Главно меню

НОВИНИ

НОВА СПЕЦИАЛНОСТ

„МЕДИЦИНСКА ЖУРНАЛИСТИКА“

med_jurnalistika

В изпълнение на Стратегия за развитие на висшето образование в Република България 2021-2030 г. от следващата учебна 2022/ 2023 година Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“, Медицински университет – София съвместно с Факултет по журналистика и масови комуникации, Софийски университет „Св. Климент Охридски“ стартира обучение по Специалност „Медицинска журналистика“.

Кандидатите следва да са придобили образователно-квалификационна степен “бакалавър” или “магистър” по специалности „Журналистика“ или „Връзки с обществеността“. Това е иновативна образователна програма, която предлага профилирана подготовка и дава възможност за получаване на специфични познания в областта на журналистиката и в сферата на медицината и организацията на здравеопазването.

Обучението е с интердисциплинарен характер, осигуряващо обща и специализирана подготовка чрез комбинация от теоретични и практически дисциплини по журналистически текст и редактиране, комуникационни техники и умения, журналистическа етика, медицинска терминология и въведение в общественото здраве, биоетика и обществено здраве, здравно законодателство, промоция на здравето и профилактика на социалнозначимите заболявания, организация на дейността на информационните агенции и др.

Магистърската програма е насочена към лица, които ще работят като професионални журналисти с реализация в сферата на здравната и медицинската журналистика.

ИЗДАТЕЛСТВО "ФОЗ"

e-mail:  press@foz.mu-sofia.bg

КОНТАКТИ

гр. София, ул. “Бяло море” №8 УМБАЛ “Царица Йоанна” – ИСУЛ ет. 5, 
тел. 02 9432 127

e-mail:  fph@foz.mu-sofia.bg

© Faculty of Public Health  2024          |            Защита на личните данни (GDPR)