Главно меню

НАУЧНА ДЕЙНОСТ - ДОКТОРАНТИ

ДОКТОРАНТИ

МУ – София приема и провежда обучение в образователно-научна степен “доктор” по акредитирани специалности в областта на медицината, стоматологията, фармацията и общественото здраве.

Формите за подготовка са:

  • Редовна докторантура – с минимален срок за провеждане на докторантурата до три години след придобита степен “магистър”;
  • Задочна докторантура  с минимален срок за подготовка до четири години след придобита степен “магистър”;
  • Докторантура чрез самостоятелна подготовка – осигурява се обучение в съответствие с другите две форми на подготовка – с минимален срок на подготовка до 3 години след придобита степен “магистър”;

 

В МУ – София могат да кандидатстват за придобиване на научно-образователна степен “доктор” български и чужди граждани, притежаващи образователна степен  “магистър” по правила и ред определени от действащите в страната нормативни актове.

Приемът и подготовката на докторанти в МУ – София се извършва съобразно:

  • Държавните изисквания, посочени в действащата Наредба за държавните изисквания за приемане и обучение на докторанти;
  • Правилник на МУ – София за кандидатстване и провеждане на докторантурите и свободното разработване на дисертационен труд, утвърден от АС.

Подготовката на докторантите в МУ – София се организира и координира от отдел “Научно-организационен” на Ректората и съответните сектори на Деканатите на факултетите. Оригиналната документация в хода на докторантурата се съхранява в Ректората, а копия от нея в Деканатите.

Чужденци могат да се приемат като редовни, задочни и свободни докторанти в МУ – София в следните случаи:

  • В изпълнение на междуправителствени спогодби за образователен, научен и културен обмен;
  • Съгласно акт на МС;
  • Срещу заплащане;
  • Без заплащане, когато са деца на членове на персонала на дипломатически и консулски представителства, акредитирани в Република България.

Чуждестранни граждани могат да бъдат зачислени в докторантура след успешно завършване на подготвителния курс по български език в Департамента по езиково обучение.

Обучението им може да се провежда и на чужд език; по изключение защитата на дисертационния труд може да бъде проведена на чужда език.

Редовните докторанти след получаване на заповед за зачисляване имат право да бъдат зачислени на базата на успешния конкурсен изпит за докторантура и за провеждане на платена специализация. Таксата за последната се заплаща от втората учебна година и размерът й се определя от Ректора на МУ – София

 

НАУЧНА СПЕЦИЛНОСТ

ИЗДАТЕЛСТВО "ФОЗ"

e-mail:  press@foz.mu-sofia.bg

КОНТАКТИ

гр. София, ул. “Бяло море” №8 УМБАЛ “Царица Йоанна” – ИСУЛ ет. 5, 
тел. 02 9432 127

e-mail:  fph@foz.mu-sofia.bg

© Faculty of Public Health  2024          |            Защита на личните данни (GDPR)