение № 2 кандидат-студент представи лично или на други лица (които да носят копие от документа за самоличност на кандидат-студент, който трябва да се запознае с последното проучване на въпроса), има следните документи:

14.1.Заявление по образец / Приложение № 5 / и състезателен картон  (среден списък на този справочник),  както следва:

– Приложение № 6- за  специални възможности „Медицина”, „Дентална медицина” и „Фармация”;

–  Приложение № 7 – за специални възможности в Медицински колеж „Йорданка Филаретова“ – София.

14.2. Диплома за завършено средно образование  оригинал  (който се връща на кандидат – студент, който следва следването на документи) и  един екземпляр незаверено фотокопия  от дипломата.

Забележка: Завържете средното  образование в чуждестранни училища, представени на български език и легализирани по определение на редовните дипломи и Удостоверение от регионалното управление на образованието за признато завършено средно образование с оценки, приравнени към оценките по член 9, ал. 1 от Наредба № 11 / 01.09.2016 г. за оценка на резултатите от обучението на учениците.

14.3. За кандидати – студенти, издържани в национални или международни олимпиади – Удостоверение от МОН за Лауреат на национална или международна олимпиада по биология и / или химия (с оценка Отличен 6).

14.4. За кандидат-студенти по членове. 68, ал.3 от ЗВО:

14.4.1 За кръгъл сирак или полусирак –  смъртен акт и удостоверяване за наследници  –оригинали,   които се връщат на кандидата – студент трябва да следват по документи и  незаверени фотокопия от тях .

14.4.2 За лица с трайни функции и намалена работоспособност 70% и над 70% в съответствие с изискванията на Приложение № 1-  оригинал  за експертно решение на ТЕЛК  /  с печат за включване в сила решение  / ,  което се връща на кандидата-студента на кандидата следствие на документи и  незаверено фотокопие от решението .

14.4.3 За многодетни майки- актове за раждане на деца-  оригинални,   които се връщат на кандидат-студент , които следват на документи.

14.4.4 За най-близките – трябва да имате всичко от личните карти на кандидат-студентите.

14.5. Забележете студенти, желаещи да подпомогнат студентските права в Медицинския университет – София, със същата специалност- Преглед на съпоставянето на Деканат.

14.6. Фискален бон от заплатената такса за участие в кандидат-студентския конкурс.

Таксата се заплаща при подаване на документи!

Внесени такси за кандидат-студентски изпитайте не се връщайте!

Забележка:  От такса се освобождавам ( след представяне на необходимите документи  ): кръстосани сираци, лица с трайни случаи се използват и се намали работоспособност, лица, които се виждат, за да се справят ситуирани в дома, за да гледат на деца, да останат от родителска грижа, и полусирачи заплащане

50% от таксата.

Чл.15. Кандидат-студентските документи се представят следното:

15.1  Кандидатствайте за специални възможности „Медицина”, „Дентална медицина” и „Фармация” за учене. 2019/2020 г. представете документи, които следват:

–  Предварителни препоръки –  в кратък срок, определено в Приложение № 2

в Национален център по публично здраве и анализи, бул. “Акад. Ив. Гешов ”№ 15, ет.12, Учебен отдел, всеки работен ден (  без събота и неделя  )

          от 8.30 до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 15.30 ч.

– за редовните изпити-  в срока, определени в Приложение № 2 в Национален център по публично здраве и анализи, бул. “Акад.Ив. Гешов ”№15, ет.12, стаи № 12 и № 16.

Всеки работен ден- от 8.30 до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 15.30 ч.

В събота – от 9.00 до 14.00 ч.

В неделя когото по прием на документи не работи!

ВНИМАНИЕ!

Кандидат-студентите, явили се на предварителен изпит по биология и / или химия Трябва право да се явя и на редовните кандидат-студентски изпити през м.юли 2019 г.

 ЗА УЧАСТИЕ В КЛАСИРАНЕТО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СЕ ПОДАВАТ ДОКУМЕНТИ / СЪСТЕЗАТЕЛЕН КАРТОН И ДИПЛОМА ЗА ЗАВЪРШЕНО СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ  / в указание срок в Приложение № 2 на Справочник.

Кандидат-студенти, положително препоръчани предварително конкурсните конкурси, изпробват, но не са представили документи в преразглеждане в Приложение № 2 срок, не участват в класификацията.

