Главно меню

ДОКТОРАНТИ - НАУЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ

ХИГИЕНА (ТРУДОВА, КОМУНАЛНА, УЧИЛИЩНА, РАДИАЦИОННА И ДР.)

Учебната програма по научната специалност Хигиена (трудова, комунална, училищна, радиационна и др.), за образователната и научна степен “доктор” осъществявана от обучаващата катедра “Трудова медицина” на Факултета по обществено здраве при МУ – София е адекватен отговор на потребностите на колегията и обществото от високоспециализирани и квалифицирани кадри със знания, умения и трудови компетентности в научноизследователската и научнопрактическата и приложна област на хигиенната наука и практика като неотменна част от общественото здраве, здравната профилактика , промоцията на здравето на работните и населените места, здравната сигурност и безопасност на работещите и здравната политика. Програмата свързва висшето образование с научно – проучвателните области на хигиената, в.т.ч. трудовата медицина, хигиената на околната среда, хигиената на детската и юношеската възраст и др. като подсигурява с необходимите медицински и немедицински кадри и специалисти системата на здравеопазване.

ЦЕЛ НА ДОКТОРСКАТА ПРОГРАМА

ЦЕЛ на докторската програма по научната специалност „Хигиена (трудова, комунална, училищна, радиационна и др.)” е докторантите да придобият теоретични общи и специализирани научноизследователски познания, практически умения и компетентности, необходими за решаване на многоплановите проблеми и предизвикателства със саногенно въздействие върху общественото и професионалното здраве и по-нататъшно развитие на знанията в областите на хигиената, трудовата медицина, околната среда, конструктивната и първична здравна профилактика , оценката на риска и промоция на професионалното и общественото здраве, организацията, координация , комуникация и управлението на дейностите за здраве и безопасност на населението и работещите в страната

ЗАДАЧИ НА ДОКТОРСКАТА ПРОГРАМА

  1. Овладяване на задълбочени систематизирани знания по обща методология на научните изследвания, така и на специфични методологични познания в областта, които да позволят на докторантите да станат квалифицирани изследователи, с найвисока степен на знания и разбиране, способни да провеждат самостоятелни проучвания в съответствие с принципите на добрите практики в областта на хигиенната наука и практика и на първо място в трудовата медицина, околната среда и здравната профилактика съответстващи на трудова, комунална, училищна и друга хигиена.
  2. Формиране и притежаване на практически умения, свързани със самостоятелното решаване на комплексни проблеми и на специфични умения за решаване на проблеми в областта на хигиена – трудова, комунална, училищна и др.), общественото и професионалното здраве и управлението на здравеопазването чрез прилагане на иновативни технологии, модерни методи за анализ и оценка на информация, подобряване на стандартните модели и подходи и ефективна комуникация.
  3. Развитие на компетентности за самостоятелност и отговорност към научноизследователската дейност, за учене през целия живот, за комуникация и социално общуване и професионални компетенции в областта на на хигиената, трудовата медицина, конструктивната и първичната профилактика с оглед организацията и управлението на системата на здравеопазване.

ИЗДАТЕЛСТВО "ФОЗ"

e-mail:  press@foz.mu-sofia.bg

КОНТАКТИ

гр. София, ул. “Бяло море” №8 УМБАЛ “Царица Йоанна” – ИСУЛ ет. 5, 
тел. 02 9432 127

e-mail:  fph@foz.mu-sofia.bg

© Faculty of Public Health  2024          |            Защита на личните данни (GDPR)