Меню

КАТЕДРА "ЗДРАВНИ ГРИЖИ"

  • Да осигурява обучението в специалностите „Медицинска сестра”, „Акушерка” и „Управление на здравните грижи” на образователно-квалификационните степени „Бакалавър” и „Магистър”. 
  • Участие в обучението по специалността  „Обществено здраве и здравен мениджмънт” на образователно-квалификационните степени „Бакалавър” и „Магистър”.
  • Организира курсове за следдипломно обучение на специалисти по здравни грижи.
  • Поддържа и развива научния потенциал на акaдемичния  състав в Катедрата.

Обучението на студентите има за цел те да придобият теоретични знания и практически умения, необходими за компетентно разработване и решаване на управленски, организационни, социалномедицински и здравно-политически проблеми на всички нива от националната здравеопазна система. 

  1. Разработване на научно-изследователски проекти от различните области на здравните грижи, които са включени в учебните програми на съответните специалности, поради необходимостта от научно развитие на направление здравни грижи.
  2. Актуализиране на учебното съдържание в програмите на учебните дисциплини чрез използване на възможностите за международно сътрудничество с други университетски структури в рамките на проектите на МУ-София.
  3. Привличане и мотивиране на младите хора за избора на професиите от направление „Здравни грижи“ и „Обществено здраве“, поради недостига на персонала в сферата на здравеопазната система и необходимостта от квалифицирани и добре обучени професионалисти по здравни грижи.

Ръководител катедра

Проф. Галина Стамова Чанева дм

  • Образования;
  • Специалности;
  • Интереси

Състав на катедрата

ИЗДАТЕЛСТВО "ФОЗ"

Военномедицинска академия
 ул. „Св. Георги Софийски“ № 3, вход Болничен блок, ет. 1,  кабинет – срещу Аула 

e-mail:  press@foz.mu-sofia.bg

КОНТАКТИ

гр. София, ул. “Бяло море” №8 УМБАЛ “Царица Йоанна” – ИСУЛ ет. 5, 
тел. 02 9432 127

e-mail:  fph@foz.mu-sofia.bg

© Faculty of Public Health  2019          |            Защита на личните данни (GDPR)