КАНДИДАТСТУДЕНТСКА КАМПАНИЯ 2020/2021

СПЕЦИАЛНОСТ „КИНЕЗИТЕРАПИЯ“ - СТЕПЕН „МАГИСТЪР“

Специалността „Кинезитерапия“ степен „магистър“ е предназначена за кандидати след завършена ОКС „бакалавър“ по “Кинезитерапия”, с устойчиви мотиви, познавателни интереси и способности за повишаване на знанията, уменията и компетенциите в професията на кинезитерапевта. Предоставя се възможност на студентите придобили ОКС „бакалавър” по специалността да повишат образователно-квалификационната си степен, което осигурява разширяване на компетенциите им и повишаване на качеството на здравните услуги. Обучението се провежда в редовна форма, 2 семестъра.

Магистърската програма подготвя висококвалифицирани  здравни специалисти, способни да прилагат и развиват научно-практически знания и умения в профилактичната, медицинската практика и здравеопазването.

Завършилите студенти придобиват компетенции, осигуряващи възможност на кинезитерапевтите да практикуват в системата на здравеопазването в Р България, както и във всички страни на ЕС, Европейската икономическа зона и в Швейцария. С получената квалификация специалистите ще могат да работят в лечебни заведения (за болнична помощ, извънболнична помощ и други), във възстановителни центрове, фитнесцентрове, СПА центрове, специални училища, професионални здравни центрове, спортни клубове, учебно-спортни бази и центрове, учебни заведения, научни центрове.

За специалността могат да кандидатстват лица със завършена ОКС „бакалавър“ по Кинезитерапия.

Такса за кандидатстване за тази специалност не се заплаща.

ОБРАЗУВАНЕ НА ОКОНЧАТЕЛНИЯ БАЛ И КЛАСИРАНЕ

За специалността се кандидатства само по документи. Състезателният бал се образува от удвоения среден успех от дипломата за завършена степен „бакалавър по кинезитерапия“, не по-нисък от „добър“. Класирането се извършва по низходящ ред на състезателния бал. Максимален бал 12.