          15.2  Кандидатствайте за специални възможности в Медицински колеж „Й.Филаретова” -София представя документи на адрес: ул. „Й.Филаретова” № 3, ет.1, тел. 02/91546 26 и 02/91546 27 от 9.00 до 16.00 часа, включени в събота.

В неделя когото по прием на документи не работи!

Внимание: Не се приемат документи по пощата, каквото и да се прави, които не са попълнени точно и по образец от Приложения № 5, 6 или 7!

Следните срокове, определени в Приложение № 2, не се приемат документи и не се правят никакви поправки и се променят в тях.

15.3  Кандидатствайте за специални фактори във Факултета по обществено здраве, представяйте документи на адрес: ул. „Бяло море” № 8, УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ”, ет.5, Деканат на Факултета по обществено здраве.

Телефони за справки: 02/9432 304, 02/9432 267, 02/9432 292, 02/9432 579 и 02/9432 127.

15.4  Кандидатствайте за специални свойства във Филиал „Проф.д-р Ив. Митев “- Връчете документи на адрес: гр. Враца, Бул. „Втори юни“ № 179, Учебен отдел. Тел. за справки: 092/64 51 76.

           ІV .  СЪСТЕЗАТЕЛНИ ИЗПИТИ

Чл.16. Кандидатствайте за изискване за образователно-квалификационен етап „магистър” по специални цели „Медицина”, „Дентална медицина” и „Фармация” в Медицинския университет – София полагат писмени изследвания по биология и химия  (по специална и / или по редовна кандидат-студентска изпитна сесия ).

          Чл.16.1.  Кандидат-студент по-нисък изпит по биология е писмен и се проверява в продължение на четири часа. Това включва писмената работа на  четири тематични единици : една от най-добрите за 8. клас, две от тях за 9. клас и една задача за 10. клас, които могат да се използват за учебни материали, изучени в СОУ и са представени в текст, идентичен с посочения в конспекта.

На изпитание лотарийно ще извадите четири тематични единици, използвайте по една тематична единица от всяка част от тях за 8 клас; за 9. клас  – I  – ва  част; за 9. клас  – II  – ра  част   и за 10. клас.

          Въпросът за окончателното изпитване е изваден непосредствено преди началото на изпитани четири тематични единици, които участват с едно нещо дял.

          Чл.16.2.  Кандидат-студент ниско изпитване по химия е писмено и се проверява в продължение на четири часа. Този обхватен материал, изследовател в гимназиите и отразен в Програма за кандидат-студент. Изпитвайте това, което можете да използвате за:

ЛОГИЧЕСКИ ЗАДАЧИ : давайте се лотарийно извадени четири тематични логически задачи, от които се намира материал от обща и неорганична химия и от двама души – съответстващ материал от органичната химия. Отговорите трябва да се използват и обосновани и да се използват със същите химически формули и реакции.

          По време на изпитването се разделя на  Периодичната система  на химическите елементи,  Таблицата за разтваряне  на съединенията и  Електроафинитетните редове  на елементите и имат йони.

          Таблиците се осигуряват от Медицинския университет-София.

          Не се разрешава информация на електронни калкулатори, като трябва да се уверите, че не можете да се свържете с решения или да ограничите възможностите си за просто аритметични действия.

          Окончателната оценка на резултатите от изпит се формира с тест от 25% за всяка една от логичните задачи.

          Чл.17. Кандидатствайте за специални факти във Факултета по обществено здраве полагайте състезателни изпити, посочени в Справочника на Факултета по обществено здраве.

          Чл. 18.  Кандидатствайте за специалността във Филиал „Проф.д-р Иван Митев“ – Враца полагат състезателни изпити, посочени в Справочника на Филиал „Проф.д-р Иван Митев“ – Враца.

          Чл.19. Кандидатствайте за изискване за образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър по…” по специалност в Медицински колеж „Й.Филаретова” – София полагат употреба от въпрос с писмено частно „Мотивация за внимание на здравните грижи за нуждаещите се”, използвайте се от три компонента (елементи):

          – обща култура за програма за здравословно използване;

          – желание и умение за работа с хора;

          – психо-социална сигурност.   

          19.1.  За специалност „Масажист” (лице със защитено зрение) – полагам устен изпит – събеседване на същата тема.

