КАНДИДАТСТУДЕНТСКА КАМПАНИЯ 2020/2021

СПЕЦИАЛНОСТ „КЛИНИЧНИ ЗДРАВНИ ГРИЖИ“ - СТЕПЕН „МАГИСТЪР“

Специалността  „Клинични    здравни    грижи“  на образователно-квалификационна степен „магистър“* е на основание  чл. 42, ал. 1, т.1 (а), т.2 (б) и ал. 6 от ЗВО и Решение на АС на МУ-София от 01.07.2014г.

Предназначена е за лица с диплома за полувисше образование или специалист от медицински колеж с професионална квалификация „Медицинска сестра“.

Обучението се провежда в редовна форма с продължителност 4 семестъра, 2 години.

Целта на програмата е да допълни липсващите учебни дисциплини и хорариум на медицинските сестри, които са завършили полувисше медицинско образование и степен „специалист“  преди 2007г.  Предоставят се знания и умения по основните клинични направления, структурирани в модули, повишава се квалификацията, в съответствие с последните научни постижения и технологии в медицинската наука.

СЪСТЕЗАТЕЛЕН ИЗПИТ

Кандидат-студентите полагат устен изпит пред изпитна комисия от трима хабилитирани преподаватели.

Устния изпит се провежда като събеседване на тема: „Проблеми и перспективи пред сестринските грижи“.

Устният изпит ще се проведе на 15.07.2020г. и 16.07.2020г. от 14.00 ч.

ОБРАЗУВАНЕ НА ОКОНЧАТЕЛНИЯ БАЛ И КЛАСИРАНЕ

Състезателният бал се образува от оценката от устния изпит и средния успех от дипломата за завършена предходна степен на висше образование, не по-нисък от „добър“. Класирането се извършва по низходящ ред на състезателния бал. Максимален бал 12.

ЛИТЕРАТУРА ЗА ПОДГОТОВКА

  1. НАРЕДБА № 1 от 8 февруари 2011 г. за професионалните дейности, които медицинските сестри, акушерките, асоциираните медицински специалисти и здравните асистенти могат да извършват по назначение или самостоятелно