Главно меню

НОВИНИ

КОНКУРС ЗА УЧАСТИЕ ПО „НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ”

Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“ към МУ-София обявява конкурс за участие в първи етап на „Национална програма „Млади учени и постдокторанти – 2” съгласно Решение № 206 от 07.04.2022г. на Министерски съвет на Република България.

По проекта могат да кандидатстват:

Лица  от академичния състав на ФОЗ „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“, МК „Йорданка Филаретова”, Филиал „Проф.д-р Иван Митев” – Враца и ДЕОС на основен трудов договор, отговарящи на определението „млад учен” – до 10 години след придобиване на първа ОКС „магистър”

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ ЗА „МЛАД УЧЕН“

 1. Придобита първа образователно-квалификационната степен „Магистър“.
 2. Периодът на придобиване на първата образователно-квалификационната степен „Магистър“ да е до 10 години (считано от датата на подаване на заявлението за кандидатстване)
 3. Кандидатът да не получава допълнителни възнаграждения или допълнителни стипендии по други сходни програми с национално финансиране, финансиране от ЕС или други донорски програми.
 4. Отчитане на разходваните средства предоставени по програмата
 5. Отчитане на реализираната дейност от всеки участник в програмата

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА „МЛАД УЧЕН“

 1. Заявление до Декан на ФОЗ «Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн», МУ-София за кандидатстване в Националната научна програма „Млади учени и постдокторанти“;
 2. Декларация по образец;
 3. Европейски формат автобиография;
 4. Диплома за завършено висше образование с придобита образователно-научна степен „Магистър“ / първа придобита /
 5. Мотивационно писмо, включващо и информация за области на научни интереси;
 6. Описание на досегашната научна работа на кандидата;
 7. Списък на научни публикации, на които кандидата е автор
 8. Списък на научни проекти, в които е участвал кандидата (документи удостоверяващи участие на кандидата)
 9. Анотация и работен план за бъдещата изследователска работа, съгласувано с Ръководителя на съответната катедра;
 10. Други материали, доказващи професионалните качества на кандидата (по негова преценка);
 11. Награди или грамоти.

 

Лица отговарящи на определението „постдокторант” –  до 5 години след придобиване на ОНС „доктор”.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ ЗА „ПОСТДОКТОРАНТИ“

 1. Придобита първа образователно-научна степен “Доктор“
 2. Периодът на придобиване на първата образователно-научна степен “доктор“ да е до 5 години (считано от датата на подаване на заявлението за кандидатстване).
 3. Кандидатът да не получава допълнителни възнаграждения или допълнителни стипендии по други сходни програми с национално финансиране, финансиране от ЕС или други донорски програми.
 4. Отчитане на разходваните средства предоставени по програмата
 5. Отчитане на реализираната дейност от всеки участник в програмата

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ „ПОСТДОКТОРАНТИ“

 1. Заявление до Декан на ФОЗ «Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн», МУ-София за кандидатстване в Националната научна програма „Млади учени и постдокторанти“;
 2. Декларация по образец;
 3. Европейски формат автобиография;
 4. Диплома за придобита първа образователно-научна степен “Доктор“
 5. Мотивационно писмо, включващо и информация за области на научни интереси;
 6. Описание на досегашната научна работа на кандидата;
 7. Списък на научни публикации, на които кандидата е автор
 8. Списък на научни проекти, в които е участвал кандидата (документи удостоверяващи участие на кандидата)
 9. Проектно предложение / задължително изискване/, което да отговаря на следните изисквания;
  • да е в актуална тематика и на високо научно ниво
  • да е представена детайлна работна програма за периода на проекта и подробен финансов план , придружен с обосновка;

 10. Други материали, доказващи професионалните качества на кандидата (по негова преценка);
 11. Награди или грамоти.

ВАЖНО!

ЗА ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА «МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ – 2»  – НЕ СЕ ДОПУСКА СРОКЪТ НА НАЗНАЧЕНИЕ ПО ПРОГРАМАТА ДА БЪДЕ ПО-КРАТЪК ОТ 6 МЕСЕЦА

Документите се подават в срок  от 03.10.2022г.  до 16.00ч. на 07.10.2022г. в Деловодството на ФОЗ, каб. 50. За справки сектор наука ФОЗ.

ИЗДАТЕЛСТВО "ФОЗ"

e-mail:  press@foz.mu-sofia.bg

КОНТАКТИ

гр. София, ул. “Бяло море” №8 УМБАЛ “Царица Йоанна” – ИСУЛ ет. 5, 
тел. 02 9432 127

e-mail:  fph@foz.mu-sofia.bg

© Faculty of Public Health  2024          |            Защита на личните данни (GDPR)