КАНДИДАТСТУДЕНТСКА КАМПАНИЯ 2020/2021

СПЕЦИАЛНОСТ „ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ" СТЕПЕН „БАКАЛАВЪР"

За специалност „Обществено здраве и здравен мениджмънт“ степен „бакалавър“ се приемат студенти за редовна и задочна форма на обучение, след завършено средно образование.

Специалността „Обществено здраве и здравен мениджмънт“ на ОКС „бакалавър“ предлага обучение с интердисциплинарен характер и осигурява възможност на студентите да придобият обща и специализирана подготовка по здравни, медицински, икономически, юридически, управленски и социално-поведенчески науки.

Обучението е в редовна или задочна форма  8 семестъра, 4 години – 240 кредита.

Завършилите студенти могат да изпълняват организационно-управленски, комуникативни, икономически и изследователски функции. Придобитите знания и умения в сферата  на  общественото  здраве  и  здравния  мениджмънт гарантират на завършилите студенти успешна професионална реализация като:

  • администратори в структурите на здравеопазването и здравноосигурителната система; в лечебните заведения за болнична и извънболнична помощ; в правителствени и неправителствени организации на национално и международно ниво;
  • експерти в други ведомства и институции, които имат отношение към общественото здраве (Министерство на околната среда, Министерство на труда и социалната политика, Министерство на земеделието и горите, Министерство на образованието и науката, медиите и др.)

СЪСТЕЗАТЕЛНИ ИЗПИТИ

Кандидат-студентите от специалността „Обществено здраве и здравен мениджмънт“ на ОКС „бакалавър“ полагат писмен изпит (тест) по Етика.

Тестът по Етика ще е на 11.07.2020 г. от 10.00 ч. с продължителност 2 часа.

За писмения изпит кандидат-студентът е длъжен:

  • Да носи документ за самоличност (лична карта) и входящ номер получен при подаване на документи за допускане до писмен изпит.
  • Да заеме мястото си в залата от 9:00 до 9.30 ч.
  • Да се използва само химикалка, пишеща със син цвят.

ПРОВЕРКА И ОЦЕНКА НА ТЕСТА

Тестовете по Етика съдържат 40 въпроса.

Всеки правилен отговор осигурява определен брой точки. Приравняването на точките към шестобалната система се извършва по критерии, които се определят и обявяват в деня на изпита. Резултатите от теста не подлежат на преразглеждане и преоценяване.

*Забележка: Примерният тест по Етика и литература за подготовка можете да намерите в Приложения

ОБРАЗУВАНЕ НА ОКОНЧАТЕЛНИЯ БАЛ И КЛАСИРАНЕ

Окончателният    бал    по    специалност „ Обществено здраве и здравен мениджмънт“ се образува като сбор от оценката от писмения изпит и средния успех от дипломата за средно образование. Класирането се извършва съответно на посочената форма на обучение – редовно или задочно и по низходящ бал. Максимален бал 12.