          19.2.  За специалност „Зъботехник” полагат и изпитват по модели за датата от Приложение № 3. Изпитът се проверява само в Медицински колеж „Й.Филаретова” – София. По време на изпит по модели, които не са разрешени кандидатите-студенти, да дадат пълни схеми за зъби, пергели, транспортиране, линии и други помощни средства, направени моделни ножи. Следват приключенията на кандидат-студентите, които са представени на Техническата комисия на конкурсния модел на зъб и малко пликче с личните си данни, което е запечатано пред останалите. След приключване на приключението на изпита по модели, кандидат-студент трябва да се сдобие с кистория в залива на изпитателната зала и изчакайте запечатването й. Разгледайте залата със седалка от Председателя и се съберете на Техническата комисия, която се предлага фиктивни стаи.

          Чл.20 . Задължителни предложения при проверка на кандидат-студентските изпити.

          В деня на писмено изпитване кандидат-студент е служил:

20.1. Да носите документ за самоличност (лична карта) и да разпечатвате за допускане до изпита.

20.2. Да заемаме силата в залата между 8.00 и 8.30 часа.

20.3. Да оставите на определените за целта места в залата лични си багаж / вкл.  мобилни телефони, таблети и др ./, каквито и учебници, материали, помагала или други предмети, които могат да компрометират изпита му.

          20.4 Да отговаря на само химикалка, пише със син цвят  ! 

20.5. Да номерирате всяка страница от полупълните комплекти с арабски цифри.

20.6. Да напишете в правоъгълник „А” на първа страница: „Изпит по биология, респективно химия” и датата на изпита.

20.7. Следвайте обявата за тема, кандидат-студент:

20.7.1. Преписва дословно, съкращения без  Първият Въпрос Tема   , ЗД  биология  От предоставения му лист в определения за ТОВА правоъгълник “Б”;

20.7.2. При недостиг на място, преписване на страница 2, но в никакъв случай на оценка за мотиви (Приложение № 4);

20.7.3. Изпишете свободно, без съкращаване само на съдържанието на  задачата  по  химия  от представяне на списъка със задачите, в определенията за това право правоъгълник „Б”, но в никакъв случай не може да бъде оценен и мотивиран

(Приложение № 4); 

20.7.4. Започвайте да предлагате по темите и да зададете от стр.2 на комплекта.

Забележка:  Кандидатирайте със служители, за да пишате четливо и с нормално отстояние между тях.

Непосредствено за това, което трябва да се използва за нарушение на анонимността на работата.

20.7.5. Поставяйте в средни скоби „[]” да оставите грешки, грешни градове или текст без да задрасквате.

20.7.6. Пишете всички пропуснати текстове, схеми или фигури в хода на изложението, без да ги регистрирате допълнително с цифри, стрелки или други знаци.

20.7.7. По време на изпит по химия се разделя само на Периодична система на химически елементи и таблици за разтваряне на съединенията и електроафинитетните редове на елементите и хората,  които се представят от комисиите в защите!

20.8. Следвайте приключението на работата по темите и задайте, кандидат-студентът е служил:

 • Лично да се предаде писмената си работа на главния квестор в залата;
 • Да поставите лично разпечатка за допускане на съответен изпит в малкото пликче и да го оставите пред главния си квестор;
 • Да поставите лично всички получени комплекти листа (плюс възможност за изпълнение), трябва с малко пликче в голяма плоча и да отидете пред главния квестор;
 • Да се ​​подпише на съответното място в изпитания протокол;
 • Да получите обратно документа си за самоличност.

          Чл.21Писмените работи са анонимни!

          21.1. При доказателство, преглед или опит за преписване, какъвто и при използване на външно използване на анонимността на писмената работа на знак, вх.№, използвайте на мобилни телефони и други технически средства,  писмената работа се използва анулира.

          21.2. Кандидат-студенти с анулирани писмени работи не се допускат до участие в класирането!

 1. V ПРОВЕРКА И ОЦЕНКА НА  КОНКУРСНИТЕ РАБОТИ

Чл. 22 . Критериите за оценка на писмените работи по биология и химия са обявени в деня на изписването (на бул. „Акад.Ив.Гешов” №15) и в Сайта на Медицинския университет – София / www.mu-sofia.bg /.

22.1. Писмените конкурси работят за двама проверки от изпитванията на комисия, назначени със заповед на ректора, независимо един от друг. Винаги проверявайте оценките по всякакви въпроси, свързани с точността до 0,25 и оценка на оценката, като срещна аритметична оценка от отделните въпроси.

