КАНДИДАТСТУДЕНТСКА КАМПАНИЯ 2020/2021

СПЕЦИАЛНОСТ „МЕДИЦИНСКА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И БАЛНЕОЛОГИЯ" - СТЕПЕН „МАГИСТЪР"

Специалността „Медицинска рехабилитация и балнеология” на образователно-квалификационна степен „магистър*” е на основание чл. 42, ал. 1, т.1 (а), т.2 (б) и ал. 6 от ЗВО и Решение на АС на МУ-София от 01.07.2014г.

Обучението се провежда в редовна форма, с продължителност 4 семестъра, 2 години.

Предоставя възможност на завършилите Медицински колежи със степен „професионален бакалавър” – специалност „рехабилитатор” да придобият образователно-квалификационна степен „магистър”. След завършването си имат възможност да осъществяват специализирана функционално-диагностична, профилактична, балнеолечебна и рехабилитационна дейност във всички възрастови и професионални групи, вкл. здравно образование, промоция на здравословен начин на живот и спорт. Специалистите ще могат да работят в лечебни заведения за болнична помощ, извънболнична помощ и др.; възстановителни, и фитнес- и СПА центрове; специални училища; професионални здравни центрове; спортни клубове; учебно-спортни бази и центрове; учебни заведения; научни центрове и др.

СЪСТЕЗАТЕЛЕН ИЗПИТ

Кандидат-студентите полагат устен изпит пред изпитна комисия от трима хабилитирани преподаватели.

Устния изпит се провежда като събеседване на тема: „Проблеми и перспективи пред рехабилитацията и балнеологията“.

Устният изпит ще се проведе на 13. 07.2020 г. от 09.00 ч.

ОБРАЗУВАНЕ НА ОКОНЧАТЕЛНИЯ БАЛ И КЛАСИРАНЕ

Състезателният бал се образува от оценката от устния изпит и средния успех от дипломата за завършена предходна степен „професионален бакалавър“- специалност „рехабилитатор“, не по-нисък от „добър“. Класирането се извършва по низходящ ред на състезателния бал. Максимален бал 12.

ЛИТЕРАТУРА ЗА ПОДГОТОВКА

  1. Колева, Ив, Физикалните фактори в клиничната практика, Симел прес, С. 2019
  2. Колева, Ив, Клинична рехабилитация, Симел прес, С. 2016
  3. НАРЕДБА № 04-14 от 9 октомври 2019 г. за условията и реда за сертифициране на „Балнеолечебен (медикъл СПА) център“, „СПА център“, „Уелнес център“ и „Таласотерапевтичен център“.
  4. Рязкова, М, И. Кирова, Физикална терапия, Обща и специална част, АРСО, С. 2002