Меню

КАТЕДРА "ЗДРАВНИ ГРИЖИ"

Гл. ас. Таня Веселинова Ангелова, дм

Гл. ас. Таня Веселинова Ангелова, дм

e-mail: t.angelova@foz.mu-sofia.bg

Главен асистент Таня Веселинова е родена на 18.11.1976г. в гр. Елин Пелин.

През 1991-1995г. завършва средното си образование в СОУ „Васил Левски” – гр. Елин Пелин.

 През 1995-1998 г. – получава образователно-квалификационна степен „специалист” по специалността „Акушерка“ в Медицински колеж към МУ – София.

1998-2003 г. – акушерка в Гинекологична клиника на Пета МБАЛ – ЕАД, София.

През 2000–2002г. – придобива образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ по специалността „Здравни грижи” и професионална квалификация „Ръководител на здравни грижи и преподавател по практика в Медицински колеж” във факултет „Обществено здраве” при МУ – София.

2003–2013 г. – акушерка в Родилна зала на СБАЛАГ „Майчин дом” – София.

2007 г. – придобива професионална квалификация за „Операционна акушерка”. 

През 2013-2014 г. – завършва образователно-квалификационна степен „Магистър“ по специалността „Управление на здравните грижи“ във Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София.

2013 г. – назначена като преподавател в Катедра „Здравни грижи“ на Факултета по обществено здраве към Медицински университет – София, специалност “Акушерка”.

2018г. – придобива образователна и научна степен „доктор“ по „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“

2018г. – придобива специалност „Обществено здравеопазване“

2018г. – след проведен конкурс заема длъжността „асистент“ в Катедра „Здравни грижи“.

2019г. – след проведен конкурс заема длъжността „главен асистент“ в горепосочената катедра.

Тематичният профил на Гл. ас. Таня Веселинова включва: „Въведение и философия на сестринските и акушерските грижи“, „Специални грижи при нормална и патологична бременност“, „Специални грижи при бременни и родилки с хирургични заболявания“. 

Членство в организации: Член на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи; Българско научно дружество по акушерство и гинекология, секция „Акушерки“; Българско научно дружество по обществено здраве. 

Научни интереси

Научните интереси на Гл. ас. Таня Веселинова са в областта на специалните акушерски грижи по време на бременността, раждането и послеродовия период, както и управление и качество на грижите.

Публикации: автор на 30 статии, публикувани в български и международни издания, 1 монография и 1 учебник

ИЗДАТЕЛСТВО "ФОЗ"

e-mail:  press@foz.mu-sofia.bg

КОНТАКТИ

гр. София, ул. “Бяло море” №8 УМБАЛ “Царица Йоанна” – ИСУЛ ет. 5, 
тел. 02 9432 127

e-mail:  fph@foz.mu-sofia.bg

© Faculty of Public Health  2019          |            Защита на личните данни (GDPR)