КАНДИДАТСТУДЕНТСКА КАМПАНИЯ 2020/2021

СПЕЦИАЛНОСТ „СТРАТЕГИЧЕСКИ МЕНИДЖМЪНТ НА ФАРМАЦЕВТИЧНАТА ДЕЙНОСТ“ - СТЕПЕН „МАГИСТЪР“

За специалност „Стратегически мениджмънт на фармацевтичната дейност“, се приемат студенти, след завършена степен „бакалавър“ или „магистър“.

За специалност „Стратегически мениджмънт на фармацевтичната дейност на ОКС „магистър“ се приемат студенти за дистанционна форма на обучение, след завършена степен „магистър“.

Специалността „Стратегически мениджмънт на фармацевтичната дейност“ на ОКС „магистър“ предлага възможност за разширяване на познанията в сферата на фармацевтичния сектор. Обучението е с продължителност 3 семестъра.

Програмата разширява познанията и дава възможност за придобиване на умения и професионален опит в областта на мениджмънта, икономиката, лекарствената политика и др. Повишават се професионалните умения в областта на маркетинговия анализ и стратегии, лекарствената политика и регулация, фармакоикономиката и др. Програмата включва елементи от управленски, социални и здравни науки с насоченост към фармацевтичния сектор, дава възможност за развитие на кадри, и др.

Завършилите специалността могат да изпълняват управленски, комуникативни, франчайзинг и други функции в областта на фармацевтичния бизнес.

СЪСТЕЗАТЕЛЕН ИЗПИТ, ОБРАЗУВАНЕ НА ОКОНЧАТЕЛНИЯ БАЛ  И КЛАСИРАНЕ

Кандидат-студенти, които имат завършена ОКС „бакалавър“ и „магистър“  полагат устен изпит пред комисия от трима хабилитирани преподаватели.

Устният изпит се провежда като събеседване на тема: „Проблеми и приоритети на общественото здраве в условията на здравна реформа“.

Устният изпит е по график на 13.07.2020г., 14.07.2020 г. и 15.07.2020 г от 9,00 ч.

Състезателният бал се образува от сбора на оценката от устния изпит и средния успех от дипломата за завършена предходна степен на висше образование, не по-нисък от „добър“. Класирането се извършва по низходящ ред на състезателния бал. Максимален бал 12.

ЛИТЕРАТУРА ЗА ПОДГОТОВКА

  1. Воденичаров, Ц. 10-те принципа на медика и мениджъра, С., 2010
  2. Воденичаров Ц., С. Попова, М. Мутафова, Е. Шипковенска, Социална медицина,С., 2013
  3. Воденичаров, Ц., В. Борисов, Феноменът обществено здраве в променящия се свят, С., 2017