Главно меню

КАНДИДАТСТУДЕНТСКА КАМПАНИЯ 2023/2024

БАЛООБРАЗУВАНЕ ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ВЪВ ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ „ПРОФ. Д-Р ЦЕКОМИР ВОДЕНИЧАРОВ, ДМН“

БАЛООБРАЗУВАНЕ ПО СПЕЦИАЛНОСТИ НА ОКС „БАКАЛАВЪР“:

  1. За специалности „Медицинска сестра“, „Акушерка“, „Лекарски асистент“ и „Кинезитерапия“ се кандидатства с диплома за завършено средно образование.

Окончателният бал се образува от:

Оценката по български език от ДЗИ

(или оценката по български език от курса на обучение от дипломата за средно образование)

+

Оценката по биология от ДЗИ 

(или оценката по биология от курса на обучение от дипломата за средно образование)

+

среден успех от дипломата за средно образование.

Класирането  по  всяка една от горепосочените специалности се извършва по първата желана специалност, посочена в заявлението и по низходящ бал.

Класират се по низходящ бал само лица, посочили тази специалност на първо място.

Максимален бал 18.

  1. За специалност „Обществено здраве и здравен мениджмънт“ се кандидатства с диплома за завършено средно образование.

Окончателният бал се образува от:

Оценката по български език от ДЗИ

 (или оценката по български език от курса на обучение от дипломата за средно образование)

+

Среден успех от дипломата за средно образование х 2.

Класирането се извършва съответно на посочената в заявлението за кандидатстване форма на обучение – редовна или задочна и по низходящ бал.

Максимален бал – 18.

 

  1. За специалност „Управление на здравните грижи“ кандидат-студентите полагат писмен изпит – тест по Социална медицина и здравен мениджмънт и последващ устен изпит.

Тестът по Социална медицина и здравен мениджмънт съдържа 40 въпроса. Всеки правилен отговор осигурява определен брой точки. Приравняването на точките към  шестобалната система се извършва по критерии, които се определят и обявяват в деня на изпита. Получилите слаба оценка на теста не се допускат до устен изпит и не участват в класирането. Резултатите от теста не подлежат на преразглеждане и преоценяване.

До устен изпит се допускат всички кандидат-студенти с оценка от теста, различна от „слаб“ 2.00.

В крайното класиране участват само допуснатите и явили се на устен изпит кандидат-студенти. Окончателният бал се образува като сбор от оценката от теста и оценката от устния изпит. Класирането се извършва съответно на посочената в заявлението за кандидатстване форма на обучение – редовна или задочна и по низходящ бал. Максимален бал 12.

Разработени материали и литература за вашата подготовка за кандидатстудентските изпити: тест по социална медицина и здравен мениджмънт и устен изпит, ще получите като линк, на личната ви електронна поща, след подаване на документите ви за кандидатстване

 

БАЛООБРАЗУВАНЕ ПО СПЕЦИАЛНОСТИ НА ОКС „МАГИСТЪР“:

За всички специалности на ОКС „магистър“ във Факултета по обществено здраве  „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“ кандидат-студентите полагат устен изпит – събеседване на тема пред изпитна комисия от трима хабилитирани преподаватели,  по определен график.

Състезателният бал се образува от удвоената оценка от устния изпит. Максимален бал 12.

ИЗДАТЕЛСТВО "ФОЗ"

e-mail:  press@foz.mu-sofia.bg

КОНТАКТИ

гр. София, ул. “Бяло море” №8 УМБАЛ “Царица Йоанна” – ИСУЛ ет. 5, 
тел. 02 9432 127

e-mail:  fph@foz.mu-sofia.bg

© Faculty of Public Health  2024          |            Защита на личните данни (GDPR)