22.2. Оценката на оценката е по-добра като средна аритметична оценка за двама проверки, ако разликата в оценката не е по-голяма от 0,50.

22.3. При по-голяма от 0,50 работи се проверява и оценява от арбитър, посочен със Заповед на Ректора.

22.4. Арбитрират се изпълнява и всички работи с оценка равна или по-голяма от „отличен 5.50”.

22.5. Следваща оценка на всяко писмено работа, проверете дали има само крайна оценка, която трябва да се мотивира за нея и да се подпише.

Оценка по отделни въпроси и задачи не се предлага!

Чл. 23 . Следвайте обсъждането на най-добрите конкурси от кандидатите за кандидат-студенти, които имат право да идентифицират лично писмените си работи в отделни задачи от Учебен отдел на МУ- София ден.

Обяснения за поставените Допълнителни отметки ИЛИ оценки на английски отделните проверители НЕ СЕ Дава т .

Чл.24Резултати от писмените работи не се подреждат на преглед и преценка.

Чл.25. Проверка и оценка на конкурсните работи по  моделиране.

25.1. Конкурсни работи по Модели се проверяват от изпитна комисия, назначена със заповед на Ректора в Медицинския университет – София, в която се намира за целта залив. Конкурсните работи не могат да се представят от залите.

25.2. Комисията публикува и публикува критерии за оценяване на конкурсните проекти по модели, за да се следват приключения на изпита.

          25.3. Работете по Моделиране, като прегледате две тричленни комисии, независимо една от друга.

          25.4. Конкурсните работи по Модели се оценяват с точност до 0,25 и се отразяват в протокола по всяка комисия.

        25.5. Ако разликата се оценява по комисиите по Моделиране, е по-малка или равна на 0,50, окончателната оценка е средно аритметична от оценките и се представя в края на протокола.

25.6. При по-голяма от 0,50, конкурсната работа по Модели се проверява и оценява от арбитражна комисия, назначена със Запис на Ректора, чиято оценка е окончателна.

25.7. Следните резултати от „Моделиране“ са обявени за  един ден , в който кандидат-студент има право да идентифицира лично разработените модели.

Чл.26. На лауреати от националните и международните олимпиади се признава оценка Отличен 6.00 по отношение на изпитване (биология, химия или на двата) при представяне на удостоверяване от МОН.

Чл.27. Публикувани резултати от конкурси изпробват окончателно и важат само за годината, в която могат да провеждат изпитите.

V І ОБРАЗУВАНЕ НА БАЛА И КЛАСИРАНЕ

Чл. 28.  Състезателен бал за класиране по специални лекарства, Дентална медицина и Фармация за оценка на образователно-квалификационен етап „магистър“ е създаден от сборни оценки по:

– биология и химия от страна на всички зрелостни изпити / при липса на оценки от положени зрелищни изпити по биология и химия се оценяват от диплома за средно образование /;

          – оценяване на резултатите от конкурси, изследване на биология и химия.

Максималният бал е 36, а минималният за участие в класификацията е 24.

 

ВНИМАНИЕ!

КАНДИДАТ-СТУДЕНТИТЕ, КОЙТО ИМАТ ОЦЕНКИ ПО БИОЛОГИЯ И / ИЛИ ХИМИЯ ОТ ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ И РЕДОВНИТЕ ИЗПИТИ, УЧАСТВАТ В КЛАСИРАНЕТО С ПО-ВИСОКАТА ОЦЕНКА!

Чл. 29 . Образувайте на състезание бал за Медицински колеж „Й. Филаретова “.

Чл.29 . 1  Балът за класификация по специални възможности в Медицински колеж „Й.Филаретова” – София за изпитване на образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър по…” е създаден от сборни оценки по:

          – оценка от зрелостност на изпит по български език / при липса на оценка от положен зрелостен изпит на български език се оценява на български език от дипломата /.

          – оценка от зрелостност на изпит по биология и здравно образование / при липса на оценка от положен зрелостен изпит по биология се оценява оценка по биология от дипломата /.

          – да се оцени оценката на писмото с писмено частно „Мотивация за поддържане на здрави грижи за нуждаещите се“.

Максимален бал за участие в класификацията –  24 .

