Главно меню

НОВИНИ

ОБЯВА ЗА ПОДБОР НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И ПРЕЗЕНТАЦИОННИ УМЕНИЯ ПРОЕКТ „ОМНИА“

Медицински университет – София обявява конкурс за подбор на 4-ма преподаватели от Факултета по обществено здраве, за реализиране на обучение по предприемачество и презентационни умения на студенти от специалностите Медицина и Фармация по проект „ОМНИА“ ДОГОВОР № BG05M2ОР001-2.016-0007-С01.

Критериите за подбор на академичния персонал за участие в обученията са:

  1. Защитен дисертационен труд в областта на общественото здраве;
  2. Трудов стаж по-голям от 5 (пет) години;
  3. Академично преподаване по дисциплините, обект на предстоящото обучение.

Необходими документи за кандидатстване:

  • Професионална автобиография.
  • Копие от документ, удостоверяващ трудовия стаж.
  • Кратък списък на водените лекционни курсове в областите, свързани с предстоящото обучение.

Описаните документи трябва да се представят на следния имейл: mmladenov@mu-sofia.bg, най-късно до 15.05.2023 год. Интервюто с кандидатите ще се проведе на 16.05.2023 год., в Ректората, етаж 12, стая № 6, от 10.00 ч.

За допълнителна информация пишете на имейл: mmladenov@mu-sofia.bg.

 

ИЗДАТЕЛСТВО "ФОЗ"

e-mail:  press@foz.mu-sofia.bg

КОНТАКТИ

гр. София, ул. “Бяло море” №8 УМБАЛ “Царица Йоанна” – ИСУЛ ет. 5, 
тел. 02 9432 127

e-mail:  fph@foz.mu-sofia.bg

© Faculty of Public Health  2024          |            Защита на личните данни (GDPR)