КАНДИДАТСТУДЕНТСКА КАМПАНИЯ 2020/2021

СПЕЦИАЛНОСТ „УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ“ - СТЕПЕН „МАГИСТЪР“

Специалността „Управление на здравните грижи“ на ОКС „магистър“ предлага обучение на лица, които имат :

  • завършено висше образование „бакалавър“ по  специалностите „Управление на здравните грижи”,  „Акушерка“  или  „Медицинска сестра“ .
  • завършено висше образование „професионален бакалавър по…“ и една от специалностите: „социални дейности“, „социална педагогика“, „социален мениджмънт“ или „здравен мениджмънт“.

Специалността има интердисциплинарен характер и осигурява възможност на студентите да придобият управленска компетентност, организационна култура и педагогически умения при осигуряването на ефективни здравни грижи в условията на променяща се социална, икономическа и здравна среда. Те придобиват обща и специализирана подготовка по здравна политика, управленски науки, поведенчески, комуникативни и информационни системи.

Обучението се провежда в задочна форма с продължителност 3 семестъра.

Завършилите студенти могат да изпълняват организационни, комуникативни, контролни и изследователски функции.

Придобилите образователно-квалификационна степен „магистър” с професионална квалификация „ръководител на здравните грижи и преподавател по практика” във всички управленски сектори и нива на системата на здравеопазване като:

– експерти по здравни грижи в управленските и административни структури на здравеопазването и здравноосигурителната  система,   в  лечебните заведения  за болнична и извънболнична помощ, както и в правителствени и неправителствени организации на национално и международно ниво;

  • експерти по здравни грижи в други ведомства и институции, имащи отношение към общественото здраве (Министерство на околната среда, Министерство на труда и социалната политика, Министерство на земеделието и горите, Министерство на образованието и науката, медиите и др.);
  • преподаватели и сътрудници във висши медицински училища и научни организации по здравни грижи.

СЪСТЕЗАТЕЛЕН ИЗПИТ, ОБРАЗУВАНЕ НА ОКОНЧАТЕЛНИЯ БАЛ И КЛАСИРАНЕ

Кандидат-студентите полагат устен изпит под формата на събеседване на тема: „Актуални проблеми на реформата в българското здравеопазване” пред изпитна комисия от трима хабилитирани преподаватели.

Устният изпит ще се проведе на  13.07.2020г. и 14.07.2020 г., от 14,00 ч..

Състезателният бал се образува като сбор от оценката от устния изпит и средния успех от дипломата за завършена предходна степен на висше образование „бакалавър“, не по-нисък от „добър“. Класирането се извършва по низходящ ред на състезателния бал. Максимален бал 12.

ЛИТЕРАТУРА ЗА ПОДГОТОВКА

  1. Воденичаров, Ц. 10-те принципа на медика и мениджъра,С., 2010
  2. Воденичаров Ц., С. Попова, М. Мутафова, Е. Шипковенска,Социална медицина, С., 2013
  3. Воденичаров, Ц., В. Борисов, Феноменът обществено здраве в променящия се свят, С., 2017