Меню

КАНДИДАТСТУДЕНТСКА КАМПАНИЯ 2023/2024

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ВЪВ ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ „ПРОФ. Д-Р ЦЕКОМИР ВОДЕНИЧАРОВ, ДМН“

Подаване на документи на място:

 1. Генерират се формуляри Заявление и Декларация по образец, валиден само за ФОЗ при МУ-София.
 2. Носят се оригинална диплома и ксерокопие за завършено средно образование и диплома за завършена предходна степен на висше образование, в зависимост от изискванията за кандидатстване за съответната специалност.

Ксерокопията на дипломите не е необходимо да бъдат нотариално заверени. След сверяване оригиналните дипломи се връщат.

Необходими дипломи за кандидатстване:

 • За специалности: „Медицинска сестра“, „Акушерка“, „Кинезитерапия“, „Лекарски асистент“ и „Обществено здраве и здравен мениджмънт“, „бакалавър“: диплома за завършено средно образование;
 • За специалност „Управление на здравните грижи“, „бакалавър“: диплома за завършено полувисше медицинско образование или диплома за „специалист“;
 • За специалност „Управление на здравните грижи“, „магистър“– диплома за завършена степен „бакалавър“ по специалност „Управление на здравните грижи“, „Акушерка“ или „Медицинска сестра“;
 • За специалност „Управление на здравните грижи“, „магистър”: диплома за придобита специалност от професионално направление „Здравни грижи“ на ОКС „професионален бакалавър по…“, както  и диплома на ОКС „бакалавър“ по една от специалностите: „социални дейности“, „социална педагогика“, „социален мениджмънт“ или „здравен мениджмънт“.
 • За специалности: „Медицинска козметика“, „Медицинска рехабилитация и балнеология“  на ОКС „магистър“* – диплома за завършено висше образование „професионален бакалавър“;
 • За специалности: „Обществено здраве и здравен мениджмънт“, „Стратегически мениджмънт на фармацевтичната дейност“, „Трудова медицина и работоспособност“, и „Медицинска журналистика“, „магистър“ – диплома за завършено висше образование „бакалавър“ или „магистър“;
 • За специалност „Управление на клинични изпитвания“, „магистър“- диплома за завършено висше образование „магистър“.
 1. Платежно нареждане за внесена такса. Таксите за явяване на изпити, както и тези за обработка на документи (виж раздел „Такси“).

Таксите за кандидатстване се превеждат по банков път на сметката на Факултета по обществено здраве „проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“ и се представят в деня на подаване на документите.

В платежното нареждане от банката задължително се изписват трите имена по лична карта и специалността, за която се кандидатства.

Банкова сметка:

BG47BPBI79403163982101, BIC: BPBIBGSF,

ЮРОБАНК АД КЛОН ДОНДУКОВ № 4-6

Внесени такси за кандидатстудентски изпити не се връщат!

*Забележка: От такса за кандидатстване (чл. 95,  ал. 7, т. 1,2,3 и 4 от  ЗВО) се освобождават след представяне на необходимите документи: кръгли сираци; лица с трайни увреждания и намалена работоспособност  70 и над 70 на сто; военноинвалиди и военнопострадали; лица, отглеждани до пълнолетието си в домовете за деца,  лишени от родителска грижа.  Полусираците заплащат 50% от таксата за кандидатстване.

 1. За желаещите да възстановят студентските права е необходимо да се

представи и уверение от съответното висше училище;

 1. Необходими документи за кандидат-студенти почл. 68, ал. 3 (т. 1, 2, 3, 4 , 5 и 6) от Закона за висшето образование*

Кандидат-студентите от посочените категории прилагат оригиналите на документите си за сверяване и ксерокопия от тях –  смъртен акт и удостоверение за наследници; експертно решение на ТЕЛК (с печат за влязло в сила решение), актове за раждане на деца и други необходими документи.

*Документи по чл. 68, ал. 3 от ЗВО, които не са подадени като приложение към заявлението за кандидатстване, не могат да бъдат представяни допълнително и няма да бъдат признавани на по-късен етап!

Чл. 9 При класирането по специалности кандидат-студентите по чл. 68, ал. 3, (т.1, 2, 3, 4 , 5 и 6)  от ЗВО се състезават помежду си за определен брой от местата за редовен прием.

9.1. Разпределение на местата по професионално направление 7.5. Здравни грижи:

За специалности на ОКС „бакалавър“:

„Медицинска сестра“ – 5, „Акушерка“ – 2, „Лекарски асистент“ – 2.

За специалности на ОКС „магистър“:

„Медицинска рехабилитация и балнеология“, „Медицинска козметика“ – по 1 място за всяка специалност.

9.2. Разпределение на местата по професионално направление  7.4. Обществено здраве“:

За специалности на ОКС „бакалавър“:

„Кинезитерапия“, „бакалавър“ – 1, „Обществено здраве и здравен мениджмънт“, редовно обучение – 1 и задочно обучение – 1, „Управление на здравните грижи“, редовно обучение – 1, задочно обучение – 1.

За специалности на ОКС „магистър“:

„Обществено здраве и здравен мениджмънт“, „Трудова медицина и работоспособност“, „Стратегически мениджмънт на фармацевтичната дейност“, „Медицинска журналистика“ и „Управление на здравните грижи“ – по 1 място за всяка специалност.

Чл.10 Процедура за кандидат-студенти, завършили средно или висше образование в чужбина в съответствие със Закона за висшето образование (ЗВО) и Наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Република България. (виж  Справочника на ФОЗ)

Чл.11 При подаване на документите на място всеки кандидат-студент получава входящ № , място и час за провеждане на изпита

ИЗДАТЕЛСТВО "ФОЗ"

e-mail:  press@foz.mu-sofia.bg

КОНТАКТИ

гр. София, ул. “Бяло море” №8 УМБАЛ “Царица Йоанна” – ИСУЛ ет. 5, 
тел. 02 9432 127

e-mail:  fph@foz.mu-sofia.bg

© Faculty of Public Health  2019          |            Защита на личните данни (GDPR)