Специалността „Обществено здраве и здравен мениджмънт” на образователно-квалификационна степен „магистър” предлага обучение с интердисциплинарен характер и осигурява възможност на студентите да придобият обща и специализирана подготовка по социална медицина, епидемиология, информатика и биостатистика, здравен мениджмънт и здравна политика, икономика на здравеопазването, здравно законодателство, етика на здравната политика и др. Обучението е само задочно, с продължителност 4 семестъра и завършва със защита на дипломна работа.

[carousel_slide id=’464′]