КАНДИДАТСТУДЕНТСКА КАМПАНИЯ 2020/2021

СПЕЦИАЛНОСТ „МЕДИЦИНСКА СЕСТРА“ СТЕПЕН „БАКАЛАВЪР“

За специалност “Медицинска сестра“  се приемат студенти за редовна форма на обучение, след завършено средно образование.

По специалността „Медицинска сестра“ студентите изучават общи и специални сестрински грижи, медико-биологични и клинични дисциплини и хуманитарни науки – медицинска психология, етика, социология, здравно законодателство и др.

Обучението се провежда само в редовна форма с продъл­жителност  4 години, 8 семестъра – 240 кредита, съгласно съвременни учебни планове и програми, отговарящи на единните държавни изисквания и евро­пейските стандарти.

Завършилите специалността могат да практикуват при условията на болничната помощ и извън болничните заведения самостоятелно или в екип, в детски ясли и детски градини. Те намират успешна реализация в страната и чужбина.

СЪСТЕЗАТЕЛЕН ИЗПИТ

Кандидат-студентите за специалност „Медицинска сестра“ полагат писмен изпит (тест) по Етика.

Тестът по Етика ще се проведе на 11.07.2020 г. от 10.00 ч. с продължителност 2 часа.

За писмения изпит кандидат-студентът е длъжен:

  • Да носи документ за самоличност (лична карта) и входящ номер получен при подаване на документи за допускане до писмен изпит.
  • Да заеме мястото си в залата от 9:00 до 9.30 ч.
  • Да се използва само химикалка, пишеща със син цвят.

ПРОВЕРКА И ОЦЕНКА НА ТЕСТА

Тестовете по Етика съдържат 40 въпроса.

Всеки правилен отговор осигурява определен брой точки. Приравняването на точките към шестобалната система се извършва по критерии, които се определят и обявяват в деня на изпита. Резултатите от теста не подлежат на преразглеждане и преоценяване.

*Забележка: Примерният тест по Етика и литература за подготовка можете да намерите в Приложения

ОБРАЗУВАНЕ НА ОКОНЧАТЕЛНИЯ БАЛ И КЛАСИРАНЕ

Окончателният    бал    по    специалност „Медицинска сестра“ се образува като сбор от оценката от писмения изпит и средния успех от дипломата за средно образование. Класирането се извършва по низходящ бал. Максимален бал 12.​