Главно меню

НОВИНИ

ЗАПОВЕД НА РЕКТОРА, ОТНОСНО ОРГАНИЗАЦИЯТА НА УЧЕБНИЯ И РАБОТЕН ПРОЦЕС В МУ-СОФИЯ

Заповед на ректора № РК – 36-437/16.03.2020г.

На основание чл. 32, ал.1, т.1 от ЗВО, заповеди на Министъра на здравеопазването No РД 9104-27/ 25.02.2020 г., No РД 01-122/ 11.03.2020 и No РД 01-124/ 13.03.2020 г., и в допълнение на предходна заповед на Ректора на МУ-София (No РК 36-395/ 09.03.2020 г.)

НАРЕЖДАМ

 1. Прекъсването на присъствените учебни занятия и практики на всички обучаващи се в Медицински университет – София да бъде удължено до 29.03.2020г. В случаите, когато не могат да бъдат отложени, обявени и насрочени: изпити, конкурси за заемане на академични длъжности (журита) и защити (непублични), същите се провеждат след съгласуване с ръководството на съответния факултет, филиал, колеж или департамент при осигуряване и изпълняване на всички необходими противоепидемични мерки, препоръчани от Министерството на здравеопазването, Националния оперативен щаб, СРЗИ и другите компетентни органи.
 2. За периода до възстановяване на присъствената учебна дейност, същата да се провежда чрез поетапно въвеждане на неприсъствено, дистанционно–електронно,звуково или писмено обучение, според възможностите на всяко академично звено и спецификата на отделните неклинични и клинични специалности, и предмети от учебната програма на обучаващите се.
 3. Ръководствата на съответния факултет, филиал, колеж или департамент да създадат необходимата организация по изпълнение и контрол, като изготвят форми за регистрация и отчет за проведената през периода дистанционна учебна дейност – от студенти, специализанти, докторанти и преподаватели.
 4. Събирането на необходимите документи за отпускане на стипендии по ПМС 90/2000на студенти за летния семестър да се организира в звената на МУ-София по електронен път от 03.2020 г. до 27.03.2020 г. вкл., като се предостави възможност за приемане на сканирани документи за доход и др.Спазването на срока е желателно за да има възможност за подготовка и своевременно изплащане на стипендиите.
 5. Да се преустанови приема на документи за предварителните кандидат – студентски изпити считано от 16.03.2020 г.
 6. Да се отменят обявените за 22.03.2020 и 04.04.2020 г. предварителни кандидатстудентски изпити, като допълнително след обсъждане на Ректорско-декански съвет да се вземе решение дали те ще бъдат отложени или окончателно отменени. И в двата случая,регистрацията и платените такси ще запазят правата на кандидат-студентите при тяхно желание за участие в отложена или редовна сесия като допълнителната информация по темата ще бъде публикувана на сайта на университета, своевременно.
 7. Продължавам забраната за командировки, стажове и служебни пътувания на академичния състав, администрацията и студентите за периода до 31.03.2020 г., като препоръчвам планирания на подобни бъдещи пътувания, включително и тези които са свързани с проекти за мобилност, стажове и научни ангажименти в страната и чужбина да бъдат отложени и съобразени с препоръките на МВнР, Националния оперативен щаб и здравните власти.
 8. Препоръчвам чуждестранните преподаватели, изследователи, учени и гости, които вече са в България, да не напускат страната. Договорената мобилност, стаж или посещение се прекратява, в случай че чуждестранен преподавател, учен или гост напусне България по време на престоя си в страната.
 9. Препоръчвам на всички членове на академичния състав, администрацията и студенти, които се завръщат от чужбина след 01.03.2020 г. да се подложат на доброволна 14 дневна карантина в домашни условия.
 10. Продължавам забраната за преустановяване на всички масови прояви, научни конгреси, конференции, спортни и други мероприятия за посочения в заповедта срок, като отлагането на планираните мероприятия да бъде в срок не по-рано от началото на м. май 2020. В тази връзка,подкрепям предложението на АСМБ да отложат за края на м. септември провеждането на XIX Международен конгрес по медицински науки за студенти и млади специалисти на студентите медици.
 11. За срока на заповедта, в съответствие заповедта на Министъра на здравеопазването да бъде прекратена работата на студентските столове в София и Враца, както и посещенията на студенти и членовете на академичния състав в Централната медицинска библиотека и другите медицински библиотеки към съответните звена на МУ-София.
 12. За същия срок да бъде забранен достъпа на външни посетители до учебните сгради и студентските общежития на МУ-София. Препоръчвам комуникацията между служителите и студентите с външните лица да се осъществява по телефона и/или електронни средства. В случай на неотложна необходимост външни лица да бъдат допускани до сградите на Университета, след като служителят от охраната получи потвърждение по телефон от съответния служител/преподавател, и след изпълнение на всички необходими противоепидемични мерки.
 13. Забранявам допускането на лица в карантинен период или със симптоми на остри заразни и респираторни заболявания в учебните сгради, администрацията и общежитията, както и такива, идващи от страни с висок епидемиологичен риск, като Китай, Южна Корея, Италия, Иран, Испания, Франция, Германия и др. съгласно препоръките на МВнР и Националния оперативен щаб.
 14. Достъпът до администрацията на ректората, деканатите и другите учебни и спомагателни структури да бъде ограничителен при спазване на всички противоепидемични мерки и стандарти, съгласно препоръките на МЗ, Националния оперативен щаб, СРЗИ и другите компетентни органи.
 15. Да бъде ограничена присъствената работа на администрацията на Медицински университет – София. В тази връзка, ръководителите на съответния факултет, филиал, колеж или департамент да осигурят необходимия минимум от служители за поддържане на дейността на звеното, както и работата на компютърните и информационни системи и други дейности, чиито срокове не могат да бъдат променяни. Служителите, които не са включени в графика и/или спадат към лица от  рискова здравна или социална група, могат да изпълняват задълженията си дистанционно, съгласно организацията на работата предложена от ръководителя, както и да ползват платен годишен, или неплатен отпуск.
 16. Предлагам, Ректорско-деканския съвет да разреши времето, в което всички доброволци (студенти, специализанти и докторанти) на Медицински университет – София, участващи в кампанията по ограничаване и обгрижване на пациенти съмнителни или носители на Ковид-2019, да се зачита като учебна заетост.
 17. Определям постоянен срок, относно осигуряването на лични предпазни средства, материали за дезинфекция и хигиенни материали. Организацията по извършването на дезинфекцията и поставяне на тези материали на подходящите места да се извършва от определените лица за всяка академична или друга структура на университета.
 18. Задължавам академичния състав, администрацията и студентите да се запознаят със заповедите и препоръките на СЗО, Министерството на здравеопазването, Националния оперативен щаб, РЗИ и всички други компетентни органи и организации, и да спазват всички противоепидемични мерки и стандарти, както и да ползват лични предпазни средства.
 19. При необходимост,допълнителни мерки и решения ще бъдат своевременно обявявани при промяна на обстановката и препоръката на компетентните власти.

За навременна информация, следете сайта на Медицински университет – София и Факултет по обществено здраве

ИЗДАТЕЛСТВО "ФОЗ"

e-mail:  press@foz.mu-sofia.bg

КОНТАКТИ

гр. София, ул. “Бяло море” №8 УМБАЛ “Царица Йоанна” – ИСУЛ ет. 5, 
тел. 02 9432 127

e-mail:  fph@foz.mu-sofia.bg

© Faculty of Public Health  2024          |            Защита на личните данни (GDPR)