КАНДИДАТСТУДЕНТСКА КАМПАНИЯ 2020/2021

СПЕЦИАЛНОСТ „УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ“ СТЕПЕН „БАКАЛАВЪР“

За специалност „Управление на здравните грижи“ степен „бакалавър“  се  приемат студенти за редовна и задочна форма на обучение, след завършено полувисше медицинско или висше образование на степен “специалист“, „професионален бакалавър“ от Mедицински колежи.

Обучението е с продължителност 5 семестъра за редовно обучение и 6 семестъра за задочно обучение.

По тази специалност се подготвят ръководители на здравните грижи и преподаватели по практика. Те трябва да притежават знания и умения, които им позволяват да планират и въвеждат квалифицирани здравни грижи във всички области на медицинската практика и да осъществяват адаптиране на здравните дейности към здравните потребности на населението.

Бакалаврите от специалността „Управление на здравните грижи” могат да се реализират като: Ръководители на здравни грижи в лечебни заведения, които оказват болнична и извънболнична помощ (като старша и главна медицинска сестра, старша и главна акушерка, старши рехабилитатор, старши лаборант и др.); Завеждащ сектори в административни звена на здравеопазването на общините, районните здравни инспекции, Националната и регионалните здравни каси, застрахователни дружества и др. Като ръководители на частни здравни структури за здравни грижи – профилактични, промоция на здравето, семейно планиране и др., преподаватели по практика в медицински колежи (в съответствие със своята базова квалификация).

СЪСТЕЗАТЕЛЕН ИЗПИТ

Кандидат-студентите полагат писмен изпит (тест) по Социална медицина.

Тестът по Социална медицина ще се проведе на 10.07.2020г. от 10,00 ч. с продължителност 2 (два) часа.

За писмения изпит кандидат-студентът е длъжен:

  • Да носи документ за самоличност (лична карта) и входящ номер получен при подаване на документи за допускане до писмен изпит.
  • Да заеме мястото си в залата от 9.00 до 9,30 ч.
  • Да се използва само химикалка, пишеща със син цвят.

ПРОВЕРКА И ОЦЕНКА НА ТЕСТА

Тестовете по социална медицина съдържат 40 въпроса.

Всеки правилен отговор осигурява определен брой точки. Приравняването на точките към  шестобалната система се извършва по критерии, които се определят и обявяват в деня на изпита. Резултатите от теста не подлежат на преразглеждане и преоценяване.

ОБРАЗУВАНЕ НА ОКОНЧАТЕЛНИЯ БАЛ И КЛАСИРАНЕ

Окончателният бал се образува като сбор от оценката от писмения изпит и средния успех от дипломата за завършена предходна степен на висше образование, не по-нисък от „добър“.

Класирането се извършва съответно на посочената форма на обучение – редовно или задочно и по низходящ бал. Максимален бал 12.

*Забележка: Примерният тест по социална медицина е в Приложения.

ЛИТЕРАТУРА ЗА ПОДГОТОВКА

  1. Воденичаров Ц., С. Попова, М. Мутафова, Е. Шипковенска, Социална медицина, С., 2013.
  2. Воденичаров, Ц. 10-те принципа на медика и мениджъра, С., 2010
  3. Воденичаров Ц., С. Попова, Медицинска етика. С., 2010