Чл.29.2  За специалност „Зъботехник”  от сбора за оценка на:

 • оценкаката от зрелостност изпит на български език;

– оценка от зрелостност изпит по биология

/ При липса на оценки от положени зрелостни изпити по български език и по биология, проверете оценките по тези предмети от диплома за завършено средно образование /;

–  оценка на ефективността на изпитването с писмено частно „Мотивация за поддържане на здравни грижи за нуждаещите се”;

 • оценка за съпоставяне от състезанието при проверка на модели.

Максимален бал за участие в класификацията –  36.

          Чл.30. Образованието на състезанието на бала и класификацията по специалности във Факултета по обществено здраве за изискване за образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и „магистър“ са посочени в Справочник на Факултета по обществено здраве

 Чл . 31.  Обработка на състезание на бал и класификация по специалности във Филиал „Проф.д-р Ив. Митев “- Враца са посочени в Справочник на Филиала.

Чл. 32. Класиране в Медицински университет София :

Чл.32.1. Класификацията за специални лекарства, Дентална медицина и Фармация се класират по категории (мъже и жени) по желание за специалност, посочена в състезателен картон (Приложение № 6) и по най-ниския бал.

32.1.1. За да дадете специалност се класифицира по най-ниско ниво само лица, посочи тази специалност на текущото място.

32.1.2. Не се предоставя молби за участие в следващите класификации!

32.1.3.  При второ и последно класифициране се запазва принципът за приоритет на отделните желания специалност.

32.1.4.  При недостиг на кандидат-студенти с бал над 24.00 за съответствието на категория и специалност, класификацията се използва за втората желана специалност по редакция на състезанието бал.

32.1.5.  Съотношението между категория „жени” и категория „мъже” е 1: 1 за специални лекарства, дентална медицина и фармация.

Забележка : Съгласно решението на Академичния съвет от 12.02.2008 г. за специалност „Фармация“ – свободни места от категория „мъже“, следвайки попълването на желанието, се запишете от категория „жени“, посочиха като начало специалността „Фармация“ по редакция на бала.

Чл. 32.2. Класификация за специални възможности в Медицински колеж „Й. Филаретова “- София се нуждае от специална желание, посочи в състезанието картон. (Приложение № 7) и по най-добрият бал. При недостиг на кандидат-студенти за съответствие специалност, класификация се използва по втората, респ. трета и група желана специалност по реда на бала.

При второ и последно класифициране се запазва принципът за приоритет на отделните желания специалност.

          Чл.32.3.  Класификацията за специалното във Факултета по обществено здраве се намира справочник на Факултета по обществено здраве.

Чл.32.4.  Класификация на кандидат-студент във Филиал „Проф.д-р Иван Митев“ – Върнете се към справочника на Филиала.

Чл.33.  В съответствие с член.68, ал.3 на ЗВО за всички специалности в Медицинския университет – София при обсъдени условия се приемат кандидати-студенти от тези групи:

33.1.  Лица с трайни приложения и намалена работоспособност със 70% и над 70% в съответствие с изискванията на Приложение № 1;

33.2.  Военноинвалиди и военнопострадали;

33.3.  Кръгли сираци;

33.4.  Майки с три и повече деца.

33.5.  Близнаци, които са кандидатите едновременно в една и съща специалност и единият от тях е приет на общо основание по бал, а другият е с успешно положени конкурси извести и минимален бал 24.00.

Чл.34.  Квотата за приемане на кандидат-студенти по член.32 се определя с Решение на Министерски съвет.

Чл.35.  Кандидатствайте по член.33 за специални лекарства, Дентална медицина и Фармация участват в класификация, само ако трябва минимален бал 24.00 и се състезават помежду си си за местата, трябва да сте от Академичния съвет на Медицинския университет – София.

За всички останали специалности кандидатите трябва да трябва успешно положени изпити.

Чл.36 . Кандидат-студентите, участващи в конкурса за подпомагане на студентските права, се класифицират от държавните поръчки, ако положат успешно конкурсните изпити.

Чл.37.  Приемете се с всички кандидати-студенти, класифицирайте с единствен бал на последното планово място за съответствие специалност!

          Чл.38.  Резултати от конкурси изпитайте и класифицирайте за специални лекарства, Дентална медицина и Фармация са обявени в Националния център по обществено здраве и анализи, бул. “Акад. Ив.Гешов “

№ 15, І ет. и на електронен адрес:  www.mu-sofia.bg

Чл.39. Резултати от конкурса изпробвайте и класифицирайте за специалното съществуване във Факултета по обществено здраве, като имате предвид, че е деканат на Факултета по обществено здраве – ет. 5, УМБАЛ „Царица Йоанна” – ИСУЛ,

ул. „Бяло море” № 8.

