КАНДИДАТСТУДЕНТСКА КАМПАНИЯ 2020/2021

СПЕЦИАЛНОСТ „УПРАВЛЕНИЕ НА КЛИНИЧНИ ИЗПИТВАНИЯ“ - СТЕПЕН „МАГИСТЪР“

Специалността „Управление на клинични изпитвания“  на ОКС „магистър“ предлага обучение след завършена  степен „магистър“ по различни специалности медицина, дентална медицина, фармация, биология, икономика, право и други професионални направления.

Обучението е в задочна форма, с продължителност 3 семестъра.

Осигурява се възможност на студентите да придобият обща и специализирана подготовка по управление на клинични изпитвания, проектиране и разработване на цялостен протокол за клинични изпитвания от формулирането на изследователските въпроси до анализа на резултатите, прилагане на епидемиологичните принципи, разбиране на концепцията за количествен синтез на данни и за предварителна форма на мета-анализ на пробните данни, като се използва подходящ софтуер, прилагане на биостатистика и аналитично моделиране, делово общуване и комуникации с пациентите, правни регулации и биоетика при клинични изпитвания, мониторинг и одит на клинични изпитвания, маркетинг на клинични изпитвания и лекарствени продукти  и др.

Завършилите студенти могат да изпълняват организационно-управленски, икономически, координационно-комуникативни, контролни и изследователски функции.

СЪСТЕЗАТЕЛЕН ИЗПИТ, ОБРАЗУВАНЕ НА ОКОНЧАТЕЛНИЯ БАЛ И КЛАСИРАНЕ

Кандидат-студентите полагат устен изпит пред комисия от трима хабилитирани преподаватели.

Устният изпит се провежда като събеседване на тема: „Проблеми и перспективи за провеждане на клинични изпитвания в България“.

Устният изпит ще се проведе на 09.07.2020г. от 9,00 ч.

Състезателният бал се образува като сбор от  оценката от устния изпит и средния успех от дипломата за завършена предходна степен на висше образование, не по-нисък от „добър“. Класирането се извършва по низходящ ред на състезателния бал. Максимален бал 12.

ЛИТЕРАТУРА ЗА ПОДГОТОВКА:

  • Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ);
  • НАРЕДБА № 31 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРАВИЛАТА ЗА ДОБРА КЛИНИЧНА ПРАКТИКА;
  • Guidelines for GCP: https://www.ich.org/fileadmin/Public_Web_Site/ICH_Products/Guidelines/Efficacy/E6/E6_R1_Guideline.pdf

https://www.fda.gov/downloads/Drugs/Guidances/UCM464506.pdf

  • Регулации и директиви за клинични изпитвания:

https://ec.europa.eu/health/human-use/clinical-trials/regulation_bg