КАНДИДАТСТУДЕНТСКА КАМПАНИЯ 2020/2021

СПЕЦИАЛНОСТ „ЛЕКАРСКИ АСИСТЕНТ“ СТЕПЕН „БАКАЛАВЪР“

За специалност „Лекарски асистентсе приемат студенти за редовна форма на обучение, след завършено средно образование.Специалността „Лекарски асистент“ на ОКС „бакалавър“ е нова, уникална медицинска професия, приемник и наследник на професията „фелдшер”.

Обучението се провежда по направление Здравни грижи, само в редовна форма с продължителност 4 години, 8 семестъра 240 кредита.

В процеса на обучение се формират определени компетенции за самостоятелна профилактика, диагностика и лечение на заболявания при отсъствие на лекар.

Студентите завършили тази специалност могат да се реализират в Спешна помощ, в местата за лишаване от свобода, МВР, Пожарна и аварийна безопасност, в отдалечени малки населени места и райони при недостиг на лекари, в училища и детски градини.

 СЪСТЕЗАТЕЛЕН ИЗПИТ

Кандидат-студентите полагат писмен изпит (тест) по Биология.  

Тестът по Биология ще се проведе на 11.07.2020г. от 14.00ч., с продължителност 2 часа. 

За писмения изпит кандидат-студентът е длъжен:

Да носи документ за самоличност (лична карта) и входящ номер получен при подаване на документи за допускане до писмен изпит.

  • Да заеме мястото си в залата от 13:00 до 13.30 ч.
  • Да се използва само химикалка, пишеща със син цвят.

ПРОВЕРКА И ОЦЕНКА НА ТЕСТА

Тестовете по Биология съдържат 40 въпроса.

Всеки правилен отговор осигурява определен брой точки. Приравняването на точките към шестобалната система се извършва по критерии, които се определят и обявяват в деня на изпита. Резултатите от теста не подлежат на преразглеждане и преоценяване.

*Забележка: Примерният тест по биология и литература за подготовка можете да намерите в Приложения.

ОБРАЗУВАНЕ НА ОКОНЧАТЕЛНИЯ БАЛ И КЛАСИРАНЕ

Окончателният    бал    по    специалност „Лекарски асистент“ се образува като сбор от оценката от писмения изпит и средния успех от дипломата за средно образование. Класирането се извършва по низходящ бал. Максимален бал 12.