КАНДИДАТСТУДЕНТСКА КАМПАНИЯ 2020/2021

СПЕЦИАЛНОСТ  „ТРУДОВА    МЕДИЦИНА    И РАБОТОСПОСОБНОСТ“ - СТЕПЕН „МАГИСТЪР“

За специалност „Трудова медицина и работоспособност“ се приемат студенти в задочна форма на обучение, след завършена ОКС „бакалавър“ или „магистър“.

За специалност „Трудова медицина и работоспособност“, на ОКС „магистърсе приемат студенти за дистанционна форма на обучение, след завършена степен „магистър“.

Специалността „Трудова медицина и работоспособност“ на ОКС „магистър“ предлага обучение след завършена  ОКС „бакалавър” или „магистър“ по различни специалности.

Обучението е с продължителност 3 семестъра.

Осигурява се обща и специализирана подготовка в областите на здравето и безопасността при работа, основите на трудовата медицина, факторите на работната среда и трудовия процес, физиологична и психологична характеристика на работоспособността при  интегралност с промоция на здравето, медико-социална подкрепа и защита на хората с увреждания, здравни анализи и документооборот. Работи се по казуси и дейности от практическата мрежа с посещения по работни места и предприятия.

Завършилите специалността са експерти по тази широко проблемна тематика, които могат да изпълняват управленски, комуникационни, координационни, оперативно-контролни, методични и образователно-обучителни функции за укрепване, опазване, увеличаване здравето на работещите във всички икономически дейности. Допринася за разширяване кръгозора от предизвикателства и проблеми на общественото здраве, чиято неделима част е трудовата медицина.

СЪСТЕЗАТЕЛЕН ИЗПИТ, ОБРАЗУВАНЕ НА ОКОНЧАТЕЛНИЯ БАЛ  И КЛАСИРАНЕ

Кандидат-студенти със завършена ОКС „бакалавър“ или „магистър“ полагат устен изпит пред изпитна комисия от трима хабилитирани преподаватели.

Устният изпит се провежда като събеседване на тема: „Проблеми и приоритети за осигуряване безопасни и здравословни условия на труд“.

Устният изпит ще се проведе на 10.07.2020 г. от 9,00ч.

Състезателният бал се образува от сбора на оценката от устния изпит и средния успех от дипломата за завършена предходна степен на висше образование, не по-нисък от „добър“. Класирането се извършва по низходящ ред на състезателния бал. Максимален бал 12.

ЛИТЕРАТУРА ЗА ПОДГОТОВКА

  1. Воденичаров Ц., С. Попова, М. Мутафова, Е. Шипковенска, Социална медицина,С., 2013
  2. Воденичаров Ц., 10-те принципа на медика и мениджъра, С., 2010
  3. Воденичаров, Ц., В. Борисов, Феноменът обществено здраве в променящия се свят, С., 2017
  4. Закон за здравословни и безопасни условия на труд (Обн. ДВ.бр.124/23.12.1997 г., изм. ДВ. бр.98/14.12.2010 г.
  5. Наредба №3/25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицинаОбн. ДВ. бр.14/12.02.2008 г.)
  6. Цачева, Н., Трудовата медицина в Р България – теория,методология, практика – дисертация (доктор на науките),С., 2014
  7. Цачева Н., К. Любомирова, Р. Николова и колектив Трудовамедицина Терминологичен речник, С., 2013

7.*е-учебни материали: Цачева Н., Експертиза на работоспособността – цел, задачи, принципии оценка;

Николова Р., Физиология и психофизиология на професионалната дейност-ICF класификация на СЗО