Главно меню

ДОКТОРАНТИ - НАУЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ

МЕДИЦИНА НА БЕДСТВЕНИТЕ СИТУАЦИИ

Докторантът по научната специалност “Медицина на бедствените
ситуации ” изследва важен научен и практически приложим проблем с цел да
допринесе за оптимализиране на медицинското осигуряване при възникване на
кризи от военен и невоенен характер.
За изпълнението на тази цел той:
• усвоява постигнатото в Република България и чуждестранният опит
относно медицинското осигуряване при възникнали бедствени ситуации;
• изучава планирането, организирането и управлението на медицинските сили и средства;
• взаимодействието с други участващи при ликвидирането на кризите и др.

На база на придобитите знания и умения, докторантът трябва да е в състояние:
• да прави критична оценка на съществуващите системи на медицинско
осигуряване при кризи;
• да извършва пълна оценка на различни кризисни ситуации;
• да разработва вариантни модели за медицинско осигуряване при
различни БАК;
• да предлага конкретни оптимални решения по медицинското
осигуряване, съобразени с реалната обстановка;
• да може аргументирано да обосновява предлагания от него проект.

 

ИЗДАТЕЛСТВО "ФОЗ"

e-mail:  press@foz.mu-sofia.bg

КОНТАКТИ

гр. София, ул. “Бяло море” №8 УМБАЛ “Царица Йоанна” – ИСУЛ ет. 5, 
тел. 02 9432 127

e-mail:  fph@foz.mu-sofia.bg

© Faculty of Public Health  2024          |            Защита на личните данни (GDPR)