КАНДИДАТСТУДЕНТСКА КАМПАНИЯ 2020/2021

СПЕЦИАЛНОСТ  „МЕДИЦИНСКА  КОЗМЕТИКА" - СТЕПЕН „МАГИСТЪР"

Специалността      „Медицинска      козметика”      на образователно-квалификационна степен „магистър”* е по професионално направление 7.5. Здравни грижи – нерегулирани професии, на основание чл. 42, ал. 1, т.1 (а), т.2 (б) и ал. 6 от ЗВО и Решение на АС на МУ-София от 11.02.2016г.

За специалността могат да кандидатстват лица, с придобита образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър” по  „медицинска козметика”. Придобива се професионална квалификация „консултант по медицинска козметика и козметична апаратура”.

Обучението е в редовна форма, с продължителност 4 семестъра, 2 години.

Програмата цели да подготви специалисти, които да анализират, консултират, организират, обучават и управляват в областта на медицинската козметика и козметичната апаратура. Придобиват се конкретни познания в областта на медицинската козметика и апаратура, козметичните и медицински терапии и препарати. След  завършване на специалността, лицата  могат да се реализират професионално в козметични центрове, като ръководители на козметични салони и студия, консултанти, организатори и изпълнители на различни видове козметични терапии, във фирми за козметична апаратура и др.

СЪСТЕЗАТЕЛЕН ИЗПИТ

Кандидат-студентите полагат устен изпит пред изпитна комисия от трима хабилитирани преподаватели.

Устния изпит се провежда като събеседване на тема: „Проблеми и перспективи пред козметичната практика“.

Устният изпит ще се проведе на 09.07.2020 г. от 09.00 ч.

ОБРАЗУВАНЕ НА ОКОНЧАТЕЛНИЯ БАЛ И КЛАСИРАНЕ

Състезателният бал се образува от оценката от устния изпит и средния успех от дипломата за завършена степен „професионален бакалавър“- специалност „медицинска козметика“, не по-нисък от „добър“. Класирането се извършва по низходящ ред на състезателния бал. Максимален бал 12.

ЛИТЕРАТУРА ЗА ПОДГОТОВКА

  1. РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1223/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА, от 30 ноември 2009 г., относно козметичните продукти
  2. Фотостареене на кожата. Химически пилинг, подготовка на кожата, избор на подходящ продукт, последваща грижа. (Color atlas of chemical peels, Antonella Tosti, second editon, Milady’s standard cosmetology, 2008, Естетиклиника в книга. Д-р Мая Тачева)
  3. Стареене на кожата: хронологично и фотостареене. Роля на мастната и костната тъкан. Промени в структурата и функциите на кожата. (Естетиклиника в книга. Д-р Мая Тачева)
  4. Обща грижа и подходящи козметични процедури при пациент с акне (активно и белези при акне). Подготовка, хронологична последователност на процедурите, последваща грижа. (Естетиклиника в книга. Д-р Мая Тачева)
  5. Мелазма. Обща грижа, подходящи процедури и последваща грижа. (Дерматология и венерология, 2008, Н. Златков и колектив; Color atlas of chemical peels, Antonella Tosti, second editon; Естетиклиника в книга. Д-р Мая Тачева)
  6. Кожни попълващи субстанции (филъри). Физични свойства, видове. Усложнение при поставяне: краткосрочни и дългосрочни. (Office based cosmetic procedures and techniques. Sorin Eremia; Естетиклиника в книга. Д-р Мая Тачева)