Главно меню

НОВИНИ

КОНКУРС ЗА ЕРАЗЪМ ПРЕПОДАВАТЕЛИ

КОНКУРС ЗА ЕРАЗЪМ ПРЕПОДАВАТЕЛИ И АДМИНИСТРАТИВЕН ПЕРСОНАЛ-  град ТБИЛИСИ, ГРУЗИЯ|

Медицински университет – София, Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“ обявява конкурс за подбор на 2-ма преподаватели за реализиране на Еразъм мобилност с цел преподаване в TSMU International School of Public Health, гр. Тбилиси, Грузия и 1 административен служител, за следните провизорни периоди 25-29 март 2024 г.; 1 – 5 април 2024 г., 8 – 12 април 2024 г., 15 – 19 април 2024 г., 22 – 26 април 2024 г.

Критериите за подбор на академичния персонал за участие в Еразъм мобилност, според Вътрешните правила за администриране на програма Еразъм+ в Медицински университет – София са:

 1. Представяне на подписано от приемащия университет споразумение за преподаване/обучение ü
 2. Документ за владеене на работния език – минимум ниво В2. За Еразъм конкурса се признават сертификати/дипломи от завършено средно образование с интензивно изучаване на чужд език или други документи удостоверяващи владеенето на езика, в т. ч. продължителен престой в чужбина, майчин език и др.
 3. Да е преподавател щатен или хоноруван в МУ-София по съответната договорена област на знание.
 4. Да работи активно с входящи и изходящи Еразъм студенти.
 5. Да съдейства за разширяване на партньорствата по програма ЕРАЗЪМ +. Наличие на предварителни контакти, участие в съвместни проекти с преподаватели от партниращата институция ще се разглеждат като предимство.
 6. Предимство при равни други условия при подбора ще се дава на лица с по-малко възможности, като лица с различни увреждания, здравословни проблеми и т.н., дефинирани в Еразъм + Ръководство на програмата.
 7. Да инициира и участва в разработването на проекти / разработване на учебни програми по програма ЕРАЗЪМ +.
 8. Да се дава предимство на членове на академичния персонал, които допринасят за интернационализацията на университета, увеличаване на проектната дейност и съдействат за  реализиране на входящи и изходящи студентски мобилности.

Критериите за подбор на административния персонал за участие в Еразъм мобилност, според Вътрешните правила за администриране на програма Еразъм+ в Медицински университет – София са:

 1. Представяне на подписано от приемащия университет споразумение за обучение.
 2. Документ за владеене на работния език – минимум ниво В2. За Еразъм конкурса се признават сертификати/дипломи от завършено средно образование с интензивно изучаване на чужд език или други документи удостоверяващи владеенето на езика, в т. ч. продължителен престой в чужбина, майчин език и др.
 3. Да е преподавател щатен или хоноруван в МУ-София по съответната договорена област на знание.
 4. Да работи активно с входящи и изходящи Еразъм студенти.
 5. Да съдейства за разширяване на партньорствата по програма ЕРАЗЪМ +. Наличие на предварителни контакти, участие в съвместни проекти с преподаватели от партниращата институция ще се разглеждат като предимство.
 6. Предимство при равни други условия при подбора ще се дава на лица с по-малко възможности, като лица с различни увреждания, здравословни проблеми и т.н., дефинирани в Еразъм + Ръководство на програмата.
 7. Да инициира и участва в разработването на проекти / разработване на учебни програми по програма ЕРАЗЪМ +.
 8. Да се дава предимство на членове на академичния персонал, които допринасят за интернационализацията на университета, увеличаване на проектната дейност и съдействат за  реализиране на входящи и изходящи студентски мобилности.

Необходими документи за кандидатстване:

 • Професионална автобиография – Европейски формат на английски език.
 • Документ/доказателства за владеене на работния език. Работният език на програма Еразъм е английски език.
 • Три заглавия на теми, които биха представили пред студентите и преподавателите в приемащия университет, тъй като заминаването е възможно, при условие, че приемащата институция одобри предлаганите теми.

Описаните документи трябва да се представят в Еразъм офиса на Факултета по Обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“, Медицински университет – София, в ИСУЛ, на 5 етаж, Деловодство, или на следния имейл: erasmus@foz.mu-sofia.bg, най-късно до 01.12.2023 год. Интервюто с кандидатите ще се проведе на 06.12.2023 год., във Факултета по Обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“, ИСУЛ, ет. 5, от 11.00 ч.

За допълнителна информация пишете на имейл: erasmus@foz.mu-sofia.bg.

ИЗДАТЕЛСТВО "ФОЗ"

e-mail:  press@foz.mu-sofia.bg

КОНТАКТИ

гр. София, ул. “Бяло море” №8 УМБАЛ “Царица Йоанна” – ИСУЛ ет. 5, 
тел. 02 9432 127

e-mail:  fph@foz.mu-sofia.bg

© Faculty of Public Health  2024          |            Защита на личните данни (GDPR)