Главно меню

ДОКТОРАНТИ - НАУЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ

СОЦИАЛНА МЕДИЦИНА И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО И ФАРМАЦИЯТА

Докторската програма по научната специалност Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията, осъществявана от обучаващите катедри на Факултета по обществено здраве при МУ-София, е отговор на обществените потребности от висококвалифицирани кадри със задълбочена научноизследователска подготовка, знания, умения и компетентности за в областта на социалната медицина, общественото здраве, здравната политика и управлението на здравеопазването. Тя осъществява връзка между висшето образование и изследователските области на социалната медицина и организацията на здравеопазването и фармацията, и осигурява за нуждите на здравеопазването специалисти със съвременна подготовка на най-високо ниво, способни да разрешават сложни проблеми, да създават, развиват и прилагат ново знание и подходи за подобряване на здравето на българското население.

ЦЕЛ НА ДОКТОРСКАТА ПРОГРАМА

ЦЕЛ на докторската програма по научната специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията” е докторантите да придобият теоретични общи и специализирани научноизследователски познания, практически умения и компетентности, необходими за решаване на сложни проблеми с реално и положително въздействие върху общественото здраве и по-нататъшно развитие на знанията в областта на социалната медицина, профилактиката на болестите, оценката и промоцията на общественото здраве, организацията и управлението на здравеопазването.

ЗАДАЧИ НА ДОКТОРСКАТА ПРОГРАМА

  1. Овладяване на задълбочени систематизирани знания по обща методология на научните изследвания, така и на специфични методологични познания в областта, които да позволят на докторантите да станат квалифицирани изследователи, с най-висока степен на знания и разбиране, способни да провеждат самостоятелни проучвания в съответствие с принципите на добрите практики в областта на социалната медицина, общественото здраве, организацията и управлението на здравеопазването.
  2. Формиране и притежаване на практически умения, свързани със самостоятелното решаване на комплексни проблеми и на специфични умения за решаване на проблеми в областта на социалната медицина, общественото здраве и управлението на здравеопазването чрез прилагане на иновативни технологии, модерни методи за анализ и оценка на информация, подобряване на стандартните модели и подходи и ефективна комуникация.
  3. Развитие на компетентности за самостоятелност и отговорност към научноизследователската дейност, за учене през целия живот, за комуникация и социално общуване и професионални компетенции в областта на социалната медицина и организацията и управлението на здравеопазването.

ИЗДАТЕЛСТВО "ФОЗ"

e-mail:  press@foz.mu-sofia.bg

КОНТАКТИ

гр. София, ул. “Бяло море” №8 УМБАЛ “Царица Йоанна” – ИСУЛ ет. 5, 
тел. 02 9432 127

e-mail:  fph@foz.mu-sofia.bg

© Faculty of Public Health  2024          |            Защита на личните данни (GDPR)