КАНДИДАТСТУДЕНТСКА КАМПАНИЯ 2020/2021

СПЕЦИАЛНОСТ „КИНЕЗИТЕРАПИЯ“ СТЕПЕН „БАКАЛАВЪР“

За специалност „Кинезитерапия“ се приемат студенти за редовна форма на обучение, след завършено средно образование.

Специалността „Кинезитерапия“ на ОКС „бакалавър“ включва фундаментални, медико-биологични и специални дисциплини. Практическата подготовка се осъществява чрез учебно-клинична практика и преддипломен стаж. В компетенциите им е разработването и провеждането на кинезитерапевтични програми за клинично диагностицирани от лекар заболявания.

Обучението се провежда в редовна форма с продължителност 4 години, 8 семестъра 240 кредита.

СЪСТЕЗАТЕЛЕН ИЗПИТ

Кандидат-студентите полагат писмен изпит (тест) по Биология.  

Тестът по Биология ще се проведе на 11.07.2020г. от 14.00ч., с продължителност 2 часа. 

За писмения изпит кандидат-студентът е длъжен:

  • Да носи документ за самоличност (лична карта) и входящ номер получен при подаване на документи за допускане до писмен изпит.
  • Да заеме мястото си в залата от 13.00 до 13.30 ч.
  • Да се използва само химикалка, пишеща със син цвят.

ПРОВЕРКА И ОЦЕНКА НА ТЕСТА

Тестовете по Биология съдържат 40 въпроса.

Всеки правилен отговор осигурява определен брой точки. Приравняването на точките към шестобалната система се извършва по критерии, които се определят и обявяват в деня на изпита. Резултатите от теста не подлежат на преразглеждане и преоценяване.

*Забележка: Примерният тест по биология и литература за подготовка можете да намерите в Приложения.

ОБРАЗУВАНЕ НА ОКОНЧАТЕЛНИЯ БАЛ И КЛАСИРАНЕ

Окончателният    бал    по    специалност „Кинезитерапия“ се образува като сбор от оценката от писмения изпит и средния успех от дипломата за средно образование. Класирането се извършва по низходящ бал. Максимален бал 12.