          Чл.40. Резултати от конкурса изпробвайте и класифицирайте за специални неща в Медицински колеж „Й.Филаретова” – София е обявена в сградата на колежа на ул. „Й.Филаретова” № 3 и на електронен адрес:

 www.mu-sofia.bg .

          ВНИМАНИЕ: Кандидат-студентите сами се интересуват от всички класирания!

V ІІ . ЗАПИСВАНЕ НА НОВОПРИЕТИТЕ СТУДЕНТИ

Чл. 41 . Приети за студенти в Медицинския университет – София се записват с документи по Приложение № 8 от Закона за ректор, като следва:

Медицински факултет  –ул. „Здраве” № 2, дом Майчин, ет.2, ст.202,

тел. 02/952 05 22;

Факултет по Дентална медицина  – ул. „Г.Софийски” № 1, ет.2, Студентска канцелария, тел.02 954 29 09;

Фармацевтичен факултет  – ул. „Дунав” № 2, ет.2, Студентска канцелария,

тел.02 / 980 34 64;

Факултет по обществено здраве  – ул. „Бяло море” № 8, сграда на УМБАЛ „Царица Йоанна” – ИСУЛ, ет.5, Деканат

Тел: 02/9432 267, 02/9432 292, 02/9432 304, 02/9432 579 и 02/9432 127.

Филиал „Проф.д-р Иван Митев“ – Враца-  Бул. „Втори юни“ № 179, Учебен отдел.

 Тел: 092/64 51 76

Медицински колеж-София-  ул. „Йорданка Филаретова” № 3, ет. 1,

тел. 02/915 46 26.

ВНИМАНИЕ: Кандидат-студентите сами се интересуват от най-добрите класирания, обяви на електронен адрес:

www.mu-sofia.bg  и се представя за запис в този факултет, Медицински колеж „Й. Филаретова “- София и Филиал  „ Проф.д-р Ив. Митев “- Враца  в посока на срокове.

Чл.42Кандидат-студенти, постъпили в различни специалности, незаписани са в определените срокове, губят само си на студенти и не участват в следващите класификации.

Чл .43 . Класирайте се, за да добавите на всички места.

Чл. 44.  Студенти, които желаят да учат в класиране за обучение срещу заплащане, подават Заявление до Ректора в Медицински университет – София, в срок, определено в Приложение № 2.

VІІІ . ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 • 1. Ако имате диплома на български гражданин, няма оценка, която е направена в състезанието на бала, кандидати за изпитване по този учебен предмет в средното училище, определено от МОН. Ако сте получили диплома за завършено средно образование, можете да напишете две оценки по балообразуване на предмети, от които едната информация е от зрелищна проверка, а другата от курса на обучение,  за окончателно се оценява оценката от оценката на изпит .

Оцените от ЗИП и СИП не са балообразуващи.

 • 2. За да се изпише недобросъвестност или да не се използва за установяване на ред за оценка на писмените работи, обработване на кандидати за кандидат-студентски документи, класификация и записване на студентите, членовете на съответната комисия се посочват дисциплинарно. Ако това е най-доброто, то се уверява в прокуратурата.
 • 3. Кандидат-студентите, представят документа с непрекъснато съдържание, направят опит да добавят подробна информация при попълване на конкурсни документи или да заблуждаваме приемливи комисии или ръководства, които да участват в учебни учебни заведения, да се включат в участието в конкурса и да се уверят, че трябва да участват в търсенето на конкретна информация , Ако не е сигурна информация в подадените документи, трябва да се установи следването на кандидат-студент, независимо от курса на обучение, който се препоръчва от МУ-София и е уверен, че търсенето е необходим за конкретна отговорност.
 • 4. Молби и жалби по кандидат студентски въпроси се изпращат до Ректора на Медицинския университет -София в срок до  23.08.2019 г.

ИЗДАТЕЛСТВО "ФОЗ"

e-mail:  press@foz.mu-sofia.bg

КОНТАКТИ

гр. София, ул. “Бяло море” №8 УМБАЛ “Царица Йоанна” – ИСУЛ ет. 5, 
тел. 02 9432 127

e-mail:  fph@foz.mu-sofia.bg

© Faculty of Public Health  2024          |            Защита на личните данни (GDPR)