КАНДИДАТСТУДЕНТСКА КАМПАНИЯ 2020/2021

СПЕЦИАЛНОСТ „ОБЩЕСТВЕНО    ЗДРАВЕ  И  ЗДРАВЕН  МЕНИДЖМЪНТ“ - СТЕПЕН „МАГИСТЪР“

За специалност „Обществено здраве и здравен мениджмънт“ степен „магистър“ се приемат студенти за задочна форма на обучение, след завършена ОКС „бакалавър“ или „магистър“ от различни специалности.

За специалност „Обществено здраве и здравен мениджмънт“ на ОКС „магистър“ се приемат студенти за дистанционна форма на обучение, след завършена степен „магистър“.

Осигурява се възможност на студентите да придобият обща и специализирана подготовка по социална медицина, епидемиология, здравен мениджмънт политика, икономика на здравеопазването, здравно законодателство, етика на здравната политика и др.

Обучението е с продължителност 3 семестъра. Осигурява се възможност на студентите да придобият обща и специализирана подготовка по социална медицина, епидемиология, здравен мениджмънт политика, икономика на здравеопазването, здравно законодателство, етика на здравната политика и др.

Завършилите студенти могат да изпълняват организационно-управленски, комуникативни, икономически, контролни и изследователски функции.

Придобитите знания и умения в сферата на здравния мениджмънт гарантират на завършилите студенти успешна професионална реализация като мениджъри, консултанти и експерти в управленските структури на здравеопазването; в лечебните заведения, в правителствени и неправителствени организации на национално и международно ниво; мениджъри в други ведомства и институции, имащи отношение към общественото здраве (Министерство на околната среда, Министерство на труда и социалната политика, Министерство на земеделието и горите, Министерство на образованието и науката, медиите и др.); като преподаватели и сътрудници във висши медицински училища и научни организации.

СЪСТЕЗАТЕЛЕН ИЗПИТ, ОБРАЗУВАНЕ НА ОКОНЧАТЕЛНИЯ БАЛ  И КЛАСИРАНЕ

Кандидат-студентите полагат устен изпит пред комисия от трима хабилитирани преподаватели.  

Устният изпит се провежда като събеседване на тема: „Проблеми и приоритети на общественото здраве в условията на здравна реформа“ по график на  13, 14, 15, 16 и 17.07.2020 г. от 9,00 ч.

Състезателният бал се образува от сбора на оценката от устния изпит и средния успех от дипломата за завършена предходна степен на висше образование, не по-нисък от „добър“. Класирането се извършва по низходящ ред на състезателния бал. Максимален бал 12.

ЛИТЕРАТУРА ЗА ПОДГОТОВКА

  1. Воденичаров, Ц. 10-те принципа на медика и мениджъра,С., 2010
  2. Воденичаров Ц., С. Попова, М. Мутафова, Е. Шипковенска, Социална медицина,С., 2013
  3. Воденичаров, Ц., В. Борисов, Феноменът обществено здраве в променящия се свят, С., 2017